CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNHtải về 11.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích11.29 Kb.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 2089/STC-VGCS

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2013

V/v hướng dẫn Biểu mẫu kê khai giá, niêm yết giá đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trúKính gửi: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn

thành phố Nha Trang.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2755/UBND-KT ngày 24/5/2013 về việc tạm thời thực hiện quản lý giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang bằng hình thức kê khai giá, niêm yết giá.

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về kê khai giá và niêm yết giá dịch vụ lưu trú:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú gửi thông báo mức giá dịch vụ lưu trú do tổ chức, cá nhân quyết định đến Sở Tài chính. Sau khi gửi thông báo giá như nêu trên, tổ chức, cá nhân phải niêm yết giá (theo mẫu quy định tại phụ lục số 3 đính kèm) và bán đúng giá niêm yết theo mức giá đã thông báo với Sở Tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú gửi thông báo mức giá dịch vụ lưu trú dưới hình thức gửi Biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lưu trú gồm các văn bản như sau:

- Công văn về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú (theo mẫu quy định tại phụ lục số 1 đính kèm).

- Bảng kê khai giá dịch vụ lưu trú (theo theo mẫu quy định tại phụ lục số 2 đính kèm).

3. Về số lượng Biểu mẫu và hình thức gửi Biểu mẫu kê khai giá:

- Về số lượng Biểu mẫu kê khai giá gửi đến Sở Tài chính: 01 bộ hồ sơ.

- Về hình thức gửi Biểu mẫu kê khai giá: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú gửi Biểu mẫu kê khai giá trực tiếp tại Văn thư hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài chính hoặc gửi qua đường công văn đến Sở Tài chính.

4. Về thời gian gửi Biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lưu trú đến Sở Tài chính: Ít nhất trước 03 ngày so với thời gian doanh nghiệp dự kiến mức giá có hiệu lực.

Đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang nghiêm túc thực hiện./.

Để tải nội dung Biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lưu trú, đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú truy cập website: http://stc.khanhhoa.gov.vn tại mục Thông tin ngành -> Vật giá – Công sản..

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (thay báo cáo);

- Hiệp hội du lịch tỉnh KH (phối hợp);- Lưu: VT, VG-CS (Hằng).

KT.GIÁM ĐỐC


(đã ký)
Nguyễn Ngọc Tâm


: Resources -> Docs -> VG%20CS
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
VG%20CS -> Phụ lục số 1 (Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-ubnd ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Tên đơn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VG%20CS -> Phụ lục số 3 (Kèm theo Công văn số 2089/stc-vgcs ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) Tên doanh nghiệp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương