CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o biên bản họP ĐẠi hộI ĐỒng cổ ĐÔNGtải về 70.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích70.43 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o-------

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM NĂM 2012

(LẦN 2)

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 03/6/2012, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2012 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.


Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại hội là 64 người, tương ứng 4.691.675 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,00% (4.691.675 cổ phần/ 5.455.721 cổ phần) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội : Ông Lê Quang Lực - Cổ đông tham dự Đại hội

Bà Ngô Thị Bích Liễu - Cổ đông tham dự Đại hội


NỘI DUNG ĐẠI HỘI 1. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:
  1. Ông Trương Ngọc Thành, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
   • Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội cổ đông là 64 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.691.675 cổ phần.

   • Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.691.675cp/ 5.455.721cp = 86,00%.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tại Đại hội là 86,00% Đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2012 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.
  1. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tọa Đại hội mời Ông Phạm Văn Lâm thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội cử ông Lê Quang Lực và bà Ngô Thị Bích Liễu làm thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:


 • Ông Trương Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu

 • Ông Phạm Xuân Tuyến - Thành viên

 • Bà Phan Thùy Dương - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng giơ tay và thống nhất 100% với số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà chủ tọa Đại hội đã giới thiệu.
  1. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội.
 1. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :


(Toàn văn các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội)


  1. Ông Nguyễn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011: (đvt: 1.000 đồng)

 • Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 89.517.246

 • Lợi nhuận kế toán trước thuế (âm) : (19.164.412)

 • Lợi nhuận sau thuế (âm) : (15.156.662)

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt – AASCN kiểm toán tại văn bản số 164/BCKT/TC ngày 05/4/2012.
Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội đã đánh giá đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, giải trình nguyên nhân không đạt các chỉ tiêu kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, báo cáo cũng nêu lên những tồn tại trong năm 2011 cần phải khắc phục trong năm 2012: Thứ nhất: Có kế hoạch về nguồn nguyên liệu cát trắng đáp ứng nhu cầu sản xuất trong năm 2012 và những năm sau đó; Thứ hai: Dự lường những yếu tố bất lợi khi đầu tư vào hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào; Thứ ba: Kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ CBCNV Công ty.


- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

 • Doanh thu thuần : 132,479 tỷ đồng

 • Sản lượng sản phẩm chủ yếu :

(Cát trắng: 165.000 tấn; Tràng Thạch: 22.000 tấn; Vàng 98%: 12 kg; Bột Silica: 6.490 tấn, Vải thủy tinh 450 kg).

 • Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 4,000 tỷ đồng

 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 15,245 tỷ đồng

 • Thu nhập bình quân đầu người / tháng : 3,912 triệu đồng

 • Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân : 23,02%

Để thực hiện kế hoạch trên, báo cáo đã đánh giá và dự lường những khó khăn, thách thức những nhân tố thuận lợi và cơ hội, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể cần tập trung, đó là nhóm các giải pháp sản xuất, giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải pháp về tài chính, giải pháp về các dự án đầu tư, quản trị nguồn nhân lực và về tổ chức quản lý điều hành, vận hành và ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
  1. Ông Trương Văn Năm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2011 và Tờ trình số 02/TTr-BKS v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
   • Báo cáo đã nêu trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

   • Báo cáo cũng thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt – AASCN kiểm toán tại văn bản số 164/BCKT/TC ngày 05/4/2012 và nêu lên những nguyên nhân không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

   • Báo cáo kiến nghị Đại hội các vấn đề như: Tái cơ cấu lại Công ty và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2012:

 • Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT:

 • Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

 • Thù lao của thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng

 • Thù lao của thư ký HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng

 • Kinh phí hoạt động của HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

 • Ban kiểm soát:

 • Thù lao của Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/tháng

 • Thù lao của thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

 • Dự chi kinh phí công tác : 20.000.000 đồng/năm
   • BKS Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán có đủ các tiêu thức tại tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/5/2012 của Ban Kiểm soát.


  1. Ông Phạm Văn Sa, thành viên HĐQT báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế trình ĐHĐCĐ.

 • Nội dung sửa đổi:

 • Điều 2, khoản 4: Ông Nguyễn Dũng, Tổng giám đốc điều hành, là đại diện theo pháp luật của Công ty.

 • Điều 2, khoản 5: Các Công ty con, chi nhánh và Văn phòng đại diện của Công ty.

    1. Công ty con:

 • CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG THẠCH ĐẠI LỘC

Tên rút gọn:

Công ty Tràng Thạch Đại Lộc

Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: Dai Loc Feldspar Company Limited

Trụ sở: xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0510.3846935/3846678

Fax: 0510.3846617

Email: trangthach@minco.com.vn


 • CÔNG TY TNHHH MTV CHẾ BIẾN SILICA QUẢNG NAM

Tên rút gọn:

Công ty Chế biến Silica Quảng Nam

Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: Quang Nam Silica Processing Company Limited

Trụ sở: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0510.3665789/2245232

Fax: 0510.3665668

Email: silica@minco.com.vn


 • Điều 3, khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

 1. Khai khoáng khác chưa được phân bổ vào đâu. Chi tiết: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ khoáng sản cấm);

 2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

 3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

 4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

 5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác. Chi tiết: Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ;

 6. Trồng rừng và chăm sóc rừng. Chi tiết: Trồng rừng nguyên liệu;

 7. Vận tải hành khách đường bộ khác;

 8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thăm dò địa chất;

 9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc;

 10. Hoàn thiện sản phẩm dệt;

 11. Sản xuất sợi;

 12. Sản phẩm thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh.

 • Điều 55, khoản 1: Ngày hiệu lực.

Bản điều lệ này gồm XXI Chương, 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhất trí thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2012 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

 • Ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục theo quy định của pháp luật để bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty cho phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2012.
 1. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, Song các cổ đông có các ý kiến và đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc giải trình thêm một số vấn đề như sau: • Thứ nhất: Trách nhiệm của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; Kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ, cổ đông không được chia cổ tức, người lao động không có việc làm ổn định và thu nhập thấp.

 • Thứ hai: Cổ đông đề nghị HĐQT, BKS tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ để khắc phục và theo cổ đông thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ là do công tác quản trị và quản lý điều hành Công ty trong năm 2011. Cần chấn chỉnh lại công tác quản lý chi phí, chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không nên đầu tư manh mún, không nên chạy theo thành tích trong việc xây dựng kế hoạch; HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành cần xem xét cẩn trọng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, xây dựng kế hoạch năm 2012 theo đúng năng lực hiện có và thực trạng của Công ty hiện nay.

 • Thứ ba: Đề nghị các đoàn thể, tổ chức cơ sở đảng cần phát huy vai trò tham gia quản lý hoạt động sản xuất của Công ty nhiều hơn; Công ty cần quan tâm nhiều hơn đến việc ổn định việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, đào tạo lại, sử dụng cán bộ công nhân viên làm việc lâu năm, có tâm huyết với Công ty hạn chế đưa người ngoài vào Công ty.

 • Thứ tư: Về việc sửa đổi Điều lệ: Không nên ghi tên Tổng Giám đốc điều hành vào Điều lệ mà chỉ ghi “Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty” để không phải sửa đổi Điều lệ mỗi khi thay đổi Tổng giám đốc điều hành.

 • Thứ năm: Trong Điều lệ Công ty nên quy định rõ ràng, chặt chẽ thủ tục ủy quyền để tránh bị gian lận

 • Thứ sáu: HĐQT giải thích cho cổ đông về việc đầu tư vào Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, Minco tham gia vào đó như thế nào, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, việc phân phối lợi nhuận như thế nào, khi nào Minco thu được tiền cổ tức năm 2011 từ Vàng Phước Sơn?

 • Thứ bảy: Theo số liệu tại đại hội lần 1 ngày 06/5/2012 (tổ chức không thành công) số lượng cổ phần đăng ký tham dự (không kể cổ phần Nhà nước) thì tỷ lệ đăng ký tham dự là 26% trong đó đăng ký tham dự trực tiếp là 4,92%, uỷ quyền là 21,68%, như vậy tất cả thành viên HĐQT không phải là đại diện phần vốn Nhà nước thì các thành viên HĐQT đứng tên trực tiếp chỉ có 4,92%, cổ đông có nhận định như sau: khi phần vốn tham gia vào Công ty quá ít thì trách nhiệm quản lý đối với Công ty sẽ không nhiều vì nếu Công ty thua lỗ thì HĐQT cũng sẽ chẳng mất là bao, cho nên động lực để điều hành Công ty sẽ không có và kết quả là từ khi bầu HĐQT mới (năm 2010) đến nay kết quả kinh doanh của Công ty đã đi xuống (năm 2010 lợi nhuận giảm 20% so với năm 2009, năm 2011 lỗ 15 tỷ), do đó, quyền lợi của các cổ đông lớn và có tâm huyết với Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay Công ty cực kỳ khó khăn và có nhiều bất ổn: bất ổn về thu nhập của người lao động, khả năng thiếu việc làm và mâu thuẫn nội bộ có thể xảy ra, con đường tồn tại đối với Minco phải là phát triển các dự án chế biến sâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có dự án nào để phát triển. Vì vậy các cổ đông lớn đề nghị bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để ổn định và phát triển Công ty.

 • Thứ tám: Về hoạt động đầu tư khai thác khoáng sản tại Lào, đã có chủ trương của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011; Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ nên cần phải đánh giá lại toàn bộ hoạt động đầu tư, khai thác khoáng sản tại Lào, do đó phải có báo cáo kiểm toán riêng toàn bộ hoạt động đầu tư và chi phí cho hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào để đủ cơ sở xem xét sai phạm thuộc về HĐQT trong công tác giám sát hay Tổng Giám đốc điều hành trong công tác quản lý điều hành, nếu có dấu hiệu tư túi, có dấu hiệu lấy tiền của cổ đông đề nghị mời cơ quan thanh tra vào cuộc để xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 • Thứ chín: HĐQT, Ban giám đốc điều hành cần duy trì thông tin thường xuyên cho các cổ đông lớn về các thông tin như Báo cáo tài chính quý, các Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt, các hợp đồng có giá trị lớn.

 • Thứ mười: Cổ đông đề nghị HĐQT giải trình thêm về việc mua cổ phiếu quỹ, cổ đông muốn biết vì sao HĐQT quyết định mua cổ phiếu quỹ, mua với giá bao nhiêu trong khi Công ty có số dư nợ vay ngân hàng 16 tỷ, nợ ngắn hạn 36 tỷ và Công ty kinh doanh thua lỗ.

 • Thứ mười một: Một số cổ đông là người lao động tại Công ty trực tiếp tham gia tại Dự án Lào cho biết tình hình đầu tư tại Lào rất phức tạp như về địa chất, chính sách của chính phủ Lào trong công tác thuê đất khai thác mỏ và sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị tại Lào nếu Công ty muốn xác minh các chứng từ thanh toán.

 • Thứ mười hai: Đề nghị HĐQT chọn một trong bốn Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới tại Việt Nam hiện nay để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

 • Thứ mười ba: Cổ đông SCIC và Công ty Hóa Chất Đà Nẵng yêu cầu HĐQT sao chụp các giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (lần 1 và lần 2).


Ý kiến giải trình :
Ông Nguyễn Quốc Khánh, chủ trì Đại hội cám ơn những ý kiến đã đóng góp của cổ đông trong Đại hội, giải trình và đề nghị Ông Phạm Văn Lâm - Trưởng ban DA khai thác khoáng sản tại Lào giải trình thêm các vấn đề cổ đông quan tâm:


 • Năm 2011, Công ty đã tập trung rất nhiều nguồn lực và vật lực vào Dự án khai thác vàng tại Lào; Tuy nhiên, kết quả không đạt kế hoạch đã đề ra. HĐQT đề nghị các cổ đông là cán bộ quản lý, công nhân viên tham gia quản lý, khai thác vàng tại Lào có ý kiến, nói rõ hơn về thực trạng khai thác vàng tại Lào trong năm 2011 và đến thời điểm hiện nay.

 • Ông Phạm Văn Lâm - Trưởng Ban quản lý DA khai thác khoáng sản tại Lào khẳng định đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao; Nếu Ban quản lý DA khai thác khoáng sản tại Lào có vi phạm pháp luật, quy định của Công ty thì Ban quản lý DA khai thác khoáng sản tại Lào chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 • Đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất hiệu quả, tổng tài sản của Vàng Phước Sơn hơn 70 triệu đô la Mỹ, vốn chủ sở hữu hơn 15 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2011 hơn 10 triệu đô la Mỹ, Minco đã nhiều lần đề nghị Công ty Vàng Phước Sơn chia cổ tức, việc chia cổ tức đang được xem xét giữa Minco và các đối tác góp vốn tại Vàng Phước Sơn; Tuy nhiên, Công ty Vàng Phước Sơn cũng có rủi ro về chính sách thuế và việc cấp giấy phép khai thác của Nhà nước Việt Nam.

 • Ông Nguyễn Xuân Lư – Nguyên Tổng giám đốc Công ty khẳng định đã thực hiện đúng nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐQT và đề nghị Ban kiểm soát, HĐQT kiểm tra lại các chi phí đầu tư tại Lào theo đúng quy định của Pháp luật và đề nghị cho kiểm toán riêng hoạt động đầu tư và chi phí tại Lào.

 • Ông Nguyễn Dũng - Tổng giám đốc Công ty, báo cáo thêm về thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào đến thời điểm hiện nay và các khoản chi phí đã đầu tư tại Lào nếu không có giải pháp trong năm 2012 thì sẽ tiếp tục lỗ khoản hơn 20 tỷ đồng.

- Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thống nhất:

Thông qua nội dung các báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Phê chuẩn đề xuất của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012; Tờ trình đề nghị sửa dổi Điều lệ Công ty .

Riêng đối với đề nghị của Cổ đông SCIC về việc bầu lại HĐQT, BKS Công ty thì Đại hội thống nhất xin ý kiến biểu quyết chủ trương bầu lại HĐQT, BKS Công ty bằng bỏ phiếu tại Đại hội. 1. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2012:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chủ trương bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả cụ thể như sau:  • Tổng số phiếu phát ra: 128 phiếu được phát trực tiếp cho 64 cổ đông có mặt, nắm giữ 4.691.675 cổ phần trên tổng số 5.455.721 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86.00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

  • Tổng số phiếu thu vào : 128 phiếu

  • Số phiếu hợp lệ : 124 phiếu

  • Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu


Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:


 1. Báo cáo tài chính năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.

 • Số biểu quyết tán thành: 4.683.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82%.

 • Số biểu quyết không tán thành: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%.

 • Số biểu quyết không có ý kiến: 3.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%. 1. Báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT VÀ Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2011.

 • Số biểu quyết tán thành: 4.653.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,19%.

 • Số biểu quyết không tán thành: 32.229 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,69%.

 • Số biểu quyết không ý kiến: 3.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%. 1. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 2, khoản 4, khoản 5; Điều 3, khoản 1 và Điều 55, khoản 1).

 • Số biểu quyết tán thành: 3.895.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,03%.

 • Số biểu quyết không tán thành: 793.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,92%.

 • Số biểu quyết không có ý kiến: 790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,92%.
 1. Phê chuẩn đề xuất của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐTN năm 2012 ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012.

 • Số biểu quyết tán thành : 3.903.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,21%.

 • Số biểu quyết không tán thành: 786.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,76%.

 • Số biểu quyết không có ý kiến: (không) 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%. 1. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012.

 • Số biểu quyết tán thành : 3.865.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,38%.

 • Số biểu quyết không tán thành: 823.358 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,55%.

 • Số biểu quyết không có ý kiến: 1.473 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%. 1. Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2010 – 2015) theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

 • Số biểu quyết tán thành : 2.706.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,68%.

 • Số biểu quyết không tán thành: 1.983.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,27%.

 • Số biểu quyết không có ý kiến: 720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản đại hội cổ đông của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2012 đã biểu quyết thông qua 05 (năm) nội dung sau:
 1. Báo cáo tài chính năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.

 2. Báo cáo của BKS về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011.

 3. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 2, khoản 4, khoản 5; Điều 3, khoản 1 và Điều 55, khoản 1).

 4. Phê chuẩn đề xuất của Ban Kiểm soát về việc ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012 và thống nhất kiểm toán quyết toán đầu t và chi phí sản xuất tại nước CHĐCN Lào.

 5. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012.


 1. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012:

Bà Ngô Thị Bích Liễu thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.


Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

( đã ký và đóng dấu)
NGÔ THỊ BÍCH LIỄU LÊ QUANG LỰC NGUYỄN QUỐC KHÁNH

BienbanĐHCĐTN 2012 lần 2 (03-6-2012)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương