CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúctải về 107.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích107.3 Kb.
#1195

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

–––––––––––––––––

Số: 169/QĐ –TLĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý tµi chÝnh C«ng đoàn

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002

- Căn cứ Luật Kế toán năm 2003

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

- Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1072/Q§-TL§ ngµy 01/9/2011; Quy định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 3: Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn các cấp, các đơn vị sự nghiệp của công đoàn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đ/c UVĐCTTLĐ

- Lưu: Văn thư TLĐ.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Tùng
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM
Số: /QĐ –TLĐ


QUY CHẾ

Quản lý Tµi chÝnh C«ng đoµn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01

năm 2013 của Đoàn Chủ tịch Tæng Liªn ®oµn)
Ch­¬ng I

Quy ®Þnh chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về quản lý tài chính công đoàn.Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng là các cấp công đoàn; cơ quan; đơn vị sự nghiệp công đoàn.Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý tài chính công đoàn.

1- Tµi chÝnh c«ng ®oµn lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thùc hiÖn quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn theo Luật Công đoàn.

2- Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy ®Þnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3- Tµi chÝnh c«ng ®oµn ®­îc qu¶n lý theo nguyªn t¾c tËp trung, d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch, cã ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý, g¾n quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng ®oµn c¸c cÊp.


Ch­¬ng II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN.

Môc I- QU¶N lý tµi chÝnh c«ng ®oµn
§iÒu 4: Thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn.

1. Nguån thu tµi chÝnh c«ng ®oµn.

Nguồn thu tài chính công đoàn theo Điều 26 Luật công đoàn năm 2012, bao gồm: Thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; Thu kinh phÝ c«ng ®oµn, Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ và thu khác .

2- Phân cấp thu tài chính công đoàn.

a- Đoàn phí công đoàn: Phân cấp cho công đoàn cơ sở thu.

b- Kinh phí công đoàn:

Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam thèng nhÊt thu kinh phí công đoàn và ph©n cÊp thu cho LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn của đơn vị Hành chính sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, tổ chức, doanh nghiệp ( Nơi đã thành lập công đoàn cơ sở và nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở).

- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, phân cấp thu kinh phí công đoàn cho các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.

- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định đơn vị được phân cấp thu kinh phí công đoàn và thông báo cho c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp thực hiện.

c- Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ.

Nguồn ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ đơn vị thụ hưởng thu, sử dụng, quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

d- Nguồn thu khác phát sinh ở cấp nào do cấp đó thu.

3- Chi tµi chÝnh c«ng ®oµn.

Chi tài chính công đoàn thực hiện theo kho¶n 2 §iÒu 27 LuËt C«ng ®oµn.

§iÒu 5: Hệ thống tổ chức quản lý tài chính công đoàn.

1- CÊp Tæng dù to¸n Tổng Liên đoàn Lao ®éng ViÖt Nam.

2- CÊp Tæng dù to¸n L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn.

3- CÊp Tæng dù to¸n c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së.

4- Đơn vị dự toán bao gồm: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn.

§iÒu 6: Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn.

1- Ban ChÊp hµnh ( Ban Thường vụ) c«ng ®oµn c¬ së cã tr¸ch nhiÖm tổ chức thực hiện nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chÝnh theo ph©n cÊp cña Tæng Liªn ®oµn; X©y dùng dù to¸n, tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n, quyÕt to¸n; C«ng khai dù to¸n, quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn; X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ chi tiªu cña c«ng ®oµn c¬ së.

2- Ban Th­êng vô công đoàn cấp trên cơ sở cã tr¸ch nhiÖm thực hiÖn nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn theo ph©n cÊp cña Tæng Liªn ®oµn; X©y dùng dù to¸n, tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n; quyÕt to¸n; C«ng khai dù to¸n, quyÕt to¸n; KiÓm tra, h­íng dÉn ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn vµ nép kinh phÝ lªn c«ng ®oµn cÊp trªn; Phª duyÖt b¸o c¸o dù to¸n, quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi.

3- Ban Th­êng vô LĐLĐ c¸c tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cã tr¸ch nhiÖm thực hiÖn nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn theo ph©n cÊp cña Tæng Liªn ®oµn; X©y dùng dù to¸n, tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n; quyÕt to¸n; C«ng khai dù to¸n, quyÕt to¸n; KiÓm tra, h­íng dÉn ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn vµ nép kinh phÝ lªn c«ng ®oµn cÊp trªn; Phª duyÖt b¸o c¸o dù to¸n, quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi.

4- §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn có trách nhiệm thực hiÖn nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chính của Công đoàn Việt Nam; QuyÕt ®Þnh nguyªn t¾c x©y dùng, xÐt duyÖt, ph©n bæ dù to¸n tµi chÝnh c«ng ®oµn hµng n¨m; Phª duyÖt dù to¸n, quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi; KiÓm tra, h­íng dÉn ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn nhiÖm vô thu, chi, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn, thùc hiÖn nép kinh phÝ vÒ Tæng Liªn ®oµn; Ban hµnh c¸c quy định, quy chế, hướng dẫn vÒ thu, ph©n phèi, sö dông, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Tæng hîp, phê duyệt dù to¸n, quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn hµng n¨m.

5- Phân cấp quyết định sử dụng nguồn tài chính công đoàn đầu tư tài chính, cấp vốn Điều lệ ; đầu tư XDCB, mua sắm tài sản, vay vốn:

a- Thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn :

- Phê duyệt chủ trương đầu tư tài chính (Trừ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn), cấp vốn Điều lệ từ 2 tỷ đồng trở lên.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn tài chính củaTổng Liên đoàn cấp .

- Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn tài chính công đoàn cho các đơn vị trong tổ chức công đoàn vay.

- Phê duyệt đề án vay vốn từ 2 tỷ đồng trở lên cho các đơn vị trong tổ chức công đoàn (Trừ Điều lệ doanh nghiệp công đoàn có quy định khác).

- Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm tài sản bằng nguồn tài chính công đoàn của các cấp công đoàn từ 2 tỷ đồng trở lên và ủy quyền cho Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện các công việc tiếp theo, theo quy định của pháp luật về XDCB và đấu thầu.

b- Thẩm quyền của Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng liên đoàn :

- Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn tài chính công đoàn đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ theo khoản 1 Điều 5 và Điều 12 của Quy chế tổ chức, quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn dưới 2 tỷ đồng.

- Phê duyệt đề án vay vốn theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc mức dưới 2 tỷ đồng (Trừ Điều lệ doanh nghiệp công đoàn có quy định khác thì thực hiện theo Điều lệ của doanh nghiệp).

- Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB bằng nguồn tài chính công đoàn của đơn vị dưới 2 tỷ đồng. Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật về XDCB và đấu thầu các dự án đầu tư XDCB sử dụng nguồn tài chính của đơn vị mức từ 2 tỷ đổng trở lên sau khi được Tổng Liên đoàn phê duyệt chủ trương.

- Phê duyệt chủ trương cho các đơn vị trực thuộc vay vốn lưu động dưới 2 tỷ đồng ( thời hạn không quá 1 năm).

§iÒu 7: N¨m tµi chÝnh c«ng ®oµn tÝnh tõ 01 th¸ng 01 ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m d­¬ng lÞch.

§iÒu 8: Dù to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn cña c«ng ®oµn c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ ®­îc x©y dùng hµng n¨m. Khi dù to¸n ®· ®­îc c«ng ®oµn cÊp trªn duyÖt, công đoàn c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn.

- Thu tµi chÝnh c«ng ®oµn ph¶i ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ vµ kÞp thêi.

- Thñ tr­ëng ®¬n vÞ dù to¸n quyÕt ®Þnh chi tµi chÝnh c«ng ®oµn đảm bảo ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do Nhµ n­íc vµ Tæng Liªn ®oµn quy ®Þnh. C«ng ®oµn c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®­îc ®Æt ra c¸c kho¶n thu, chi tr¸i víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Tæng Liªn ®oµn.

- Các cấp công đoàn phải có dự phòng tài chính, dự phòng tài chính của công đoàn cấp nào do cấp đó quyết định.§iÒu 9: C¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn; Nguồn kinh phí hoạt động xã hội, nguồn kinh phí dự án,.. ph¶i ®­îc h¹ch to¸n kÕ to¸n, quyÕt to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo chÕ ®é kÕ to¸n HCSN do Nhµ n­íc quy ®Þnh vµ H­íng dÉn cña Tæng Liªn ®oµn.

C¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n c«ng ®oµn ®­îc më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng hoÆc Kho b¹c Nhµ n­íc để quản lý thu, chi tài chính công đoàn. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã sè thu, chi tµi chÝnh kh«ng lín cã thÓ nhê tµi kho¶n cña chuyªn m«n ®Ó qu¶n lý thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn.

Mçi ®¬n vÞ kÕ to¸n chØ tổ chức mét quü tiÒn mÆt. Quỹ tiền mặt phải quản lý chặt chẽ, kiểm kê quỹ hàng tháng. Định mức tồn quỹ tối đa chi cho hoạt động thường xuyên phải được quy định trong quy chế chi tiêu và quản lý tài chính của đơn vị.

Tr­êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n nhê chuyªn m«n qu¶n lý, thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn, kÕ to¸n c«ng ®oµn ph¶i sao, kª chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n, phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n thu, chi, quản lý tài chính công đoàn của đơn vị.§iÒu 10: Dù to¸n, quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh n¨m cña c«ng ®oµn c¸c cÊp ph¶i b¸o c¸o víi Ban ChÊp hµnh, Ủy ban Kiểm tra cùng cÊp.

§iÒu 11: Thêi h¹n b¸o c¸o dù to¸n, quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn quy ®Þnh nh­ sau:

1. Dù to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn n¨m sau cña L§L§ c¸c tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn b¸o c¸o vÒ Tæng Liªn ®oµn tr­íc ngµy 30/11. QuyÕt to¸n thu, chi tài chÝnh c«ng ®oµn n¨m tr­íc, b¸o c¸o vÒ Tæng Liªn ®oµn tr­íc ngµy 31/3.

2. L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C§ Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn quy ®Þnh cô thÓ thêi gian nép b¸o c¸o dù to¸n, quyÕt to¸n cña cÊp d­íi, ®¬n vÞ trùc thuéc cho phï hîp víi quy ®Þnh trªn.

§iÒu 12: Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tích lũy

1- Tµi chÝnh c«ng ®oµn tích lũy đến thời điểm 31/12 ®­îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó sö dông.

2- Các cấp công đoàn được sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích lũy để đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật, cấp vốn Điều lệ cho các đơn vị trực thuộc theo khoản 1 Điều 5 và Điều 12 của Quy chế tổ chức và quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn; Đầu tư XDCB, mua sắm và cân đối cho các yêu cầu chi của năm dự toán nhưng tối đa không quá 50% số dư tích lũy đến cuối năm trước ( Bao gồm cả số dư đầu tư tài chính, cấp vốn Điều lệ, đầu tư XDCB lũy kế). Việc chuyển số dư tài chính công đoàn tích lũy sang gửi có kỳ hạn tại ngân hàng do công đoàn các cấp quyết định.

3- Việc sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB, mua cổ phần theo quy định của Nhà nước, căn cứ theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi giảm nguồn tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị khi kết thúc năm tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn tương ứng và theo dõi, thanh quyết toán theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước và Quy định của TLĐ, đảm bảo tính minh bạch về quản lý nguồn kinh phí.Mục 2- Qu¶n lý tµi s¶n c«ng ®oµn

§iÒu 13: Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên, từ nguồn tài chính công đoàn; Tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện quyền, trách nhiệm sở hữu tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

§iÒu 14: Tµi s¶n c«ng ®oµn ë c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông tµi s¶n theo quy ®Þnh của Luật C«ng đoàn năm 2012; LuËt qu¶n lý, sö dông tµi s¶n Nhµ n­íc số 09/2008/QH12 ngày 31/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngµy 03/6/2009 cña ChÝnh phñ.

§iÒu 15: Tiếp nhận và chuyển giao tài sản.

1. §iÒu chuyÓn tµi s¶n cña c«ng ®oµn sang c¸c ®¬n vÞ kh¸c ngoµi tæ chøc C«ng ®oµn theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, c¸c ®¬n vÞ ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý, sö dông tµi s¶n ph¶i xin ý kiÕn cña Tæng Liªn ®oµn .

2. §iÒu chuyÓn tµi s¶n trong néi bé c¬ quan vµ gi÷a c¸c c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së, c«ng ®oµn c¬ së cïng mét L§L§ tØnh, thµnh phè hay C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn do Ban Th­êng vô L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn quyÕt ®Þnh sau khi cã ý kiÕn cña ®¬n vÞ cã tµi s¶n ®iÒu chuyÓn vµ ®¬n vÞ tiÕp nhËn.

3. §iÒu chuyÓn tµi s¶n gi÷a các L§L§ tØnh, thµnh phè hay C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng, C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn do Tæng Liªn ®oµn quyÕt ®Þnh sau khi cã ý kiÕn cña ®¬n vÞ cã tµi s¶n ®iÒu chuyÓn vµ ®¬n vÞ tiÕp nhËn.§iÒu 16: Ph©n cÊp qu¶n lý xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua s¾m, thanh lý tµi s¶n c«ng ®oµn.

Quản lý xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua s¾m tµi s¶n cña c¸c c¬ quan c«ng ®oµn ph¶i tu©n thñ tr×nh tù, thñ tôc đầu tư; Thanh toán, quyÕt to¸n vốn đầu tư theo quy ®Þnh cña pháp luËt vÒ đÇu t­ XDCB vµ đÊu thÇu.

Khi tổng hợp quyÕt to¸n vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản vào b¸o c¸o quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn cña ®¬n vÞ với công đoàn cấp trên, ph¶i kÌm theo hå s¬ quyÕt to¸n ®Çu t­ XDCB, mua s¾m tµi s¶n.

Đối víi công trình xây dựng cơ bản, söa ch÷a có møc đầu t­ từ 200 triệu đồng trở lên ph¶i cã dù to¸n, thiÕt kÕ vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n tr­íc khi thùc hiÖn vµ kiÓm to¸n hoặc kiểm định quyết toán công trình hoàn thành của cơ quan có chức năng .

Đối với công trình xây dựng cơ bản, söa ch÷a có møc đầu t­ từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triÖu ®ång ph¶i cã hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n vµ thÈm ®Þnh dù to¸n tr­íc khi thùc hiÖn vµ thẩm định b¸o c¸o quyÕt to¸n công trình hoµn thµnh.

a. ThÈm quyÒn phª duyÖt dự toán, quyết toán ®Çu t­, mua s¾m tài sản; Sö dông tµi s¶n cho thuª, liªn doanh, liªn kÕt.

- Thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư XDCB, mua sắm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Quy chế này.

- Tæng Liªn ®oµn phê duyệt chủ trương mua, thanh lý xe «t« của các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn (bao gồm cả công ty cổ phần công đoàn giữ cổ phần chi phối).

- Tæng Liªn ®oµn phª duyÖt chñ tr­¬ng sö dông tµi s¶n cho thuª, liªn doanh, liªn kÕt cña ®¬n vÞ sù nghiÖp trực thuộc công đoàn các cấp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt có giá trị hợp đồng từ 2 tỷ đồng trë lªn

- Ban Th­êng vô L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn phê duyệt chủ trương sö dông tµi s¶n cho thuª, liªn doanh liªn kÕt cña ®¬n vÞ sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt có giá trị hợp đồng d­íi 2 tû ®ång.

b. ThÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ XDCB, mua s¾m tµi s¶n cña Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn.

- Dù ¸n XDCB, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh b»ng nguån tµi chÝnh c«ng ®oµn do Tæng Liªn ®oµn phª duyÖt.

- Thñ tr­ëng ®¬n vÞ sù nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n XDCB, mua s¾m tµi s¶n b»ng nguån quü ph¸t triÓn sù nghiÖp cña ®¬n vÞ tõ 500 triÖu ®ång trë xuèng (Trõ mua «t«).

- CÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t­, mua s¾m tµi s¶n, quyÕt ®inh viÖc thanh lý tµi s¶n.


Ch­¬ng III

Tæ chøc bé m¸y nghiÖp vô

Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn
§iÒu 17: Tæ chøc bé m¸y nghiÖp vô qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn.

1. CÊp Tæng dù to¸n Tæng Liªn ®oµn; CÊp tæng dù to¸n L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn lµ Ban Tµi chÝnh.

Ban Tµi chÝnh L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn võa lµm nhiÖm vô cña cÊp tæng dù to¸n võa lµm nhiÖm vô cña ®¬n vÞ dù to¸n c¬ quan L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh TW; C«ng ®oµn Tæng c«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn.

2. CÊp Tæng dù to¸n c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së, Ban Th­êng vô ph©n c«ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n chuyªn tr¸ch hoÆc kiªm nhiÖm.

3. Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn ph©n c«ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ®oµn.

4. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng ®oµn tæ chøc phßng kÕ to¸n hoÆc ph©n c«ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n.

5. Tr­ëng ban Tµi chÝnh, Tr­ëng phßng kÕ to¸n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô cña KÕ to¸n tr­ëng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña KÕ to¸n tr­ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt về kế toán.

§èi víi c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n kh«ng cã c¸c chøc danh nªu trªn, ng­êi ®­îc ph©n c«ng lµm c«ng t¸c kÕ to¸n chuyªn tr¸ch hoÆc kiªm nhiÖm lµm nhiÖm vô cña KÕ to¸n tr­ëng.§iÒu 18: KÕ to¸n c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch ph¶i cã nghiÖp vô kÕ to¸n - tài chính tõ trung cÊp trë lªn vµ am hiÓu c«ng t¸c c«ng ®oµn. Ng­êi lµm kÕ to¸n kiªm nhiÖm ph¶i am hiÓu nghiÖp vô kÕ to¸n.

Ng­êi lµm kÕ to¸n kh«ng ®­îc kiªm thñ quü, thñ kho, mua s¾m vËt t­, hµng hãa. L·nh ®¹o ®¬n vÞ kh«ng ®­îc bè trÝ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh (bè, mÑ, vî, chång, con) lµm c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, thñ quü, thñ kho t¹i ®¬n vÞ.

KÕ to¸n tr­ëng, ng­êi lµm nhiÖm vô KÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n, thñ quü c«ng ®oµn kiªm nhiệm ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Tæng Liªn ®oµn.

§iÒu 19: Khi thµnh lËp ®¬n vÞ míi ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Khi gi¶i thÓ, s¸t nhËp hoÆc chia t¸ch ®¬n vÞ, Thñ tr­ëng vµ Tr­ëng ban Tµi chÝnh, hoÆc Tr­ëng phßng kế toán hay ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n ph¶i hoµn thµnh quyÕt to¸n míi ®­îc ®iÒu ®éng ®i n¬i kh¸c. Khi thay ®æi Chñ tµi kho¶n, kÕ to¸n, thủ quỹ c«ng ®oµn ph¶i thùc hiÖn viÖc bµn giao gi÷a c¸n bé cò vµ c¸n bé míi. C¸n bé míi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, qu¶n lý tµi chÝnh kÓ tõ ngµy nhËn bµn giao.

§iÒu 20: NhiÖm vô cña Ban Tµi chÝnh c«ng ®oµn c¸c cÊp.

1. Ban Tµi chÝnh Tæng Liªn ®oµn Lao động Việt Nam:

a- Nghiªn cøu chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n cña Nhµ n­íc ®Ó vËn dông x©y dùng, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é thu, ph©n phèi, sö dông, qu¶n lý tµi chÝnh, ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®Çu t­ XDCB cña c«ng ®oµn.

b- Thùc hiÖn nhiÖm vô cña ®¬n vÞ kÕ to¸n tæng dù to¸n; X©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n, quyÕt to¸n, qu¶n lý tµi chÝnh cña cÊp tæng dù to¸n Tæng Liªn ®oµn; ChØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra c«ng ®oµn c¸c cÊp x©y dùng dù to¸n, tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n, quyÕt to¸n, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn cña c«ng ®oµn cÊp d­íi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ Tæng Liªn ®oµn.

c- Tham m­u thùc hiÖn nhiÖm vô cña chñ së h÷u tµi s¶n c«ng ®oµn ®Çu t­ cho ho¹t ®éng kinh tÕ, chñ qu¶n ®Çu t­ x©y dùng cơ bản cña c«ng ®oµn vµ qu¶n lý tµi chÝnh nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

d- Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô tµi chÝnh, kÕ to¸n cho c«ng ®oµn cÊp d­íi.

2. Ban Tµi chÝnh L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn:

a- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn, chi cho c¸c ®¬n vÞ ch­a thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së ®· ®ãng kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn. Tham mưu Ban Thường vụ phối hợp với c¸c cơ quan cã liªn quan của ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tham mưu, xử lý hoặc khởi kiện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng chậm, đóng thiếu, không đóng kinh phí công đoàn theo quy định của ph¸p luËt.

b- ChØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c c«ng ®oµn cÊp d­íi, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng vµ thùc hiÖn dù to¸n thu, chi tµi chÝnh hµng n¨m; XÐt duyÖt vµ tæng hîp dù to¸n, quyÕt to¸n n¨m b¸o c¸o Ban Th­êng vô, Ban ChÊp hµnh cùng cấp tr­íc khi göi vÒ Tæng Liªn ®oµn xÐt duyÖt.

c- Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, tæng hîp t×nh h×nh thu, chi vµ qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Tæng Liªn ®oµn.

d- Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc tµi chÝnh, th«ng qua c«ng t¸c tµi chÝnh gióp Ban Th­êng vô chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña c«ng ®oµn.

đ- Hướng dẫn, kiÓm tra tµi chÝnh c«ng ®oµn cÊp d­íi, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.

e- Tham m­u giúp Ban Thường vụ tæ chøc quản lý và h­íng dÉn c«ng ®oµn cÊp d­íi hoạt động kinh tÕ công đoàn.

h- Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé tµi chÝnh c«ng ®oµn cÊp d­íi, vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.

i- Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý chi, qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n vµ lµm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¬ quan L§L§ tØnh, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh Trung ương; C«ng ®oµn Tæng C«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn; Tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động riêng của c¸c ®¬n vÞ do cÊp m×nh qu¶n lý ch­a thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së ®· ®ãng kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn.

3. KÕ to¸n c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së:

- ChØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c c«ng ®oµn c¬ së, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng vµ thùc hiÖn dù to¸n hµng n¨m; XÐt duyÖt vµ tæng hîp dù to¸n, quyÕt to¸n cña c«ng ®oµn cÊp d­íi tr×nh Ban Th­êng vô, Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn cÊp m×nh, göi cÊp trªn xÐt duyÖt.

- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động riêng của c¸c ®¬n vÞ do cÊp m×nh qu¶n lý ch­a thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së ®· ®ãng kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn; Tham mưu với Ban Thường vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng cấp kiểm tra, giám sát việc đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tham mưu với Ban Thường vụ xử lý hoặc khởi kiện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng chậm, đóng thiếu, không đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª của đơn vị kế toán công đoàn cấp trên cơ sở, tæ chøc kiÓm tra tµi chÝnh cña c«ng ®oµn cÊp d­íi.

- Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé tµi chÝnh cña c«ng ®oµn cÊp m×nh vµ cÊp d­íi.

4. KÕ to¸n c«ng ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn:

- LËp dù to¸n hµng n¨m b¸o c¸o Ban ChÊp hµnh (Ban Th­êng vô) c«ng ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn göi cÊp trªn xÐt duyÖt.- Tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n (Bao gồm cả thực hiện nhiệm vụ thu theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn), lµm c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n b¸o c¸o Ban ChÊp hµnh (Ban Th­êng vô) c«ng ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn göi cÊp trªn xÐt duyÖt. Phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n thu, chi tµi chÝnh c«ng ®oµn.
Ch­¬ng IV

Khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m
§iÒu 21: Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cña c«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ thu, chi vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ®oµn cÊp m×nh vµ kiÓm tra cÊp d­íi. Thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Tæng Liªn ®oµn.

§iÒu 22: Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c tµi chÝnh c«ng ®oµn ®­îc khen th­ëng theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn, nÕu cã sai ph¹m th× tïy theo møc ®é vi ph¹m mµ xö lý theo ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn.TM. ®oµn chñ tÞch

CHñ tÞch

Đặng Ngọc Tïng


Каталог: datafiles -> news
news -> CĐCS: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> Quy đỊnh số 1582/QĐ–TLĐ ngàY 9–11–2000 CỦa tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
news -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
news -> BÁo cáo tình hình hoạT ĐỘng sản xuất kinh doanh năM 20…
news -> Ngày 04 tháng 4 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-cp "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy"
datafiles -> ỘI ĐỒng giám mục việt nam ủy ban báC Ái xã HỘi-caritas việt nam
datafiles -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
news -> Hội thi nấu ăn kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

tải về 107.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương