CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 23.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.11 Kb.
BND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ _________________________________________________________

Số: 508 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 08 tháng 7 năm 2013
V/v hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện công văn số 1250/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 25/6/2013.

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cửu Long;

- DNTN Hoàng Hảo;

- Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông;

- DNTN Ngọc Vân;

- DNTN Bất động sản Toàn Quốc;

- Công ty TNHH MTV Hữu Thuấn;

- Công ty Cổ phần địa ốc Vĩnh Long.

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 1250/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013;

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2013 sở Xây dựng Vĩnh Long cũng có công văn số 424/SXD-KTTH về việc hướng dẫn các Doanh nghiệp thực hiện Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp thực hiện đúng trình tự, thủ tục và nhanh chóng tiếp cận gói tín dụng 30.000 tỷ đồng nay sở Xây dựng Vĩnh Long có một số hướng dẫn như sau:

I. Đối tượng là doanh nghiệp:

1. Đối tượng:

- Doanh nghiệp là chủ đầu tư nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng.

- Doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 và các Quyết định số 65, 66, 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.2. Điều kiện:

- Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Có văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Đã có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì có văn bản xác nhận của sở Xây dựng địa phương nơi có dự án (Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 424/SXD-KTTH ngày 12/6/2013).

- Có mục đích vay vốn để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh từ ngày 07/01/2013 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện các dự án nhà ở thuộc các đối tượng được nêu tại công văn này.

3. Trình tự, thủ tục:

- Doanh nghiệp trực tiếp gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện nêu trên, kèm theo nhu cầu lượng vốn cần vay về sở Xây dựng Vĩnh Long để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và trình Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay vốn; các Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp tới với 01 trong 5 Ngân hàng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét cho vay vốn.

II. Đối với đối tượng là người thuê, thuê mua, mua nhà ở (hộ gia đình, cá nhân): thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1250/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 25/6/2013.

III. Thời hạn áp dụng:

Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày 01/6/2013.IV. Một số lưu ý khác:

Để linh hoạt hơn và sớm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp; có một số vấn đề các Doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân trong quá trình vay vốn, và đảm bảo khả năng tiêu thụ sản phẩm của chính mình các Doanh nghiệp nên phối hợp với các Ngân hàng hướng dẫn người mua được tiếp cận vốn vay, nếu có nhu cầu tốt nhất là tạo điều kiện để người mua được vay cùng một Ngân hàng với chính Doanh nghiệp. Tuy vậy, không được bắt buộc khách hàng là hộ gia đình, cá nhân phải vay vốn tại cùng một Ngân hàng với chủ đầu tư đã vay vốn.

- Do các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có các căn hộ có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 không thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Nhưng khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 thì lại thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở, vì vậy, khi Ngân hàng xem xét cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 vay vốn thì không xem xét dự án đó có được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở hay không.

- Về diện tích và giá bán đối với nhà ở thương mại ghi trong hợp đồng mua, bán giữa chủ đầu tư và khách hàng: nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 giá bán ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở là giá bán nhà hoàn thiện, đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì nhà ở theo quy đinh pháp luật về nhà ở; đối với nhà chung cư giá bán tính cho 1m2 sàn là diện tích sàn của căn hộ (bao gồm cả diện tích ban công, lô-gia sử dụng riêng của căn hộ) được ghi trong hợp đồng mua bán theo nguyên tắc tính kích thước thông thủy của căn hộ (kể cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong nhưng không bao gồm diện tích cột và hộp kỹ thuật bên trong căn hộ); đối với nhà thấp tầng giá bán là giá tính cho 1m2 sàn nhà ở, bao gồm cả giá đất; đối với diện tích căn hộ, do đặc thù của sản phẩm xây dựng và phương thức bán nhà hình thành trong tương lai, chấp nhận diện tích căn hộ ghi trong hợp đồng là tạm tính nhưng với quy mô nhỏ hơn 70 m2, khi hoàn công có thể thay đổi theo thực tế.

Nay sở Xây dựng Vĩnh Long gửi đến các Doanh nghiệp về trình tự, thủ tục điều kiện để được hỗ trợ vay vốn theo quy định của pháp luật. Các Doanh nghiệp có đủ các điều kiện nêu trên và có nhu cầu vay vốn thì gửi hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện và lượng vốn cần vay về sở Xây dựng Vĩnh Long gấp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long và trình Bộ Xây dựng để kịp kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi về Ngân hàng Nhà nước.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- UBND tỉnh;

- Ông Trương Văn Sáu PCT TT UBND tỉnh;

- BCĐ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP;

- BGĐ Sở;

- Lưu: VT, P.KTTH.

(Đã ký)


Đoàn Thanh Bình

: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương