CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng cộng đỒng độc lập Tự do Hạnh phúc SÓc trăNGtải về 64.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích64.15 Kb.
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÓC TRĂNG

Số: 228/QĐ-CĐCĐ Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

Căn cứ Quy chế tạm thời về trường cao đẳng cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 43/2011/TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐTC-CTUBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa Kỹ thuật - Công nghệ trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng; (Đã ký)

- Các PHT;

- Như Điều 2;

- Lưu: TC-HC-TH, Khoa KT-CN. Đoàn Thiện Tài

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÓC TRĂNG
Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2013
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 702/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 3. Điều hành Khoa Kỹ thuật - Công nghệ là Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa phụ trách), giúp việc cho Trưởng khoa là các Phó Trưởng khoa; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng quyết định.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các Bộ môn thuộc Khoa;

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

3. Quản lý giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa mình phụ trách;

4. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

5. Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa;

7. Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

8. Phối hợp với các phòng, khoa, ban, trung tâm đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội; nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH

CỦA KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Điều 5. Tổ chức bộ máy của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ gồm:


  1. Trưởng khoa;

  2. Các Phó Trưởng khoa;

  3. Trợ lý Văn phòng khoa;

  4. Các Bộ môn:

a. Bộ môn Công nghệ thông tin;

b. Bộ môn Xây dựng;

c. Bộ môn Điện - Điện lạnh.

Điều 6. Việc tổ chức bộ máy quản lý và điều hành do Trưởng khoa quyết định trên cơ sở phê duyệt của Hiệu trưởng.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng khoa:

1. Chịu trách nhiệm điều hành về mọi hoạt động của khoa theo các quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước;

2. Phụ trách chung, phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giảng viên trong Khoa;

3. Đánh giá chất lượng hoạt động của khoa; trách nhiệm, năng lực hiệu quả làm việc, chấp hành nội quy, quy định đối với cán bộ, giảng viên trong Khoa;

4. Đề bạt, kiến nghị thay đổi về cơ cấu nhân sự của khoa để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường;

5. Thực hiện các giao dịch với các đơn vị trong và ngoài Trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản;

6. Tổ chức xây dựng mã ngành mới, điều chỉnh chương trình đào tạo theo đúng các quy định hiện hành;

7. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức trong đơn vị;

8. Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành tốt công việc của Khoa;

9. Đôn đốc, kiểm tra công tác giảng dạy và các hoạt động khác của các cán bộ, giảng viên trong Khoa, định kỳ báo cáo hoạt động của Khoa với Hiệu trưởng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng khoa:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa giao;  1. Điều hành công việc của Khoa khi Trưởng khoa vắng mặt;

  2. Phụ trách công tác giáo vụ, đào tạo của Khoa.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ môn:

1. Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của các ngành đào tạo thuộc khoa quản lý;

2. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ môn và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

3. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

a. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;

b. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

c. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội;

đ. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn;

e. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn theo yêu cầu của Trưởng khoa, Hiệu trưởng;

4. Đứng đầu bộ môn là Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trợ lý Văn phòng khoa:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo khoa giao;

2. Quản lý văn bản đến, văn bản đi;

3. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi Lãnh đạo khoa yêu cầu;

4. Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm, và ra đề thi theo đúng tiến độ;

5. Quản lý giao, nhận bài thi;

6. Tổng hợp các hoạt động chuyên môn hàng năm của cán bộ, giảng viên trong Khoa;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo khoa phân công.Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên trong Khoa.

1. Nhiệm vụ:

a. Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý đào tạo, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của Trường ban hành;

b. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

c. Tham gia quản lý Trường, tham gia công tác Đảng, đoàn thể khi được tín nhiệm và các công tác khác được Trường, Khoa, Bộ môn giao.

2. Quyền hạn:

a. Được giảng dạy và tham gia hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn được đào tạo;

b. Được đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy, khoa học và công nghệ, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ; được cung cấp thông tin và sử dụng các dịch vụ đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ công cộng của Nhà trường;

c. Được giới thiệu giáo trình, lựa chọn tài liệu tham khảo, phương pháp và phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân để đảm bảo nội dung và chất lượng của hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

d. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được tạo điều kiện hợp tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình hợp tác hoặc theo giấy mời của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ. Được và có trách nhiệm tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo do Trường tổ chức theo đúng sự phân công, phân nhiệm;

e. Được tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định;

g. Được ký hợp đồng thỉnh giảng, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Trường, Khoa và được sự đồng ý của Hiệu trưởng;

h. Được đăng ký xét công nhận, được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; được xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo quy định của pháp luật;

i. Được nghỉ hè, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

k. Giảng viên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ được hưởng quyền quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ; nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo phân công của các cấp quản lý được hưởng quyền như giảng viên.Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh, sinh viên của Khoa:

1. Nhiệm vụ:

a. Thực hiện nhiệm vụ của công dân theo quy định của pháp luật;

b. Thực hiện các quy chế về đào tạo, về công tác học sinh, sinh viên và các quy định của pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên; thực hiện quy chế, nội quy, quy định của Nhà trường;

c. Tôn trọng cán bộ, viên chức của Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện;

d. Tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường; phòng chống các tệ nạn xã hội;

đ. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Nhà trường;

e. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường.

2. Quyền hạn:

a. Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình;

b. Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật đối với học sinh, sinh viên; được Nhà trường tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, tham gia các hội nghị khoa học, công bố các công trình khoa học và công nghệ trong các ấn phẩm của Nhà trường;

c. Học sinh, sinh viên con em các dân tộc ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, diện chính sách xã hội và các gia đình nghèo được cấp học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí, được hưởng các chính sách ưu đãi từ tín dụng giáo dục, quỹ bảo trợ giáo dục theo quy định của pháp luật;

d. Học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và có đạo đức tốt được hưởng các điều kiện ưu tiên trong học tập và nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành;

đ. Được cấp văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp hoặc hoàn thành khóa học;

e. Được tham gia các hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong Nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;

g. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của Nhà trường;

h. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, sinh viên;

i. Được tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên theo quy định tại Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Chế độ làm việc:

1. Tất cả cán bộ, giảng viên trong khoa làm việc theo đúng bảng phân công nhiệm vụ do Trưởng khoa phê duyệt;

2. Cán bộ, giảng viên trong khoa khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của người khác thì phải chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết;

3. Các vấn đề chưa thống nhất hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết thì phải kịp thời báo cáo lãnh đạo khoa.Điều 14. Chế độ sinh hoạt, hội họp:

1. Mỗi tuần họp giao ban khoa một lần vào chiều ngày thứ Sáu để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tuần và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau;

2. Mỗi tháng họp khoa một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng và phổ biến kế hoạch công tác cho tháng sau;

3. Sơ kết học kỳ I vào tháng 01 hàng năm để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ I và phổ biến kế hoạch công tác cho học kỳ II;

4. Tổng kết năm học vào tháng 07 hàng năm để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm học và phổ biến kế hoạch công tác cho năm học mới;

5. Họp thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của khoa.Điều 15. Chế độ kiểm tra:

1. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên;

2. Theo nhiệm vụ được phân công hàng tuần các Trưởng bộ môn, Trợ lý Văn phòng khoa phụ trách các hoạt động công tác được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo cho lãnh đạo khoa để xây dựng kế hoạch kiểm tra của khoa và tổ chức thực hiện.

Điều 16. Chế độ báo cáo:

1. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất. Thời gian quy định:

a. Báo cáo tuần: vào chiều thứ Sáu hàng tuần;

b. Báo cáo tháng: vào ngày 20 hàng tháng;

c. Báo cáo học kỳ: vào tháng 01 hàng năm;

d. Báo cáo năm học: vào tháng 07 hàng năm;

2. Theo định kỳ các Trưởng bộ môn, Trợ lý Văn phòng khoa phụ trách các lĩnh vực công tác được giao báo cáo cho lãnh đạo khoa để tổng hợp và báo cáo Nhà trường theo quy định.

Điều 17. Mối quan hệ công tác:

1. Khoa chịu sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu về toàn bộ lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiệu trưởng là người quyết định cuối cùng đối với mọi nhiệm vụ;

2. Khoa trực tiếp nhận chỉ đạo về nội dung công tác từ Hiệu trưởng và phải báo cáo với Hiệu trưởng về những mặt công tác đã được phân công;

3. Khi làm việc với các phòng, khoa, ban, trung tâm chuyên môn khác thuộc Trường, thực hiện mối quan hệ hợp tác, phối hợp theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ban Giám hiệu nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung;4. Trong trường hợp Khoa chủ trì phối hợp giải quyết công việc nếu chưa nhất trí với ý kiến của Lãnh đạo các phòng, khoa, ban, trung tâm chuyên môn khác, Khoa tập hợp các ý kiến trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Quy định trước đây trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ sẽ tham mưu với Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Đoàn Thiện Tài
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương