CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 31.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích31.61 Kb.
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /STP-HCTP Đà Lạt, ngày 19 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC KẾT HÔN

Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Thực hiện Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và UBND phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, niêm yết công khai về việc kết hôn của:

Bà: NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

Sinh ngày: 30/6/1985 - Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: 88 Lâm Viên, phường 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Đang lập hồ sơ xin đăng ký kết hôn với:

Ông: JERRY PAUL RICHARD

Sinh ngày: 05/5/1946 - Quốc tịch: Hoa Kỳ

Nơi thường trú: 7 Lake wood Dr North Little Ar 77116, USA

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ ba

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Thông báo niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn nêu trên thì Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ trình UBND Tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn cho ông, bà có tên trên và dự kiến tổ chức lễ đăng ký kết hôn từ ngày 13 tháng 03 năm 2009 đến ngày 20 tháng 03 năm 2009./.

KT. GIÁM ĐỐC

Lưu ý: Nếu có khiếu nại tố cáo đối với PHÓ GIÁM ĐỐC

trường hợp kết hôn nói trên thì UBND Đã ký

Tỉnh sẽ quyết định trong thời hạn 45 ngày

kể từ ngày Sở Tư pháp thụ lý hồ sơ. MAI THANH MINH


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23 /STP-HCTP Đà Lạt, ngày 04 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC KẾT HÔN

Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Thực hiện Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và UBND xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, niêm yết công khai về việc kết hôn của:

Bà: SỲ PHÁT PHƯƠNG

Sinh ngày: 12/9/1985 - Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Xóm 6, Thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Đang lập hồ sơ xin đăng ký kết hôn với:

Ông: LA BRANDON

Sinh ngày: 31/5/1977 - Quốc tịch: Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ

Nơi thường trú: 1213 Alsace RD Reading, PA 19604, USA

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Thông báo niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn nêu trên thì Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ trình UBND Tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn cho ông, bà có tên trên và dự kiến tổ chức lễ đăng ký kết hôn từ ngày 09 tháng 03 năm 2009 đến ngày 17 tháng 03 năm 2009./.

KT. GIÁM ĐỐC

Lưu ý: Nếu có khiếu nại tố cáo đối với PHÓ GIÁM ĐỐC

trường hợp kết hôn nói trên thì UBND Đã ký

Tỉnh sẽ quyết định trong thời hạn 45 ngày

kể từ ngày Sở Tư pháp thụ lý hồ sơ. MAI THANH MINH

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22 /STP-HCTP Đà Lạt, ngày 04 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC KẾT HÔN

Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Thực hiện Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và UBND TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, niêm yết công khai về việc kết hôn của:

Bà: PHÒNG THỊ TRUNG THU

Sinh ngày: 16/9/1981 - Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Số 45, Tổ 11, Khu 9, Bạch Đằng, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Đang lập hồ sơ xin đăng ký kết hôn với:

Ông: NGO TOAN ERIC

Sinh ngày: 11/11/1973 - Quốc tịch: Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ

Nơi thường trú: 4812 Hanover, Flower Mount, TX 75028, USA

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Thông báo niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn nêu trên thì Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ trình UBND Tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn cho ông, bà có tên trên và dự kiến tổ chức lễ đăng ký kết hôn từ ngày 07 tháng 03 năm 2009 đến ngày 16 tháng 03 năm 2009./.

KT. GIÁM ĐỐC

Lưu ý: Nếu có khiếu nại tố cáo đối với PHÓ GIÁM ĐỐC

trường hợp kết hôn nói trên thì UBND Đã ký

Tỉnh sẽ quyết định trong thời hạn 45 ngày

kể từ ngày Sở Tư pháp thụ lý hồ sơ. MAI THANH MINH

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21 /STP-HCTP Đà Lạt, ngày 04 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC KẾT HÔN

Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Thực hiện Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và UBND Phường Lộc Tiến, TX. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, niêm yết công khai về việc kết hôn của:

Bà: HOÀNG THỊ NGOC BÍCH

Sinh ngày: 17/11/1984 - Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Số 13, Nguyễn Tri Phương, Phường Lộc Tiến, TX. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Đang lập hồ sơ xin đăng ký kết hôn với:

Ông: NGUYEN THAN BINH

Sinh ngày: 11/5/1978 - Quốc tịch: Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ

Nơi thường trú: 219 Main St, San Gabriel, Ca 91776, USA

Tình trạng hôn nhân hiện nay: Kết hôn lần thứ nhất

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Thông báo niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn nêu trên thì Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ trình UBND Tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn cho ông, bà có tên trên và dự kiến tổ chức lễ đăng ký kết hôn từ ngày 07 tháng 03 năm 2009 đến ngày 16 tháng 03 năm 2009./.

KT. GIÁM ĐỐC

Lưu ý: Nếu có khiếu nại tố cáo đối với PHÓ GIÁM ĐỐC

trường hợp kết hôn nói trên thì UBND Đã kýTỉnh sẽ quyết định trong thời hạn 45 ngày

kể từ ngày Sở Tư pháp thụ lý hồ sơ. MAI THANH MINH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương