CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc chi cục thú Ytải về 16.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích16.21 Kb.


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHI CỤC THÚ Y


Số: 213 /CCTY-TTr TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2008

V/v: Tổ chức thực hiện Hướng

dẫn số 111/HD-TY-KD ngày

28/01/2008 của Cục Thú y.
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Chi cục.
Thực hiện Hướng dẫn số 111/HD-TY-KD ngày 28/01/2008 của Cục Thú y về Hướng dẫn các yêu cầu về vệ sinh thú y trong hoạt động bảo quản, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ sản phẩm động vật nhập khẩu và phân công trách nhiệm quản lý; lãnh đạo Chi cục phân công tổ chức thực hiện như sau:
1. Các Trạm Thú y quận huyện, Trạm KSGM Vissan:

- Triển khai Hướng dẫn số 111/HD-TY-KD ngày 28/01/2008 của Cục Thú y cho cán bộ thú y và các cá nhân, tổ chức hoạt động bảo quản, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ sản phẩm động vật nhập khẩu trên địa bàn quản lý;

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan, tổ chức quản lý đối với cá nhân, tổ chức có hoạt động vận chuyển, kinh doanh, phân phối sản phẩm động vật nhập khẩu;

- Phối hợp với Thanh tra Thú y và PCD - KDĐV trong công tác thẩm định kho bảo quản, cơ sở sơ chế sản phẩm động vật nhập khẩu;

- Phân công nhân sự quản lý các kho, cơ sở sơ chế thông qua sổ ghi chép theo biểu mẫu; kiểm tra, xử lý vệ sinh thú y và vi phạm (nếu có); cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Lưu ý việc sử dụng tem kiểm tra vệ sinh thú y, chỉ thực hiện dán tem trên bao bì sản phẩm được chia nhỏ, pha, lóc, đóng gói lại; không dán tem trên bao gói, thùng còn nguyên đai, nguyên kiện của nơi sản xuất

- Rà soát, tổng hợp, cập nhật danh sách các cá nhân, tổ chức hoạt động bảo quản, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ sản phẩm động vật nhập khẩu trên địa bàn quản lý gởi về Phòng Tổng hợp - Vi tính và Thanh tra Thú y;

- Báo cáo hàng tuần về Phòng Tổng hợp - Vi tính về tình hình quản lý các kho bảo quản, cơ sở sơ chế và vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật nhập khẩu trên địa bàn quản lý.

2. Các Trạm KDĐV đầu mối giao thông:

- Kiểm tra chặt chẽ sản phẩm động vật nhập khẩu khi trình kiểm tra tại Trạm; đặc biệt lưu ý các trường hợp sản phẩm động vật nhập khẩu là phụ phẩm số lượng lớn, nơi đến không rõ ràng, không cụ thể (kho, cơ sở sơ chế, cửa hàng, chợ…) hoặc không phù hợp;

- Thông tin, phối hợp với các Trạm Thú y quận (huyện) trong công tác kiểm tra, quản lý các lô hàng sản phẩm động vật nhập khẩu trình kiểm tra qua Trạm KDĐV, thông báo ngay cho các Trạm về nguồn gốc, nơi đến, số lượng, trọng lượng, phương tiện vận chuyển và số giấy chứng nhận kiểm dịch sau khi trình phúc kiểm;

- Báo cáo hàng tuần về Phòng Tổng hợp - Vi tính về tình hình vận chuyển sản phẩm động vật nhập khẩu qua Trạm.3. Thanh tra Thú y

- Chủ trì phối hợp với Trạm PCD - KDĐV, Trạm Thú y quận (huyện) thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật; cơ sở sơ chế (pha, lóc, đóng gói) sản phẩm động vật; tham mưu lãnh đạo Chi cục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở nếu đủ điều kiện;

- Tiếp nhận thông báo từ Cơ quan Thú y Vùng, tham mưu văn bản thông báo cho các ban ngành hữu quan và Trạm thú y phối hợp kiểm tra:

+ Các lô hàng sản phẩm động vật đang trong thời gian cách ly kiểm dịch hoặc đã hết thời hạn cách ly kiểm dịch đang lưu bảo quản tại các kho lạnh trên địa bàn thành phố;

+ Các lô hàng không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y đã được cơ quan kiểm dịch cửa khẩu xử lý chuyển mục đích sử dụng hoặc được làm thực phẩm cho người, sản phẩm đã qua chiếu xạ;

+ Các kho bảo quản sản phẩm động vật nhập khẩu trên địa bàn thành phố đã được Cơ quan Thú y Vùng thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện vệ sinh thú y.

+ Danh sách các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố;

- Tham mưu văn bản thông báo cho Chi cục Thú y các tỉnh về các kho bảo quản, các lô hàng sản phẩm động vật nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân ở thành phố có hoạt động vận chuyển, kinh doanh, phân phối sản phẩm động vật nhập khẩu từ thành phố đưa về các tỉnh tiêu thụ để phối hợp kiểm tra. Tiếp nhận thông báo từ Chi cục Thú y các tỉnh và thông báo cho các Trạm thú y tổ chức kiểm tra:

+ Các kho bảo quản sản phẩm động vật nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh;

+ Các lô hàng sản phẩm động vật nhập khẩu đưa về thành phố tiêu thụ;

+ Các cá nhân, tổ chức ở các tỉnh có hoạt động vận chuyển, kinh doanh, phân phối sản phẩm động vật nhập khẩu từ tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ.

- Theo dõi tình hình quản lý sản phẩm động vật nhập khẩu, tham mưu lãnh đạo biện pháp quản lý, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành hữu quan; Cục Thú y, Cơ quan Thú y vùng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.4. Trạm PCD – KDĐV:

- Phối hợp với Thanh tra Thú y, Trạm Thú y quận (huyện) trong công tác thẩm định điều kiện vệ sinh thú y kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật; cơ sở sơ chế sản phẩm động vật nhập khẩu;


: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương