CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 47.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích47.26 Kb.

UBND TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1243 /SGDĐT - TCCB

Ninh Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2015

V/v đôn đốc các cán bộ, công chức, viên chức nộp văn bản, giấy tờ để thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016


HỎA TỐC

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.


Thực hiện Công văn số 554/SNV-ĐT ngày 21/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

Sở GD&ĐT đã có văn bản số 468/SGDĐT-TCCB ngày 28/5/2015 về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, trong đó nêu rõ thủ tục xét duyệt đối với đối tượng đăng ký đi học sau đại học năm 2016 (Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác đến thời điểm đăng ký dự thi) đăng ký đi học yêu cầu nộp bản photo Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác; Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác dưới 5 năm (tính từ khi tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác đến thời điểm đăng ký dự thi): đăng ký đi học yêu cầu ngoài bản photo Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác, mỗi người đăng ký đi học nộp thêm bản sao các quyết định thi đua, khen thưởng hoặc bằng khen, giấy khen của cấp có thẩm quyền trong 02 năm (2013, 2014)).

Tuy nhiên đến thời điểm ngày 11/12/2015, vẫn còn có các cá nhân tại các đơn vị chưa nộp các văn bản, giấy tờ theo đúng yêu cầu thẩm định (danh sách kèm theo). Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học năm 2016 khẩn trương nộp bổ sung các văn bản, giấy tờ theo đúng quy định đã nêu trong Công văn số 468/SGDĐT-TCCB và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT chậm nhất hết ngày 16/12/2015 để bổ sung gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

Quá thời hạn trên những cán bộ, công chức, viên chức nào không nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu và đúng thời hạn, coi như không có nhu cầu tham gia đào tạo Sau đại học năm 2016./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB, Ng/01.

(Đã ký)

Vũ Văn Kiểm


DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

YÊU CÀU BỔ SUNG VĂN BẢN THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số 1243 /SGDĐT-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Sở GD&ĐT Ninh Bình)


Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Phạm Thị Thủy

 

1979

Giáo viên THPT Đinh Tiên Hoàng

2

Hoàng Thị Kim Sen

 

1977

Giáo viên THPT Yên Khánh A

3

Dương Thành Trung

 

 

Phó giám đốc TT GDTX tỉnh

4

Nguyễn Mạnh Tú

 

 

Phó trưởng phòng Đào tạo TT GDTX tỉnh

5

Đinh Khánh Linh

 

 

Giáo viên THPT Gia Viễn A

6

Nguyễn Thị Nguyên

 

 

Giáo viên THPT Gia Viễn A

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

1991

Giáo viên THPT Gia Viễn B

8

Nguyễn Phong Cầm

1979

 

THPT Nho Quan A

9

Phạm Kim Quỳnh

 

1983

THPT Nho Quan A

10

Trịnh Thị Thanh

 

1985

THPT Nho Quan A

11

Hà Ngọc Dương

1982

 

Hiệu phó. THPT Yên Mô A

12

Nguyễn Huy Giảng

1979

 

TTCM. THPT Yên Mô A

13

Phạm Văn Chiến

1980

 

BTĐT. THPT Yên Mô A

14

Phạm Thị Nguyệt

 

1989

Giáo viên. THPT Yên Mô A

15

Trần Thanh Bình

1984

 

Giáo viên,THPT Kim Sơn A

16

Phạm Thị Hải Yến

1989

 

Giáo viên,THPT Kim Sơn A

17

Bùi Thị Quế

 

 

Giáo Viên THPT Hoa Lư A

18

Nguyễn Thiện Tài

 

 

Giáo viên THPT Bình Minh

19

Đỗ Thị Thủy

 

1986

Giáo viên THPT Nguyễn Huệ

20

Nguyễn Thị Thanh Nhụy

 

1980

Giáo viên THPT Nguyễn Huệ

21

Đinh Thị Hiền

 

1977

Phó hiệu trưởng THPT Ngô Thì Nhậm

22

Đinh Thị Hải

 

1987

Giáo viên TT GDTX Yên Khánh

23

Vũ Thị Thoa

 

1978

Giáo viên tổ NN Trung cấp KT-KT&TC

24

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

1991

Nhân viên đánh máy Trung cấp KT-KT&TC


(danh sách có 24 người)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương