CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.33 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 636/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm Điều tra quy hoạch nông nghiệp

và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát trển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 39/TTr-SNN ngày 09/02/2009) và Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Trung tâm Điều tra quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trụ sở làm việc của trung tâm: Đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 2.

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Trung tâm theo thẩm quyền quản lý nhà nước về điều tra, quy hoạch nông lâm nghiệp được UBND tỉnh giao và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm:

a) Ban lãnh đạo: Trung tâm do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Các Đội tác nghiệp kỹ thuật (do Giám đốc Trung tâm đặt tên cho phù hợp).

c) Giám đốc Trung tâm quy định nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức trực thuộc Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và các chức danh trưởng, phó các tổ chức trực thuộc Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành do UBND tỉnh quy định.

đ) Trung tâm được UBND tỉnh giao một số biên chế sự nghiệp theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ. Giám đốc Trung tâm được hợp đồng lao động để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, việc hợp đồng lao động phải thực hiện theo quy định pháp luật về lao động. Tiền lương, tiền công của lao động hợp đồng được chi trả từ nguồn thu của Trung tâm.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương