CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 38.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích38.67 Kb.
#21970


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/TTr-SGTVT Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng


Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Văn bản số 277/BGTVT-KHĐT ngày 09/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư hạng mục chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, đoạn Km1060+279-Km1063+518,7 QL1, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư trong năm 2015 đối với Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung như sau:1. Tên dự án: Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Điều hành Dự án: Ban Quản lý dự án công trình giao thông.3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lắp Miền Trung và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Công trình.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Nguyễn Thị Quang Thái.

5. Sự cần thiết đầu tư

Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang được Bộ Giao thông vận tải đầu tư nâng cấp, mở rộng từ nguồn vốn Trái phiếu chính phủ và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014. Do đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các cầu Châu Ổ, cầu Bàu Giang, đoạn qua thị trấn La Hà và điện chiếu sáng, cây xanh tại các nút giao QL1-Võ Văn Kiệt, nút giao Bàu Giang trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông cũng như tạo mỹ quan đô thị cho thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa và khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Quảng Ngãi.6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

6.1. Vị trí, phạm vi xây dựng

- Nút giao Km1040+200/QL1 (giao giữa Quốc lộ 1 với đường Võ Văn Kiệt): Đầu tư điện chiếu sáng và cây xanh, gồm:

+ Điện chiếu sáng: Chiều dài tuyến là 496,4m đi ngầm; 10 đèn cao áp Solium 220V-250/150W, 8 đèn cao áp Metal halide 1000W-220V, 24 đèn trang trí 20W và quả cầu Tulip;

+ Cây xanh: Trồng cỏ, cây tạo hình, trang trí tại vòng xoay và các đảo xung quanh.

- Nút giao Km1060+088/QL1 (nút giao Bàu Giang): Đầu tư điện chiếu sáng và cây xanh tại nút giao; điện chiếu sáng đường dẫn từ nút giao đến cầu và trên cầu Bàu Giang (Km1060+279), gồm:

+ Điện chiếu sáng: Chiều dài tuyến là 952,4m đi ngầm; 20 đèn cao áp Solium 220V-250/150W, 8 đèn cao áp Metal halide 1000W-220V, 65 đèn trang trí 20W và quả cầu Tulip;

+ Cây xanh: Trồng cỏ, cây tạo hình, trang trí tại vòng xoay và giải phân cách giữa.

- Cầu Châu Ổ (Km1036+275/QL1): Đầu tư điện chiếu sáng trên cầu, chiều dài tuyến 509,9m đi ngầm và đi trên thành cầu, với 16 đèn cao áp Solium 220V-250/150W.

- Đầu tư điện chiếu sáng công cộng đoạn qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Km1060+279 - Km1063+877/QL1): Chiều dài tuyến 3116,1m đi ngầm, với 188 đèn cao áp Solium 220V-250/150W.

6.2. Hệ thống tiêu chuẩn

Quy phạm trang bị điện 11TCN (18, 19, 20, 21) – 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quy trình kỹ thuật an toàn của Tổng công ty điện lực Việt Nam (nay là tập đoàn Điện lực Việt Nam); Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995 của Bộ Xây dựng ban hành năm 1996; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường, đô thị TCXDVN 259: 2001; Quy phạm về nối đất và nối không các thiết bị điện TCVN 4756-89; An toàn lưới điện trong xây dựng TCVN 4086-85; "Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế" TCXDVN 362:2005 và một số quy trình thiết kế, thi công, nghiệm thu có liên quan.

6.3. Giải pháp thiết kế

- Nút giao Km1040+200/QL1 (giao giữa Quốc lộ 1 với đường Võ Văn Kiệt):

+ Thiết kế trụ đèn chiếu sáng ở giữa vòng xoay và ở giữa phân cách tại nút giao thông thông; xung quanh đảo trung tâm bố trí các trụ đèn trang trí.

+ Thiết kế trồng cây xanh ở vòng xây trung tâm và các đảo xung quanh. Sơn kẽ vạch đỏ trắng trên các bó vỉa hiện trạng của vòng xoay.

- Nút giao Km1060+088/QL1 (nút giao Bàu Giang):

+ Thiết kế trụ đèn chiếu sáng ở giữa vòng xoay và các đảo xung quanh; xung quanh đảo trung tâm bố trí các trụ đèn trang trí.

+ Thiết kế các trụ đèn chiếu sáng dọc 02 bên lề đường từ nút giao thông dẫn đến 02 bên đầu cầu Bàu Giang.

+ Thiết kế trồng cây xanh ở vòng xây trung tâm và các đảo xung quanh; thiết kế khung giàn thép để bố trí hoa, cây lá màu theo mùa hoặc theo các sự kiện được tổ chức tại thành phố Quảng Ngãi. Sơn kẽ vạch đỏ trắng trên các bó vỉa hiện trạng của vòng xoay.

- Cầu Châu Ổ (Km1036+275/QL1): Thiết kế đèn chiếu sáng 02 bên lan can cầu (phía thượng lưu và hạ lưu).

- Đoạn qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Km1060+279 – Km1063+877/QL1): Bố trí trụ đèn chiếu sáng trùng tim tuyến Quốc lộ 1 (nằm trong giải phân cách của Quốc lộ 1) và cần đèn đôi, bóng đèn chiếu sáng 02 bên đường.

6.4. Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động

- Phương án bảo vệ môi trường:

+ Trong quá trình thi công việc đắp đất màu trồng cây phải theo kế hoạch gọn gàn, có biện pháp tốt nhất để không ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông.

+ Xe vận chuyển đất màu để trồng cây phải có bạt che chắn.

+ Công nhân thi công phải có khẩu trang bảo hộ lao động.

+ Sử dụng máy móc, thiết bị chất lượng tốt để giảm tác động khí thải vào môi trường.

- Phương án phòng chống cháy nổ và an toàn lao động:

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống cháy nổ theo quy phạm trang bị điện 11TCN (18,19,20,21) – 2006 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phải trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy trên công trường như bình chữa cháy, hòm cát .v.v. theo đúng qui định về chữa cháy. Các vật liệu dễ bốc cháy sẽ đặt cách xa nguồn lửa.

+ Công nhân thi công trên công trường phải học tập phòng chống cháy nổ, khi điện chập nhất là những công nhân làm việc trực tiếp với các thiết bị sử dụng điện.

+ Xăng dầu dùng cho thiết bị thi công, máy phải bảo quản cận thận tránh xa nguồn lửa nguồn điện.

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

6.5. Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình: Theo tiến độ của Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thì đến tháng 4/2014 Dự án sẽ bắt đầu triển khai thi công hạng mục thảm BTN mặt đường, do đó để kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 cần phải triển khai thi công hạng mục cáp ngầm thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 1 trong tháng 4/2014 cùng với thời gian thi công mặt đường BTN của Dự án nâng cấp, mở rộng QL1.

7. Địa điểm xây dựng: huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi.

8. Diện tích sử dụng đất: Sử dụng đất giao thông thuộc tuyến Quốc lộ 1.

9. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Cấp công trình: Công trình cấp II (theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ)

10. Phương án bồi thường, GPMB và tái định cư: Dự án không ảnh hưởng đến đất, tài sản của tổ chức và cá nhân nên không có bồi thường, GPMB và tái định cư.

11. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án là: 19.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 15.481.028.000 đồng

- Chi phí QLDA: 301.649.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 808.939.000 đồng

- Chi phí khác: 227.807.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 2.180.577.000 đồng12. Nguồn vốn đầu tư: Phần dư từ tổng kinh phí đã bố trí để xây dựng các khu tái định cư, khu tái định canh, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 (phần vốn Trái phiếu Chính phủ) và Di dời hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1 (Km1045+780 – Km1051+555) theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

13. Thời gian thực hiện đầu tư: Trong năm 2015.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

(Chi tiết có hồ sơ dự án đầu tư kèm theo)

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để có cở sở thực hiện các bước tiếp theo./.Nơi nhận:GIÁM ĐỐC


- Sở Xây dựng (để thẩm định);

- UBND tỉnh (để phê duyệt);

- Giám đốc Sở;

- Phòng KT&CL;

- Ban QLDA CTGT;

- Lưu: VT, QLĐT (hnam).

(Đã ký)Đặng Văn Minh

tải về 38.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương