CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở thông tin và truyềN thôNGtải về 91.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích91.19 Kb.
#488


UBND TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 65 /BC-STTTT


Yên Bái, ngày 20 tháng 02 năm 2014BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ

tháng 3 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông


Thực hiện quy định chế độ báo cáo Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy, thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2014 với những nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁNG 02 NĂM 2014

1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu của ngành

Mật độ thuê bao điện thoại 55,4 máy/100 dân, bằng 90,08% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ.

Mật độ thuê bao Internet 10,3 thuê bao/100 dân, bằng 71,03 % kế hoạch, tăng 53,73% so cùng kỳ; tỷ lệ người dân truy cập Internet trên toàn tỉnh là 15%.

Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền 26.000 thuê bao, bằng 83,87% kế hoạch, tăng 52,94% so cùng kỳ.

Số xã có báo đến trong ngày 156 xã.

Tổng số vị trí trạm BTS 670 trong đó có: 653 vị trí trạm BTS 2G (261 trạm BTS 3G sử dụng chung vị trí cùng trạm BTS 2G), 17 vị trí trạm BTS 3G.

Số điểm phục vụ bưu điện: 185 điểm (Trong đó có 147 điểm bưu điện văn hóa xã).

Sản lượng phát hành báo chí địa phương và Trung ương trong tháng ước đạt: 522.465 tờ, cuốn (Báo địa phương gồm: Báo Yên Bái thời sự 177.874 tờ, Báo Yên Bái vùng cao 5.860 tờ; Báo Trung ương gồm: Báo Nhân dân 98.737 tờ, Tạp chí xây dựng Đảng 476 cuốn, Tạp chí Cộng sản 1.202 cuốn, Báo phát hành theo QĐ số 2472/QĐ-TTg đạt 95.292 tờ, cuốn, Báo, tạp chí khác 143.024 tờ, cuốn).

Tỷ lệ hộ được xem đài THVN, nghe đài TNVN: 91%.

Thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc (phút/tháng): 5.400 phút.

Thời lượng truyền hình tiếng dân tộc (phút/tháng): 1.800 phút.

Tỷ lệ phủ sóng truyền hình địa phương: 81%.

Tỷ lệ phủ sóng phát thanh địa phương: 82%.

Tỷ lệ người dân được nghe, xem PT-TH địa phương đạt: 65%.

(Kèm theo biểu tổng hợp chi tiết các chỉ tiêu chính của

ngành Thông tin và Truyền thông)

2. Công tác tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàn thiện đề cương và dự toán Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.    Xây dựng báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 theo Công văn số 1956/BTTTT-KHTC và Công văn số 85/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ giảng viên cấp huyện theo Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.3. Công tác quản lý nhà nước

3.1. Lĩnh vực báo chí và xuất bản

Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Hội Báo xuân Giáp Ngọ 2014 tỉnh Yên Bái và tham gia Hội Báo xuân tỉnh Lào Cai.

Xây dựng Tờ trình đề nghị cấp kinh phí tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 trên Bảng thông tin điện tử khu vực trung tâm Km5 thành phố Yên Bái.

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2013, phương hướng năm 2014; Báo cáo hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Xây dựng 6 công văn quản lý, hướng dẫn tuyên truyền về việc: Thông báo nhận bàn giao thiết bị tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014; tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 16 tỉnh Yên Bái; tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014; đề nghị cấp kinh phí tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014; nhất trí cho phép gộp số, tăng trang, thay đổi địa điểm in bản tin cho các cơ quan: Thành ủy Yên Bái, Ban Dân vận, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Xây dựng Thông báo hoạt động báo chí - xuất bản tháng 01/2014. Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở tháng 02/2014. Tổng hợp thông tin 7 ngày/lần trên internet gửi qua hòm thư điện tử của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sáng thứ hai hàng tuần.

Thẩm định hồ sơ và cấp 01 giấy phép xuất bản Bản tin Thành phố Yên Bái, 04 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các nội dung tuyên truyền trên Bảng thông tin điện tử khu vực trung tâm km5 và 2 Cổng chào điện tử trên đường Yên Bình và đường Nguyễn Thái Học với các chương trình đặc biệt và tăng thời lượng chương trình chào Xuân Giáp Ngọ 2014.3.2. Lĩnh vực bưu chính - viễn thông và Internet

Tiếp tục hướng dẫn và tuyên truyền các văn bản mới của Nhà nước về Viễn thông cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực Viễn thông; hướng dẫn các Đài trạm Viễn thông làm thủ tục cấp phép, nộp lệ phí theo quy định của cơ quan nhà nước.

Thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo công tác an toàn an ninh thông tin trong dịp tết năm 2014 theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp quản lý và thực hiện nghiêm việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và thực hiện chương trình khuyến mại trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Thẩm định dự án nâng cấp truyền thanh cơ sở của thị xã Nghĩa Lộ.

Tổ chức thành công Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông quý IV/2013.

Xây dựng công văn đề nghị Sở Công thương, Điện Lực tỉnh Yên Bái về việc phối hợp và hỗ trợ cấp điện khai phát sóng trạm BTS xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải.3.3. Lĩnh vực công nghệ thông tin

Hoàn thành kết quả khảo sát theo kế hoạch số 66/KH-STTTT ngày 29/10/2013 về việc điều tra khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện , thị xã, thành phố năm 2013.

Tổ chức thành công buổi làm việc bàn về phương án khắc phục những sơ hở của hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh giữa 4 đơn vị do Sở chủ trì theo Kế hoạch số 60/KH-STTTT về quản lý, duy trì, vận hành các Hệ thống thông tin tại Sở.

Trình UBND tỉnh Kế hoạch chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020. Xây dựng kế hoạch triển khai IPv6 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hoàn thành chương trình triển khai Kế hoạch số 107-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

* Hoạt động Cổng thông tin điện tử

Trong tháng đã cung cấp tổng số 723 tin, bài (trong đó, tin trong tỉnh: 227; tin trong nước 319; tin quốc tế: 177). Nội dung thông tin phản ánh đầy đủ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, trong nước và quốc tế. Trong đó tập trung tuyên truyền: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phương hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 của các cấp, các ngành, địa phương; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chúc Tết tại các địa phương, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết, công tác chuẩn bị vui tết, đón xuân, chào mừng 84 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2014)…

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin tĩnh trên Cổng 06 bài viết tại mục Văn hóa - Phong tục; 02 bộ ảnh mới gồm 30 ảnh về văn hóa truyền thống dịp Tết của các dân tộc.

Trong tháng, Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận 06 quyết định về việc bổ sung, thêm mới, bãi bỏ TTHC của các sở, ban, ngành.

Tiếp nhận 10 câu hỏi của người dân tại chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”. Ban Biên tập đã gửi 05 câu hỏi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để trả lời. Hiện đã được Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử để thông tin tới nhân dân.

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc bày bán, kinh doanh xuất bản phẩm tại các lễ hội, đình, đền chùa trong dịp Tết Nguyên Đán và đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2014

Trong tháng 3 năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo lần 1 “Quyết định ban hành quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng tỉnh Yên Bái” theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.2. Công tác tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia

- Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện (giai đoạn 2).

- Bổ sung ý kiến tham gia của các ngành liên quan vào đề cương và dự toán Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.


    - Tiến hành các thủ tục mở lớp đào tạo giảng viên cấp huyện theo Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Công tác quản lý nhà nước

3.1. Lĩnh vực báo chí và xuất bản

- Hướng dẫn thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái.

- Hướng dẫn thực hiện cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan theo Công văn số 74/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 6/01/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Truyền thanh cơ sở tháng 3/2014. Xây dựng thông báo tình hình hoạt động báo chí tháng 02/2014. Tổng hợp các thông tin 7 ngày/lần trên internet gửi qua hòm thư cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sáng thứ hai hàng tuần.

- Thẩm định, cấp, đổi các loại giấy phép lĩnh vực báo chí - xuất bản; kiểm tra, theo dõi, đọc, quản lý lưu chiểu báo chí; các bản tin, tài liệu không kinh doanh do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động trên Bảng thông tin điện tử khu vực km5, 02 Cổng chào điện tử tỉnh.

- Tổng hợp tài liệu lưu chiểu năm 2013 bàn giao sang Thư viện tỉnh Yên Bái.

3.2. Lĩnh vực bưu chính - viễn thông và Intenet

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các chỉ thị, công điện của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh trong công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn.

- Tiếp tục hướng dẫn và tuyên truyền các văn bản mới của Nhà nước về Bưu chính - Viễn thông cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và các đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Viện chiến lược - Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và trình tự về xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Yên Bái.

- Rà soát thực trạng các điểm phục vụ về Bưu chính đặc biệt các kiốt của VN- Post trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Bưu điện tỉnh tổng hợp số lượng học sinh, các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái tham gia hưởng ứng viết thư UPU quốc tế lần thứ 43.3.3. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Hỗ trợ Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Đề án Ứng dụng CNTT trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Chỉ đạo Trung tâm CNTT&TT phối hợp với UBND huyện Văn Chấn triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa phần mềm QLCV&ĐHTN vào sử dụng theo văn bản số 41/UBND-TH ngày 07/2/2014 của UBND huyện Văn Chấn.

- Triển khai đưa hệ thống chữ ký số vào Sở Y tế theo văn bản đề nghị số 47/SYT-VP ngày 07/02/2014 của Sở Y tế.

- Hoàn thành báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước theo Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chuẩn bị chương trình tổ chức tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014, bao gồm: Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo; Dự thảo chương trình tổ chức Hội nghị; Dự thảo Báo cáo tổng kết, giấy mời và các văn bản liên quan.* Hoạt động Cổng thông tin điện tử

- Chỉnh sửa, bổ sung kịp thời thủ tục hành chính khi có thay đổi theo Quyết định mới của UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống, các văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

- Tiếp nhận và chuyển câu hỏi của người dân doanh nghiệp gửi đến các cơ quan chức năng trả lời. Đồng thời đăng tải các câu trả lời trên Cổng đầy đủ, kịp thời.

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông báo kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành của Sở tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.

Trân trọng báo cáo!Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Giám đốc Sở (HĐH);

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH YÊN BÁI
BIỂU TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Kèm theo Báo cáo số: 65 /BC-STTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

BÌNH QUÂN

THÀNH PHỐ YÊN BÁI

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HUYỆN YÊN BÌNH

HUYỆN LỤC YÊN

HUYỆN TRẤN YÊN

HUYỆN VĂN YÊN

HUYỆN VĂN CHẤN

HUYỆN TRẠM TẤU

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

1

Mật độ thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh

Máy/100 dân

55,4

91,4

70,5

56,2

52,7

50,2

51,4

48,3

36,9

31,7

2

Mật độ thuê bao internet trên toàn tỉnh

Thuê bao/100 dân

10,3

35,6

19,4

6,7

6,3

5,8

6,3

6,2

4,6

4,5

3

Tỷ lệ hộ được nghe đài TNVN và xem đài THVN

%

91

96%

95%

92%

94%

94%

95%

93%

79%

75%

4

Tỷ lệ phủ sóng truyền hình địa phương

%

81

100%

100%

86%

83%

95%

55%

85%

60%

62%

5

Tỷ lệ phủ sóng phát thanh địa phương

%

82

100%

100%

87%

85%

95%

65%

90%

55%

60%

6

Tỷ lệ hộ được nghe, xem PT-TH địa phương

%

65

95%

89%

80%

74,5%

70%

63%

70%

25%

20%

7

Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền

26.000 Thuê bao8

Số xã có báo đến trong ngày156/159

10/10

3/3

24/24

23/23

21/21

26/26

28/28

11/11

10/13

9

Sản lượng phát hành báo chí

522.465 Tờ, cuốn-

Địa phương

183.734 Tờ, cuốn-

Trung ương

338.731 Tờ, cuốn
tải về 91.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương