CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 27.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích27.09 Kb.
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SKH Đắk Nông, ngày tháng 9 năm 2012


BÁO CÁO KẾT QỦA THẨM ĐỊNH

Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 02 tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông,

v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao

chất lượng giống bò thịt tỉnh Đắk Nông


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông


I. Căn cứ thẩm định

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính Phủ, v/v hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 27/02/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông, v/v chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định 278/QĐ-UBND, ngày 29/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 129/TTr-SNN, ngày 30/8/2012.II. Nội dung Chủ đầu tư đề nghị thẩm định:

Điều chỉnh giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 2 – Mua tinh đông lạnh và nitơ lỏng.III. Nội dung thẩm định

1. Căn cứ để lập điều chỉnh kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Phù hợp với các quy định tại Điều 70, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

2. Nội dung của gói thầu trong kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Phù hợp với các quy định tại Điều 10, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

3. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

Đồng ý theo đề nghị Chủ đầu tư tại Tờ trình số 129/TTr-SNN, ngày 30/8/2012.IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh do Chủ đầu tư lập theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý với kế hoạch đấu thầu điều chỉnh do Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 129/TTr-SNN, ngày 30/8/2012.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 02 tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Đắk Nông, với các nội dung như sau:

3.1. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian lựa chọn nhà thầu cũ: Quý IV/2010.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu mới: Quý IV/2012.

3.2. Điều chỉnh giá gói thầu:

- Giá gói thầu cũ: 64.740.000 đồng.

- Giá gói thầu cũ: 77.592.000 đồng.4. Ý kiến khác:

- Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.


CV. THẨM ĐỊNH KT. TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Minh Hải Nguyễn Anh Sơn Trần Xuân Hải

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /TTr-SKH Đắk Nông, ngày tháng 9 năm 2012


TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 02 tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao

chất lượng giống bò thịt tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ Tờ trình số 129/TTr-SNN, ngày 30/8/2012 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư), v/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 02 tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Đắk Nông.

Sau khi xem xét đề nghị của Chủ đầu tư, căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan đến công tác đấu thầu hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý với đề nghị của Chủ đầu tư tại tờ trình nêu trên. Kính trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 02 tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Đắk Nông, với các nội dung sau:1. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian lựa chọn nhà thầu cũ: Quý IV/2010.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu mới: Quý IV/2012.

2. Điều chỉnh giá gói thầu:

- Giá gói thầu cũ: 64.740.000 đồng.

- Giá gói thầu mới: 77.592.000 đồng.

3. Ý kiến khác:

- Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên (để quyết định);

- Sở NN&PTNT (để biết);

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở;

- Các phòng: QLKH;- Lưu: VT, TĐDA_2b (MH).
Trần Xuân Hải
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương