CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do- hạnh phúctải về 89.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích89.97 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 1126 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2011
HƯỚNG DẪN

Điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công

trong dự toán xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (trong văn bản này gọi tắt là Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ);

Thực hiện công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản số 2988/UBND-KTTH ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long V/v triển khai hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 với các nội dung như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG:

1- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Các công trình mới, công trình đang tổ chức lập dự toán, tổng dự toán; công trình đã lập dự toán, tổng dự toán nhưng chưa được Chủ đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư tính toán lại dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập & quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và theo hướng dẫn của văn bản này.

- Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.3- Dự toán xây dựng công trình được lập theo các tập đơn giá xây dựng công trình theo các văn bản ngày 25/12/2007 của sở Xây dựng: văn bản số 203/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm”; văn bản số 204/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; văn bản số 205/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, đã tính theo mức lương tối thiểu là 350.000đồng/tháng với cấp bậc tiền lương theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

4- Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.- Vùng III, gồm các địa bàn: thành phố Vĩnh Long; huyện Bình Minh; huyện Long Hồ.

- Vùng IV, gồm các địa bàn:

+ Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.(Chi tiết xem phụ lục số 3 kèm theo văn bản này)

II- ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

a- Điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC ) : (Chi tiết xem phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này)

- Áp dụng cho vùng III:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 3,972.- Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 3,602.b- Điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC ) : (Chi tiết xem phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này)

- Áp dụng cho vùng III:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,767.


- Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,744.III- ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng (KĐC NCKS) :

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐC NCKS) được điều chỉnh theo các hệ số trong phụ lục số 2 kèm theo hướng dẫn của văn bản này.IV- MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHI PHÍ KHÁC:

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.V- ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG:

Đối với những công trình đang thi công dỡ dang có khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2011 việc điều chỉnh giá hợp đồng: Chủ đầu tư căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết; các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan để giải quyết việc điều chỉnh giá hợp đồng cho khối lượng xây lắp từ ngày 01/10/2011 trở về sau.VI- CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC:

Đối với các công trình xây dựng đã lập đơn giá đơn giá xây dựng công trình riêng, Chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này để xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

Các hệ số điều chỉnh theo văn bản này được áp dụng cho các công trình sử dụng vốn Nhà nước. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này.

VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo văn bản hướng dẫn này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.(Đính kèm phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3)

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Bộ Xây dựng (thay b/c);

- Vụ Pháp chế - Bộ XD;

- Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ XD; (Đã ký)

- Viện Kinh tế XD - Bộ XD;

- Phân Viện kinh tế Xây dựng miền Nam;

- UBND tỉnh Vĩnh Long (thay b/c);

- UBND các huyện, thành phố;

- BQL dự án XDCB các huyện, thành phố; Đoàn Thanh Bình

- P. Công thương; P. KT hạ tầng các huyện;

- P. QL đô thị thành phố Vĩnh Long;

P. QL đô thị huyện Bình Minh;

- Ban GĐ Sở;

- P.QL xây dựng;- Lưu : VT; P.KTTH.


PHỤ LỤC SỐ 1 : HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo công văn số: 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long)

1- Áp dụng cho vùng IV:


TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

 

 

 

( KĐC NC)

( KĐC MTC)

 

1

Điều chỉnh mức lương

3,602

1,744

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011,

 

tối thiểu từ 350.000đ / tháng

 

 

theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

 

lên 1.400.000đ / tháng

 

 


2- Áp dụng cho vùng III:


TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

 

 

 

( KĐC NC)

( KĐC MTC)

 

1

Điều chỉnh mức lương

3,972

1,767

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011,

 

tối thiểu từ 350.000đ / tháng

 

 

theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.
lên 1.550.000đ / tháng
Ghi chú: Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Phụ lục số 3: Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo văn bản này.


PHỤ LỤC SỐ 2 : HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo công văn số: 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long)

1- Áp dụng cho vùng IV:TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

 

 

 

( KĐC NC)

 

1

Điều chỉnh mức lương

3,602

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011,

 

tối thiểu từ 350.000đ / tháng

 

theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.
lên 1.400.000đ / tháng
2- Áp dụng cho vùng III:TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

 

 

 

( KĐC NC)

 

1

Điều chỉnh mức lương

3,972

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011,

 

tối thiểu từ 350.000đ / tháng

 

theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.
lên 1.550.000đ / tháng 
 Ghi chú: Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Phụ lục số 3: Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo văn bản này.
PHỤ LỤC SỐ 3:

DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN

ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011

(Ban hành kèm theo công văn số: 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long)
1- Vùng III, gồm các địa bàn:

- Thành phố Vĩnh Long.

- Huyện Bình Minh; huyện Long Hồ.
2- Vùng IV, gồm các địa bàn:

- Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.-------------------------------------: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương