CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 19.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích19.61 Kb.
#21485
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ TP.NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9739/CCT-TTHT Nha Trang, ngày 03 tháng 9 năm 2015

V/v hướng dẫn chính sách thuế.

Kính gửi: Bà Phan Thị Mỹ Dung

Địa chỉ email: mydung922@yahoo.com.vn

Trả lời nội dung câu hỏi của bà Phan Thị Mỹ Dung trên Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính do Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa chuyển đến (Phiếu chuyển số 4689/PC-CT ngày 25/8/2015) về việc kê khai thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nhận biếu, tặng và lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra đối với hóa đơn nhận hàng biếu, tặng, hóa đơn điều chỉnh do sai tên địa chỉ, mã số thuế, Chi cục Thuế TP.Nha Trang có ý kiến như sau:1) Kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhận biếu, tặng:

- Tại điểm 3 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

- Tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

- Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

- Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài”.

Căn cứ các qui định trên, trường hợp doanh nghiệp của bà mua hàng của nhà cung cấp có xuất hóa đơn ghi hàng biếu, tặng đi kèm, có tính thuế GTGT nhưng không thu tiền thì hóa đơn nhận hàng biếu, tặng này không được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, vì doanh nghiệp của bà nhận hàng biếu tặng không phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp (không có chứng từ thanh toán). Khi doanh nghiệp của bà bán hàng cũng có xuất hóa đơn GTGT ghi hàng biếu, tặng (của nhà cung cấp) đi kèm, có tính thuế GTGT nhưng không thu tiền thì doanh nghiệp của bà phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng biếu, tặng.2) Lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra đối với hóa đơn nhận hàng biếu, tặng và hóa đơn điều chỉnh do sai tên địa chỉ, mã số thuế:

Tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, quy định:

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)”.

Căn cứ quy định trên, thì từ ngày 01/01/2015 (từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015) người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế, bãi bỏ Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT. Do đó doanh nghiệp của bà chỉ phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm những hóa đơn nhận hàng biếu, tặng và hóa đơn điều chỉnh do sai tên địa chỉ, mã số thuế) theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Chi cục Thuế thành phố Nha Trang trả lời cho bà Phan Thị Mỹ Dung biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn trên và hướng dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Tổng cục Thuế (Email: support@mof.gov.vn); (Đã ký)

- Cục Thuế K/Hòa (Thay b/c);- Lưu : VT, TTHT,tqphuoc.

Phạm Thị Vân HảiКаталог: webcenter -> hoidap -> backend
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> Kho bạc nhà NƯỚC
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
backend -> CỤc thuế thừa thiên huế
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 19.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương