CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụtải về 0.68 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1113/SNV-TĐKT
Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2013


HƯỚNG DẪN

Về việc tổ chức, hoạt động và xây dựng

thang điểm bình xét thi đua các Cụm Thi đua trong tỉnh
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chia Cụm thi đua trong toàn tỉnh;

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cụm thi đua và công tác chấm điểm xếp hạng đạt được kết quả thiết thực trong thời gian tới, Sở Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động và xây dựng thang điểm bình xét thi đua cụm hàng năm như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Để giúp cho các đơn vị, địa phương có cơ sở xây dựng nội dung, kế hoạch và định hướng tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua việc chia cụm thi đua và giao ước thi đua, các đơn vị, địa phương cùng trao đổi học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, bình chọn và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những nhân tố mới tích cực, tạo điều kiện phát triển sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao đổi học tập kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

B. QUY ĐỊNH CHUNG:

Các Cụm thi đua có trách nhiệm xây dựng chương trình kế hoạch công tác, nội dung, biện pháp tổ chức hoạt động phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Hàng năm, các cụm tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trong cụm, tiến hành chấm điểm xếp hạng và bình chọn suy tôn các đơn vị dẫn đầu trong cụm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc.

C. TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM:

I. Tổ chức hoạt động :

- Mỗi Cụm đề cử một Cụm trưởng và một Cụm phó để phối hợp điều hành hoạt động của Cụm.

- Bộ phận thường trực của mỗi Cụm Thi đua (giúp việc cho Cụm trưởng, Cụm phó) là bộ phận phụ trách công tác thi đua của đơn vị được đề cử làm Cụm trưởng.

1. Cụm trưởng: Do các đơn vị trong Cụm bầu chọn hàng năm theo hướng luân phiên, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm (thuộc Cụm thi đua của mình).

Cụm trưởng có nhiệm vụ:

- Điều hành Cụm, yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm phân công cán bộ phối hợp thực hiện khi công tác thi đua của Cụm có yêu cầu.

- Lưu trữ đầy đủ đăng ký thi đua của các đơn vị trong cụm với các chỉ tiêu cụ thể do từng đơn vị thành viên đăng ký để làm căn cứ chấm điểm thi đua cuối năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Cụm:

+ Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm.

+ Xây dựng và thống nhất quy chế hoạt động cụm, tiêu chí thi đua, bảng chấm điểm để bình xét thi đua cho phù hợp với đặc điểm của Cụm.

+ Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm.

+ Tổ chức kiểm tra giữa các đơn vị trong Cụm.

+ Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm để đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và thực hiện các nội dung giao ước thi đua.

+ Lập các báo cáo sơ kết 6 tháng thi đua của Cụm và tổng kết 1 năm gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

+ Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kinh nghiệm hay trong Cụm của mình để cho các đơn vị khác học tập.

+ Tổ chức các hoạt động chung của cụm như: văn hóa, thể thao, về nguồn…giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị trong, ngoài Cụm.

- Tổ chức tổng kết tại đơn vị cụm trưởng.

- Tổng hợp đăng ký thi đua của các đơn vị thành viên gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày 30/3.

2. Cụm phó:

- Phối hợp và giúp Cụm trưởng thực hiện nhiệm vụ theo qui định, thay mặt Cụm trưởng giải quyết những công việc khi được Cụm trưởng ủy quyền.

- Tham gia với Cụm trưởng xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị các cuộc họp của Cụm.

- Tổ chức sơ kết tại đơn vị cụm phó.3. Bộ phận thường trực Cụm: có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung các cuộc họp Cụm.

- Phối hợp với các đơn vị trong Cụm tổng hợp báo cáo và bảng tự chấm điểm của các đơn vị trong Cụm làm cơ sở bình bầu thứ hạng trong Cụm.

- Tổng hợp ý kiến đánh giá đối với các địa phương, đơn vị trong Cụm.4. Các đơn vị trong Cụm:

- Căn cứ vào các chỉ tiêu nhiệm vụ của cấp trên giao và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng hàng năm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ để tổ chức xây dựng phong trào thi đua theo đúng Luật và sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

- Đăng ký thi đua có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể gửi về đơn vị cụm trưởng (02 bản) trước ngày 15/3 hàng năm để cụm trưởng tổng hợp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (01 bản), đồng thời lưu tại đơn vị cụm trưởng (01 bản) để có cơ sở rà soát bảng tự chấm điểm của các đơn vị thành viên vào cuối năm.

- Tham gia xây dựng quy chế hoạt động cụm, thang bảng điểm thi đua của Cụm. Căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị, xây dựng thang điểm cụ thể để chấm điểm thi đua cho các cơ sở trong đơn vị.

- Gửi các báo cáo định kỳ về cho Cụm trưởng theo qui định.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Cụm và tỉnh tổ chức.

- Tham gia bình chọn, suy tôn các đơn vị tiêu biểu của Cụm.

- Tổ chức chia cụm thi đua cho các đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tiến hành tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua, xây dựng bảng điểm, thang điểm cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện tốt nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác và công bằng trong bình chọn, suy tôn.

- Đánh giá xếp loại các đơn vị trực thuộc và ngành dọc cấp dưới gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày 15/12 hàng năm để làm căn cứ xét thi đua.

II. Nội dung hoạt động của Cụm thi đua:

- Định kỳ 6 tháng, một năm, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảng chấm điểm thi đua theo các chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua của đơn vị mình cho Cụm trưởng và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Cụm, thang bảng điểm, ký kết giao ước thi đua;

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, các nội dung và tiêu chí đã đăng ký giao ước thi đua đầu năm của các đơn vị trong Cụm bằng nhiều hình thức (kiểm tra chéo; kiểm tra vòng tròn; kiểm tra chọn điểm …)

- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua trong 6 tháng của Cụm;

- Tổng kết hoạt động năm và bầu Cụm trưởng, Cụm phó cho năm sau. Công tác tổng kết năm của Cụm phải được thực hiện xong trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

- Trong quá trình thi đua, cần chú ý phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong Cụm để thông tin, tuyên truyền, phổ biến trong nội bộ Cụm và các Cụm khác trong toàn tỉnh cùng học tập.

III. Hướng dẫn công tác tổ chức sơ kết, tổng kết và ký kết giao ước thi đua:

1. Tổ chức sơ kết:

a) Thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị trong cụm dự ước thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, gửi cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Cụm trưởng trước ngày 15/6.

b) Thời gian và địa điểm tổ chức sơ kết: Tổ chức vào hai tuần đầu tháng 7 (từ ngày 01 - 15 tháng 7) tại đơn vị Cụm phó. Lịch tổ chức sơ kết hàng năm của các cụm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ có thông báo riêng.

c) Thành phần tham dự:

- Cấp tỉnh:

+ Đại diện Ban TĐKT tỉnh;

- Các đơn vị trong Cụm:

+ Thường trực Hội đồng TĐKT các đơn vị thành viên;

+ Cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị thành viên.d) Nội dung:

- Báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã ký kết (căn cứ vào tiêu chí đã thống nhất để báo cáo);

- Thảo luận biện pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong tổ chức hoạt động của Cụm;

- Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua để rút kinh nghiệm (Chuẩn bị nội dung tham luận).2. Tổ chức Tổng kết:

a) Thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị dự ước thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đến cuối tháng 12 so với giao ước thi đua đầu năm để thiết lập báo cáo và phương hướng nhiệm vụ năm sau gửi Ban Thi đua - Khen thưởng và Cụm trưởng trước ngày 31/12.

b) Công tác rà soát kiểm tra và trình khen thưởng: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giao ước thi đua của các đơn vị trong cụm, chấm điểm các đơn vị trong cụm trước ngày 10/01 năm sau và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 31/01 hàng năm.

c) Thời gian và địa điểm tổ chức tổng kết: Tổ chức tổng kết từ trung tuần tháng 02 đến trung tuần tháng 3 hàng năm tại đơn vị Cụm trưởng. Lịch tổ chức tổng kết hàng năm của các cụm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ có thông báo riêng.

d) Thành phần tham dự:

- Cấp tỉnh:

+ Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh và đại diện Ban TĐKT tỉnh;

+ Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phụ trách cụm;

- Các đơn vị trong Cụm:

+ Người đứng đầu đơn vị, địa phương các đơn vị thành viên;

+ Thường trực Hội đồng TĐKT các đơn vị thành viên;

+ Thành viên Hội đồng TĐKT được phân công theo dõi cụm;

+ Cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị thành viên;

+ Các tập thể và cá nhân báo cáo tham luận điển hình tiên tiến;

+ Lực lượng huy động (Cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua trực thuộc và các điển hình tiên tiến của đơn vị cụm trưởng)

+ Cơ quan Báo, Đài địa phương.đ) Nội dung:

- Báo cáo Tổng kết 01 năm thực hiện giao ước thi đua;

- Báo cáo các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân;

- Đề nghị khen thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc của cụm;

- Các đơn vị thảo luận;

- Bầu Cụm trưởng, cụm phó;

- Phát động phong trào thi đua năm sau;

- Ký kết giao ước thi đua.Nội dung trang trí:

Cờ Đảng Cờ Tổ quốc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

CỤM THI ĐUA …...

Ảnh Bác

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM ...

PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM ...

…., ngày … tháng …. năm ….e) Chương trình:

Phần I: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước (Cụm trưởng đương nhiệm điều hành)

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và kết quả hoạt động thi đua của cụm;

- Thảo luận đóng góp báo cáo tổng kết cụm;

- Báo cáo điển hình của tập thể là thành viên tiêu biểu trong cụm;

- Báo cáo điển hình của cá nhân tiêu biểu trong cụm;

- Nghi thức bàn giao Cụm trưởng (Bàn giao Cờ Cụm trưởng và các hồ sơ, tài liệu của Cụm)

- Bầu cụm phó.Phần II: Phát động và ký kết giao ước thi đua (Cụm trưởng mới điều hành)

- Phát động thi đua;

- Nghi thức ký kết giao ước thi đua;

- Trao đổi chuyên môn của bộ phận nghiệp vụ Ban TĐKT;

- Phát biểu của lãnh đạo;

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc.3. Nghi thức ký kết giao ước thi đua:

- Đọc nội dung ký kết;

- Mời lãnh đạo các đơn vị lên vị trí (xếp hàng ngang phía sau bàn ký kết)

- Mời lãnh đạo lên chứng kiến (Thành viên HĐTĐKT tỉnh theo dõi Cụm, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh và đại diện Ban TĐKT tỉnh);

- Mời lần lượt từng lãnh đạo đơn vị ngồi vào vị trí ký kết (bản ký kết đã được để trên bàn);

- Lãnh đạo các đơn vị ký xong, bắt tay lãnh đạo chứng kiến, xếp hàng chờ các đơn vị ký xong, bắt chéo tay để chụp ảnh.D. NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA:

I. Những căn cứ để đăng ký giao ước thi đua, chấm điểm thi đua:

1. Căn cứ để giao ước thi đua:

- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao trong năm kế họach.

- Đối với đơn vị không có cấp trên giao kế hoạch thì đơn vị tự đăng ký chỉ tiêu; chỉ tiêu đăng ký phải đảm bảo tính tiên tiến, phát triển.2. Căn cứ để chấm điểm thi đua:

- Nội dung đã đăng ký giao ước thi đua đầu năm và các văn bản điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu của cấp có thẩm quyền trong năm.

- Kết quả thực hiện trong năm.

- Nhận xét, đánh giá, xếp loại của các cơ quan cấp trên và địa phương.3. Phương pháp chấm điểm thi đua:

- Các đơn vị tự chấm; các thành viên cụm rà soát, kiểm tra, đối chiếu thống nhất.

- Tất cả các chỉ tiêu thi đua được lượng hóa thành điểm.

- Dùng phương pháp so sánh để đánh giá, chấm điểm.4. Đối tượng chấm điểm thi đua:

- Là tập thể đơn vị có tên trong các cụm thi đua theo Quyết định chia cụm của UBND tỉnh.II. Nội dung thi đua và thang điểm thi đua:

1. Nguyên tắc chung:

a) Đối với chỉ tiêu định lượng: lấy kết quả thực hiện so với kế hoạch được giao (hoặc so với năm trước) để so sánh, đánh giá. Nếu đạt theo kế hoạch đề ra thì được hưởng 100% số điểm chuẩn của nội dung đó.

b) Đối với chỉ tiêu định tính (nhiệm vụ công tác) được lượng hóa thành các mức độ:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được hưởng 100% điểm chuẩn.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được tính bằng 70% số điểm chuẩn.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao được tính bằng 50% số điểm chuẩn.

- Chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, không tính điểm.

c) Trên cơ sở các tiêu chí thi đua và thang bảng điểm quy định tại hướng dẫn này, các cụm thi đua cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của cụm, thông qua các thành viên trong cụm thống nhất thực hiện, làm cơ sở để bình xét suy tôn. Các cơ quan, đơn vị không được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung nào trong tiêu chí thì lấy số điểm của nội dung đó chia đều cho các nội dung còn lại.

d) Khi chấm điểm lưu ý: Tự nhận xét đánh giá cần trung thực, khách quan, chứng minh được kết quả của công việc đã làm.

* Lưu ý: Trong quá trình chấm điểm nếu phát sinh những nội dung chưa hợp lý thì cũng không điều chỉnh quy chế đã ban hành mà chỉ ghi nhận để sửa đổi, bổ sung quy chế áp dụng cho năm sau.

2. Tiêu chí đăng ký thi đua và thang điểm thi đua:

a) Các chỉ tiêu: Tùy theo đặc thù của từng cụm thi đua để xét các chỉ tiêu theo phụ lục đính kèm.

b) Thang điểm: Các phụ lục thang điểm kèm theo cho các địa phương, đơn vị:

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Phụ lục số 01.

- Đối với các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp được đánh giá công vụ: Phụ lục số 02.

- Đối với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội và đơn vị hành chính sự nghiệp không được đánh giá công vụ: Phụ lục số 03.

- Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Phụ lục số 04.

- Đối với các doanh nghiệp: Căn cứ vào “Quy định tiêu chuẩn trình tự bình xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị trong Cụm cụ thể hóa thang bảng điểm cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của Cụm, để chấm điểm thi đua.3. Thống nhất cách chấm điểm:

a) Tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị:

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Lấy kết quả đánh giá của UBND tỉnh về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương để chấm điểm và xếp loại.

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh đánh giá công vụ: Lấy kết quả đánh giá công vụ của UBND tỉnh nhân với hệ số 2 cộng với đánh giá của ngành dọc Trung ương (hệ số 1) để tính điểm và xếp loại.

- Đối với các cơ quan, đơn vị không được UBND tỉnh đánh giá công vụ: Lấy kết quả đánh giá của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp nhân với hệ số 2 cộng với đánh giá của ngành dọc Trung ương để tính điểm và xếp loại.

- Đối với đơn vị không có ngành dọc và cũng không thuộc diện Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh đánh giá, xếp loại thì so sánh số thực hiện với số kế hoạch đăng ký từ đầu năm (theo hướng phát triển, năm sau cao hơn năm trước) tính mức độ hoàn thành để tính điểm.

Lưu ý: Đơn vị nào không có ngành dọc thì lấy đánh giá của Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh tính điểm; và ngược lại, đơn vị nào chỉ trực thuộc Trung ương thì lấy kết quả đánh giá của Trung ương để tính điểm. Đơn vị nào có ngành dọc trực thuộc Trung ương đánh giá và Tỉnh đánh giá thì lấy kết quả đánh giá của cả Trung ương và Tỉnh để tính điểm (trong đó đánh giá của cơ quan chủ quản trực tiếp được tính hệ số 2)

- Do thời gian xét khen thưởng của các Bộ, ngành Trung ương khác nhau, Sở Nội vụ thống nhất cách đánh giá xếp loại như sau:

+ Đến ngày họp bình xét suy tôn cụm mà cơ quan, đơn vị đã trình Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa có kết quả chính thức, đơn vị đó phải báo cáo rõ cho Cụm trưởng và các đơn vị thành viên trong cụm biết tại cuộc họp và căn cứ vào văn bản hiệp y của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc văn bản đề nghị mức độ đánh giá (đối với những trường hợp không hiệp y) để tính điểm.

+ Cụm phải lập biên bản ghi rõ hai phương án kết quả chấm điểm:

. Phương án kết quả chấm điểm nếu có Quyết định khen thưởng hoặc kết quả đánh giá của cấp trên bằng văn bản;

. Phương án kết quả chấm điểm nếu không có Quyết định khen thưởng hoặc kết quả đánh giá của cấp trên bằng văn bản;

và trình khen với hai phương án gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

+ Thời gian bổ sung kết quả khen thưởng hạn chót là ngày cuối của tháng 02 năm sau. Khi có quyết định khen thưởng hoặc kết quả đánh giá bằng văn bản của cấp trên, đơn vị báo cáo và gửi về Cụm trưởng và cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Nếu đến cuối tháng 2, không có Quyết định khen thưởng hoặc kết quả đánh giá của cấp trên bằng văn bản thì Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sẽ trình theo kết quả “Phương án điểm nếu không có Quyết định khen thưởng hoặc kết quả đánh giá của cấp trên bằng văn bản”.- Đầu năm, các đơn vị đăng ký chỉ tiêu kế hoạch với Cụm trưởng và Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh làm cơ sở để đánh giá xếp loại vào cuối năm.

b) Tiêu chí chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội

- Nội dung 1: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Thực hiện các tiêu chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá vào cuối năm và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 2: Tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

Thực hiện theo các tiêu chí của Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra và được Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá vào cuối năm và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 3: Tổ chức phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức Xây dựng nông thôn mới”:

Thực hiện các tiêu chí do UBND tỉnh đề ra và đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đánh giá và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.

- Nội dung 4: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa kiểm tra, đánh giá và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 5: “Công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa”:

+ Tham gia đủ các phong trào bao gồm các quỹ: Ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vì nạn nhân chất độc da cam, ngày vì trẻ thơ và các hoạt động xã hội từ thiện khác do tỉnh phát động.

+ Mức độ đóng góp: Do các đơn vị trong Cụm cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của Cụm để chấm điểm.

Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 6: “Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm”:

Đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về Phòng chống tham nhũng đánh giá và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 7: “Thực hiện Luật An toàn giao thông”:

Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tổng hợp các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT vi phạm và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 8: “Thực hiện Luật Cán bộ công chức”:

Đề nghị Thanh tra Sở Nội vụ tổng hợp các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.

Cứ 01 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức vi phạm thì trừ 2 điểm trong thang điểm. Nếu số cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức vi phạm nhiều hơn số điểm chuẩn tối đa trong thang điểm thì tiếp tục trừ vào số điểm chung của đơn vị.

c) Tiêu chí công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

- Nội dung 1: “Xây dựng tổ chức Đảng”:

Kính đề nghị Đảng ủy khối Dân chính Đảng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp đánh giá và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.- Nội dung 2: “Xây dựng tổ chức Đoàn thể”:

Các cơ quan, đơn vị không có đủ các tổ chức đoàn thể thì lấy số điểm của các tổ chức đó chia đều cho các tổ chức còn lại.

Kính đề nghị Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức và Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh đánh giá và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/12.


: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương