Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúctải về 13.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2023
Kích13.69 Kb.
#55656
Mau-bien-ban-sinh-hoat-chuyen-mon


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ ……..
Thời gian: vào lúc ......giờ.......phút ngày ....... tháng ....... năm .........
Địa điểm: tại .............................................................................................................
Có mặt: ........................... vắng: ............. lí do: ........................................................
I. Thành phần tham dự gồm
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. Nội dung sinh hoạt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
III. Kết luận
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Buổi họp kết thúc vào lúc ..........cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký

tải về 13.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương