CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích13.89 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/STC-ĐT Vĩnh Long ngày 07 tháng 01 năm 2016

V/v báo cáo quyết toán vốn đầu tư

xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn

NSNN theo niên độ NS năm 2015.

Kính gửi:- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- Các đơn vị chủ đầu tư (Ban quản lý dự án)
Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Căn cứ công văn số 3960/UBND-KTTH ngày 28/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thời gian gửi quyết toán ngân sách nhà nước.

Để kịp thời thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán vón đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương) theo niên độ năm 2015. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh; các đơn vị chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính tiến hành lập, thẩm định và tổng hợp quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách năm 2015 thuộc trách nhiệm quản lý. Cụ thể như sau:

1/ Đối với các đơn vị chủ đầu tư (ban quản lý dự án):

- Tổ chức đối chiếu số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc


nhà nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm;

- Lập báo cáo quyết toán năm 2015 theo các biểu đính kèm: biểu số 01/CĐT về báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước; biểu số 02/CĐT về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước dự toán ngân sách năm sau; Biểu số 03/CĐT về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu Chính phủ (nếu có); Biểu số 04/CĐT về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước trái phiếu Chính phủ (nếu có).

- Thuyết minh, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB nhà nước giao trong năm, các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư.

- Gửi báo cáo (phần biểu mẫu và phần thuyết minh) về sở, ban, ngành chủ quản trước ngày 15/02/2016 để thẩm định và tổng hợp báo cáo.2/ Đối với các sở, ban ngành tỉnh:

- Thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh;

- Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm theo các biểu đính kèm: Biểu số 01/CQTH về báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nươc; Biểu số 02/CQTH về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước dự toán năm sau (nếu có); biểu số 03/CQTH về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu Chính phủ (nếu có); biểu số 04/CQTH về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước trái phiếu Chính phủ (nếu có).

- Thuyết minh, báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB nhà nước giao trong năm; các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn so với kế hoạch được giao; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư…

- Gửi báo cáo (bao gồm phần biểu mẫu và phần thuyết minh quyết toán) về Sở Tài chính trước ngày 20/02/2015 để thẩm định và tổng hợp quyết toán; đề nghị gửi kèm file mềm của báo cáo theo địa chỉ: nguyquangstcvlg@gmail.com.

Sở Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp kịp thời của các Sở, Ban ngành tỉnh; các đơn vị chủ đầu tư (Ban quản lý dự án)./.


Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (thay b/c); Đã ký: Nguyễn Thị Hoàng Hoa

- Lãnh đạo Sở;- Các phòng: QLNS, TCHCSN;.

- Lưu: VP, ĐT.
: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương