CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.76 Kb.
#1070


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 277/QĐ-SKHĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định 79/QĐ-SKHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thanh tra Chính Phủ hướng dẫn Quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết Tố cáo;

Căn cứ Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết Khiếu nại hành chính;

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-UB-NC ngày 27 tháng 5 năm 1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-SKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế làm việc của Ban giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 271/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung, thay đổi thành viên Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 79/QĐ-SKHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 7 năm 2011, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính Phủ; Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2012, Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013, Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014, Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thành viên Tổ tiếp công dân, Thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận : GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 ;

- UBND TP (để b/c);

- Thanh tra TP. HCM (để b/c);

- BGĐ Sở (để b/c);

- Lưu: VP, TTS (Ngân. 26b).Thái Văn RêКаталог: HoatDongAnh -> ThanhTra QuytrinhThutuc
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ThanhTra QuytrinhThutuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 16.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương