CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.87 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 589/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 11 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án và chi phí bồi thường GPMB Dự án:
Xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc địa bàn
xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Đợt 1/2009)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An;

Căn cứ Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng công trình đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, qua địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 237/STC-GCS ngày 06/3/2009, theo Tờ trình số 20/TTr-TTPTQĐ ngày 27/02/2009 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án và chi phí bồi thường GPMB Dự án: Xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc địa bàn xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Đợt 1/2009). Cụ thể như sau:

1. Danh sách các hộ theo phương án:

- Gồm 18 hộ.

- Có 18 biên bản.

- Số hộ được bồi thường: 18 hộ (kèm theo danh sách).2. Tổng diện tích đất giải tỏa: 14.700,7 m2.

Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 14.197,7 m2.

+ Đất ở: 503,0 m2.3. Tổng chi phí bồi thường là: 1.458.440.994 đồng.

(Một tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn, chín trăm chín mươi tư đồng chẵn).

Trong đó:

+ Chi phí bồi thường đất nông nghiệp: 638.896.500 đồng.

+ Chi phí bồi thường đất ở: 311.860.000 đồng.

+ Chi phí hỗ trợ 30% giá đất liền kề: 19.312.380 đồng.

+ Chi phí bồi thường về nhà: 290.950.300 đồng.

+ Chi phí bồi thường về công trình phụ, VKT: 48.365.500 đồng.

+ Chi phí bồi thường cây trồng, hoa màu: 116.090.000 đồng.+ Chi phí hỗ trợ: 32.966.314 đồng.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, các hộ gia đình, cá nhân có tên tại danh sách bồi thường kèm theo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương