CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.95 Kb.
#22465


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 510/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án: Khai hoang đồng ruộng và lập quy hoạch nông nghiệp nông thôn phục vụ tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa, thuộc hợp phần bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư, Dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 28/TTg-KTN ngày 07/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn, xây lắp các khu tái định cư, định canh Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 và Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực lòng hồ Dự án thủy lợi Phước Hòa;

Căn cứ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 45/TTr-SNN ngày 16/02/2009,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án: Khai hoang đồng ruộng và lập quy hoạch nông nghiệp nông thôn phục vụ tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa, thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước với nội dung chính như sau:

1. Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án: Khai hoang đồng ruộng và lập quy hoạch nông nghiệp nông thôn phục vụ tái định canh, định cư dự án Thủy lợi Phước Hòa: Do Ban QLDA ngành CSHTNT lập kèm theo.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án:

Thiết kế khai hoang, lập quy hoạch nông nghiệp nông thôn định hướng lựa chọn phương án sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị mất đất do GPMB Dự án thủy lợi Phước Hòa trong khu tái định canh, định cư.

4. Quy mô tiểu dự án: Diện tích thiết kế, quy hoạch 150 ha.

5. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 430.626.829 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm hai mươi chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 287.154.470 đồng.

- Chi phí khảo sát thổ nhưỡng: 34.525.110 đồng.

- Chi phí điều tra, thu thập số liệu: 27.000.000 đồng.

- Chi phí lập BC chuyên đề quy hoạch: 63.355.950 đồng

- Chi phí lập dự án ĐT XDCT: 18.591.299 đồng.

(Chi tiết có bảng tính kèm theo)

6. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bồi thường và tái định cư, dự án thủy lợi Phước Hòa.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn: Chỉ định thầu theo Công văn số 28/TTg-KTN ngày 07/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.9. Tiến độ thực hiện: 75 ngày.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh

Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 15.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương