CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.02 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1149/QĐĐC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc phân bổ vốn hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa năm 2014

Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ vốn hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa năm 2014 như sau:

1. Tại thẩm quyền ký Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa năm 2014 (kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND) đã ghi:

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH”

- Nay sửa lại là:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”

2. Tại phụ lục các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh (kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND) đã ghi:

“(Đính kèm Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)”

- Nay sửa lại là:

“(Đính kèm Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)”

3. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Minh Phúc


* (Quyết định 473/QĐ-UBND được đăng tại trang 1466 - Công báo số 25 ngày 19 tháng 5 năm 2014)
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương