CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thanh tratải về 12.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.8 Kb.
#22901

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRAĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 591 /TTr-ĐH
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

V/v Thanh tra thi tuyển sinh ĐHCĐ năm 2012
Kính gửi: - Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, cao đẳng;

- Trưởng các Đoàn thanh tra và cán bộ thanh tra thi

Ngày 13/6/2012, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 541/TTr-ĐH hướng dẫn thanh tra thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012; Ngày 29/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó nhấn mạnh việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra tuyển sinh, góp phần đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng Qui chế; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thêm một số vấn đề sau:


 1. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng:

- Quán triệt Công văn số 541/TTr-ĐH ngày 13/6/2012, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và các văn bản liên quan để tổ chức hoạt động thanh tra đạt kết quả tốt.

- Phối hợp, tạo điều kiện để các Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra thi. 1. Các đồng chí Trưởng các Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra theo Quyết định số 2287/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra theo phạm vi được phân công.

- Tổ chức việc thanh tra theo phương thức không báo trước và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận các báo cáo và mọi thông tin liên quan qua địa chỉ: • Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

 • Điện thoại: 04.38682136; 0904120752.

 • Email: oanhtran050560@yahoo.com.vn.

 • Fax: 04.38693145.
Nơi nhận:
CHÁNH THANH TRA

 • Như kính gửi;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các Thứ trưởng (để b/c);

 • Vụ GDĐH, Cục khảo thí& KĐCLGD (để p/h);

 • Lưu TTr.

(Đã ký)


Nguyễn Huy Bằng


tải về 12.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương