CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà namtải về 33.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích33.23 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 785/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 27 tháng 7 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế

tỉnh Hà NamUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 323/SCT-QLTM ngày 20 tháng 7 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Căn cứ Quy chế đã được ban hành tại Điều 1, các thành viên Ban hội nhập kinh tế quốc tế triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban hội nhập kinh tế quốc tế, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Điều 1. Quy định chung:

1. Quy chế này quy định chế độ công tác, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam, áp dụng cho các thành viên trong Ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

2. Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Công thương làm Phó Trưởng Ban thường trực; các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Thành viên của Ban hội nhập kinh tế quốc tế có thể được điều chỉnh, bổ sung theo nhu cầu và do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Thường trực Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đặt tại Sở Công thương, được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Công thương trong quan hệ công tác. Các văn bản do Trưởng ban hội nhập kinh tế quốc tế ký được đóng dấu UBND tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hà Nam trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các Sở, ban ngành trong việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ và của tỉnh Hà Nam.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các nội dung, chính sách của Chính phủ và UBND tỉnh về việc thực hiện cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ công chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Nghiên cứu, thu thập thông tin để tham mưu đề xuất và báo cáo UBND tỉnh về tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và quốc gia, những vấn đề nảy sinh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc triển khai nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

4. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thương mại và đầu tư; xử lý hoặc đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các kế hoạch triển khai cam kết hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

5. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh để kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ thương mại đầu tư, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Được trưng dụng một số cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở ngành, địa phương và được lập Tổ chuyên viên giúp việc để tổ chức thực hiện các công việc của Ban hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh:

1. Nhiệm vụ của Trưởng ban:

1.1. Tổ chức và điều hành hoạt động của Ban theo nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực và các ủy viên thực hiện các công việc của Ban.

1.2. Xem xét, phê duyệt các chương trình, kế hoạch, phương án và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của toàn tỉnh.

1.3. Chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Chính phủ và Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

1.4. Chủ trì các hội nghị của Ban.

1.5. Quyết định khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác hội nhập kinh tế quốc tế của toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban thường trực:

Phó Trưởng ban thường trực có trách nhiệm giải quyết các công việc có tính chất thường xuyên của Ban. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công hoặc ủy quyền, cụ thể:

2.1. Giúp Trưởng ban điều hành các hoạt động chung của Ban.

2.2. Tổ chức việc phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án về hội nhập kinh tế quốc tế giữa các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

2.3. Chỉ đạo thực hiện việc tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh trình UBND tỉnh và Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

2.4. Chỉ đạo các hoạt động thu thập và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các thành viên của Ban.

2.5. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch về chương trình tham dự các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban hội nhập kinh tế quốc tế:

3.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công.

3.2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về tổ chức triển khai, thực hiện nội dung, kết quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương phụ trách.

3.3. Đề xuất, kiến nghị những chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban.Điều 4. Chế độ hội họp, báo cáo của Ban hội nhập kinh tế quốc tế:

1. Hàng năm Ban hội nhập kinh tế quốc tế tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm để đánh giá hoạt động và triển khai nhiệm vụ của Ban. Ngoài ra theo yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức các phiên họp đột xuất theo quyết định của Trưởng ban. Tùy theo yêu cầu, tính chất hội nghị, Trưởng ban quyết định nội dung và thành phần tham gia hội nghị.

2. Định kỳ 6 tháng một lần, từng thành viên của Ban có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề ra nhiệm vụ thời gian tới.

3. Trong cuộc họp tổng kết năm, từng thành viên của Ban có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm và đề ra nhiệm vụ của năm sau.

4. Thường trực Ban chịu trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp căn cứ trên số liệu báo cáo cña các ngành, địa phương, trình lãnh đạo Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung tùy theo yêu cầu hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế và do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu


: vbpq hanam.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Phủ Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2008
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Phủ Lý, ngày 02 tháng 6 năm 2010
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương