CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở khoa học và CÔng nghệtải về 17.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.83 Kb.
#22397


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 509/KL-SKHCN

Bến Tre, ngày 05 tháng 8 năm 2013KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra hành chính đối với

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 63/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra hành chính Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:I. Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được thực hiện theo Quyết định số 218/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có nguồn thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng thường xuyên và nhiệm vụ cấp trên giao, Trung tâm đã tuân thủ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.II. Kết luận các nội dung được thanh tra

1. Những kết quả đạt được

Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về kiểm định, hiệu chuẩn - sửa chữa phương tiện đo, thử nghiệm mẫu, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ Khoa học và Công nghệ.

- Chấp hành tốt các thủ tục thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định, các khoản chi thường xuyên đúng định mức, tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và qui chế chi tiêu nội bộ.

- Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, quy chế dân chủ. Có xây dựng quy chế hoạt động và phân nhiệm vụ cụ thể các thành viên của đơn vị.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Đơn vị bảo đảm các chế độ về hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm, chề độ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với người lao động đúng theo quy định của pháp luật.

- Đã triển khai thực hiện và quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.2. Một số điểm còn tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý tài chính: Đơn vị có lập sổ sách nhưng nội dung ghi chưa kịp thời, tập trung nên khó cho việc kiểm tra, quản lý.

- Mức thu phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm mà trung tâm đang áp dụng nhưng chưa có tờ trình xin ý kiến, thẩm định của cơ quan Tài chính.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ: Thiếu phần căn cứ pháp lý để áp dụng, nội dung xây dựng quy chế chưa đầy đủ và cụ thể theo quy định.

- Công tác tổ chức, cán bộ: Hồ sơ chưa được lưu đầy đủ các thành phần theo quy định; chưa có quyết định bổ nhiệm viên chức vào ngạch; chưa có bản nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm; những thay đổi về nhân sự của Trung tâm (bổ nhiệm cán bộ) chưa gửi báo cáo về Sở theo quy định.

III. Kiến nghị biện pháp xử lý

- Về các khoản thu dịch vụ: Sổ sách kế toán phải ghi kịp thời, đúng trình tự để thuận lợi cho việc kiểm tra, quản lý. Mức thu phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giá.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải bảo đảm tính pháp lý và đầy đủ nội dung, các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức và mức chi phải cụ thể, đúng quy định.

- Đối với công tác tổ chức:

+ Thực hiện đúng và đủ các thủ tục theo quy định về quản lý hồ sơ, bổ nhiệm cán bộ, chế độ báo cáo.

+ Trung tâm lưu ý để thành lập các Hội đồng như: Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng lương,… để có căn cứ cho việc đảm bảo sự thống nhất trong tuyển dụng, bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động./.


Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc (để báo cáo); (Đã ký)

- Trung tâm TĐC (thực hiện);

- Cổng TTĐT Sở KH&CN;

- Lưu: VT, TTra, Tuấn (10 bản).Lê Văn KhêКаталог: upload -> download
download -> Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
download -> Nq-qh11 Tiêu đề: nghị quyết số 45/2005/nq-qh11 CỦa quốc hội về việc thi hành bộ luật dân sự
download -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư dna cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
download -> Biểu tượng của khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo
download -> Ngoại giao Việt Nam 67 năm: Vươn tới những tầm cao mới
download -> Chuẩn nén hình ảnh là gì?
download -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng và CÀI ĐẶt lập trình tổng đÀI ĐIỆn thoại ike ike 308 ac ike 416 hc ike 832 vc ike 816 bc
download -> Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng độc lập tự chủ, hòa bình và hội nhập thế giới một truyền thống lâu đời của chính trị Việt Nam

tải về 17.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương