CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 17.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.29 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 504/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê

quầy sạp, ki ốt và mức giá khởi điểm, phương án bán đấu giá QSD đất

khu Trung tâm thương mại Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phước LongCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Công văn số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 194/STC-GCS ngày 27/02/2009, theo Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 17/02/2009 của UBND huyện Phước Long,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương bán đấu giá, cho thuê quầy sạp, ki ốt và mức giá khởi điểm, phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm thương mại Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phước Long, cụ thể như sau:

1. Về chủ trương:

a) Thống nhất cho tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm thương mại Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phước Long.

b) Thống nhất cho thuê quầy sạp, ki ốt không cấp quyền sử dụng đất mà áp dụng theo hình thức ký hợp đồng cho thuê dài hạn với thời gian là 20 năm.

2. Phương thức tổ chức đấu giá:

Thống nhất theo phương án của UBND huyện Phước Long về bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm thương mại Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phước Long. Tuy nhiên, vì đây là khu đất có giá trị trên 3 tỷ đồng, do đó, giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá khu đất nói trên.


3. Mức giá khởi điểm:

a) Đấu giá QSDĐ: Thống nhất như đề nghị của UBND huyện Phước Long.

Tổng cộng: 40 lô = 3.399,9 m2 = 7.808.865.750 đồng (Bảy tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, bảy trăm năm mươi đồng).(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

b) Thuê quầy sạp, ki ốt: Thống nhất như đề nghị của UBND huyện Phước Long (Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).

Trong đó:

* Quầy sạp: 248 quầy sạp.

- Tổ chức bốc thăm 120 quầy sạp để bố trí cho 120 hộ dân đang buôn bán ổn định tại chợ Bù Nho cũ và phải nộp tiền theo giá khởi điểm bán đấu giá.

- Số quầy sạp còn lại tổ chức đấu giá để làm cơ sở cho thuê theo đúng quy định.

- Quầy công nghệ phẩm:

+ Số lượng: 106 quầy;

+ Diện tích: 810 m2;

+ Giá thuê: 4.467.320.000 đồng.

- Quầy tạp phẩm:

+ Số lượng: 142 quầy;

+ Diện tích: 810 m2;

+ Giá thuê: 3.275.712.000 đồng.

* Ki ốt: 11 ki ốt.

- Dành ra 02 ki ốt loại A để tổ chức cho 08 hộ có 08 ki ốt trước đây mua của xã Bù Nho cũ bốc thăm và phải nộp tiền theo giá khởi điểm bán đấu giá.

- Số ki ốt còn lại tổ chức đấu giá để làm cơ sở cho thuê theo đúng quy định.

- Ki ốt loại A:

+ Số lượng: 06;

+ Diện tích: 136,3 m2;

+ Giá thuê: 1.029.044.500 đồng.

- Ki ốt loại B:

+ Số lượng: 05;

+ Diện tích: 125 m2;


+ Giá thuê: 1.089.000.000 đồng.
4. Tổ chức thực hiện:

Giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ký hợp đồng với UBND huyện Phước Long để tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm cử 01 chuyên viên tham gia giám sát, hỗ trợ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê quầy sạp, ki ốt khu Trung tâm thương mại Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phước Long trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phước Long; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương