CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng văn hóa và thông tin độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích7.72 Kb.
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1217 /VHTT-TDTT Nha Trang, ngày 22 tháng 9 năm 2015

V/v cung cấp số liệu phục vụ công tác quy hoạch phát triển TDTT tỉnh đến 2025, định hướng 2030.Kính gửi: UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1483/SVHTTDL-NVTDTT ngày 09/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác quy hoạch phát triển TDTT tỉnh đến 2025, định hướng 2030.

Để có số liệu báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực hiện lấy mẫu điều tra theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 1483/SVHTTDL-NVTDTT ngày 09/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Mỗi xã, phường lấy số liệu của 15 hộ gia đình theo mẫu A1 và A1.2, mỗi phiếu được nhận 5.000 đồng kinh phí hỗ trợ in ấn và thu thập số liệu. Các xã, phường báo cáo số liệu theo mẫu A2 và A4 của địa phương mình, cùng gửi về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang trước ngày 29/9/2015.

Đề nghị các xã, phường tải văn bản từ trang thông tin điện tử http://pvhttnt.vn – Mục Tải văn bản – Mục Biểu mẫu – Mục Nghiệp vụ thể dục thể thao – Biểu mẫu đính kèm Công văn số 1483 của Sở VH,TT-DL tỉnh Khánh Hòa.

Rất mong, UBND các xã, phường sớm thực hiện để Phòng báo cáo Sở theo quy định./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG

-Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

-Trưởng phòng, Phó phòng;

-Lưu:VT, Lễ. (32b)
Hồ Xuân Hiệu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương