CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng quản lý ĐÔ thịtải về 8.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.26 Kb.
#1303

UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

_______________________________________


Số: 62 /TM-QLĐT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

THƯ MỜI

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố;

- Đội Quản lý Trật tự đô thị Thành phố.

- UBND Phường 1;

- UBND Phường 2;

Thực hiện Công văn số 682/UBND-QLĐT ngày 04/5/2016 của UBND Thành phố về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5 năm 2016;

Phòng Quản lý đô thị trân trọng kính mời đại diện các đơn vị đến dự họp.

- Thời gian: Lúc 15 giờ, ngày 09 tháng 5 năm 2016.

- Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị (số 03, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh).

- Nội dung: Bàn bạc, trao đổi về Kế hoạch thí điểm một số tuyến đường bán hàng rong trên vỉa hè theo giờ.

Rất mong đại diện các đơn vị đến đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG


- Như trên;

- Lưu: VT.PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

Nguyễn Thái ThôngNguyễn Cư TrinhКаталог: tpcl -> thumoihop

tải về 8.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương