CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị thay đỔi công suất công tơtải về 18.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích18.42 Kb.

BM21.11D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI

CÔNG SUẤT CÔNG TƠ
Kính gửi: Điện lực ……………………

Phần bên mua điện ghi :

Tên cơ quan/cá nhân : …………...............………………………………………………….

Địa chỉ đặt công tơ : …………...............……………………………………………………

Số điện thoại : ………………………………. Email : …………………………...

Trong HĐMBĐ số : ………………. Mã khách hàng : …..............................................

Công tơ đang sử dụng loại:  1pha  3pha

Nay tôi đề nghị Điện lực ...................... xem xét thay đổi công suất công tơ tại địa chỉ trên.

Lý do: .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………, ngày….tháng….năm……

Đại điện Bên mua điện

(Ký và ghi rõ họ tên)Phần bên bán điện ghi :

I. Phần khảo sát:

1. Tên trạm biến áp : ..................................; Mã trạm : …………………….

Công suất trạm : .................kVA, Dòng định mức: …………………... A

2. Tải max : …………………………… A.

3. Công suất đặt thiết bị thực tế : ............... kW, tương ứng với :............ A.

4. Mục đích sử dụng điện: SX KDDV CQ SH Khác

5. Số N0 công tơ: ............................ Loại công tơ: ………………………..;

Công suất: ……..... A ........... V; Hệ số nhân : …………………...........

6. Kết quả khảo sát:

 Không trở ngại – Công suất đề nghị: ….… A…… V………pha.

 Trở ngại. Lý do: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………II. Phương án thực hiện:

1. Công suất công tơ mới : .......A ...........V; Aptomat : ......... A; ……. pha.

2. Diễn giải phương án cấp điện cụ thể :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Hẹn ngày thi công ......../................/..........


SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI :


Ngày……/……/……..

Nhân viên khảo sát

(Ký tên và ghi rõ họ tên)Ngày……/……/……..

Duyệt

Giám đốc

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Ý kiến khác (nếu có): ...........................................................................................................

……………………………….....................…………………………………………………

………….ngày......./......../...........

Giám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)
: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương