CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 25.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích25.45 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 417/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 25 tháng 02 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di cư tự do liên xã Nghĩa Trung,

Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 111/TTr-SKHĐT ngày 12/02/2009; đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 155/TTr-PTNN ngày 22/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di cư tự do liên xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Ổn định dân di cư tự do liên xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Xây dựng – Tư vấn và Đầu tư phát triển Bình Phước.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Ổn định và cải thiện đời sống cho 2.172 hộ dân tại chỗ và dân di cư tự do đến lập nghiệp sớm hoà nhập, ổn định cuộc sống và phát triển.

- Đến năm 2010 cơ bản hoàn thành bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái.

5. Nội dung, quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông, phòng tiểu học, phòng học mẫu giáo, hỗ trợ phát triển sản xuất. Cụ thể như sau:

5.1. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng 18 tuyến đường GTNT, với tổng chiều dài 41.930m, gồm:

- Xã Nghĩa Trung: 3 tuyến, có tổng chiều dài 5.901m.

- Xã Nghĩa Bình: 7 tuyến, có tổng chiều dài 23.439m.

- Xã Thống Nhất: 8 tuyến, có tổng chiều dài 12.590m.

Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 20, với các tiêu chí như sau:

a) Phần đường:

- Mặt đường rộng: 5,0m,

- Nền đường rộng: 5,5m.

- Độ dốc ngang nền đường: 3%.

- Độ dốc dọc lớn nhất: 1%.

- Tốc độ thiết kế: 20km/h.

- Tải trọng thiết kế: 8tấn/trục.

- Kết cấu:

+ Nền đường bằng đất cấp 2 chọn lọc, K  0,95.

+ Mặt đường bằng cấp phối sỏi đỏ, dày 15cm, K  0,95, E  850DaN/cm2.

b) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước ngang: Bằng cống BTCT chịu lực.

- Hệ thống thoát nước dọc: Bằng mương đất hở hình thang.5.2. Phòng học:

- Phòng học mẫu giáo: Xây dựng 3 phòng học (diện tích 74,56m2/phòng, theo thiết kế mẫu) tại thôn 8, xã Nghĩa Trung (1 phòng), thôn 7 và thôn 9, xã Nghĩa Bình (mỗi thôn 1 phòng).

- Phòng học tiểu học: Xây dựng 2 phòng học (diện tích 55,48m2/phòng, theo thiết kế mẫu) tại thôn 8, xã Nghĩa Trung.

5.3. Hỗ trợ phát triển sản xuất:

- Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất.

6. Địa điểm xây dựng: Các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 31,49ha, trong đó:

- Đường giao thông chiếm: 31,45ha.

- Phòng học chiếm: 0,04 ha.

8. Loại, cấp công trình:

- Đường: Công trình giao thông nông thôn, cấp IV.- Phòng học: Công trình dân dụng cấp, IV.

9. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

11. Tổng mức đầu tư

:

11.179.620.727 đồng

(Mười một tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi ngàn, bảy trăm hai mươi bảy đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng

:

7.091.397.242 đồng.

- Chi phí thiết bị

:

92.480.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án

:

151.534.400 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

910.371.800 đồng.

- Chi phí khác (TT)

:

2.147.157.792 đồng.

- Chi phí dự phòng

:

820.663.569 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương kết hợp với ngân sách địa phương và nguồn vốn kế hoạch hàng năm của Chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.

15. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương