CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 19.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích19.38 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1316/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

xây dựng thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND thị xã Từ Sơn tại tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 23/4/2013; Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng số 163/BCTĐ-SXD ngày 12/12/2014, về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

1. Các khu đất điều chỉnh và nội dung điều chỉnh:

- Khu đất quy hoạch nghĩa trang thị xã Từ Sơn với diện tích 25,0 ha, chuyển một phần diện tích sang xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với diện tích khoảng 15,0 ha thuộc xã Tam Sơn và xã Tương Giang.

- Chuyển một phần diện tích khu đất ký hiệu TTTV1 diện tích 14,0 ha và đất dự trữ phát triển diện tích 12,5 ha tại xã Hương Mạc sang xây dựng nghĩa trang cát táng với diện tích khoảng 15,0 ha.

- Chuyển một phần diện tích đất dự trữ phát triển tại xã Hương Mạc để quy hoạch bãi đỗ xe với diện tích là 6,4 ha.

- Chuyển một phần diện tích khu đất ký hiệu TTTV1 với diện tích 14,0 ha, đất thương mại ký hiệu TM24 và đất dự trữ phát triển tại xã Hương Mạc sang quy hoạch đất ở đô thị với diện tích khoảng 4,7 ha.

- Khu đất có ký hiệu TH5 với diện tích 30,0 ha tại phường Trang Hạ, chuyển một phần có diện tích khoảng 1,5 ha để quy hoạch xây dựng khu nhà ở thương mại dịch vụ.

- Khu đất UBND phường Trang Hạ cũ, với diện tích khoảng 4.000 m2 chuyển sang xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.

- Khu đất quy hoạch công trình công cộng tại khu trung tâm thị xã Từ Sơn thuộc phường Đông Ngàn, với diện tích khoảng 3.700 m2 chuyển sang xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.

- Điều chỉnh vị trí khu đất của Công ty TNHH quốc tế HaMec phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của UBND tỉnh).

- Giảm một phần diện tích khu công nghiệp làng nghề Đồng Quang (nay là phường Đồng Kỵ) đạt tiêu chuẩn môi trường để quy hoạch hạ tầng khu dân cư dịch vụ phường Đồng Kỵ.

- Khu đất quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh ký hiệu P7, với diện tích 5,0 ha tại phường Đồng Kỵ chuyển sang đất thương mại dịch vụ làng nghề và đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Đồng Kỵ.

- Khu đất quy hoạch đất ở mới ký hiệu ODT39 và công trình công cộng ký hiệu CC9 tại phường Đồng Nguyên chuyển sang đất giáo dục.

- Cụm công nghiệp ký hiệu CN16 (Công ty Tràng An làm chủ đầu tư) chuyển đổi chức năng; thực theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Khu dịch vụ thương mại và bãi đỗ xe tại khu phố Long Vỹ, phường Đình Bảng chuyển sang đất xây dựng khu nhà ở.

- Khu đất ở mới ký hiệu ODT82 với diện tích 7,6 ha tại thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc chuyển sang đất thương mại dịch vụ làng nghề (Công ty Anh Cúc làm chủ đầu tư).

- Điều chỉnh một phần lô đất ký hiệu ODT47 và lô đất liền kề theo hiện trạng (Dự án khu thương mại dịch vụ làng nghề - do Công ty Đông Á-Việt Trung làm chủ đầu tư).

- Điều chỉnh một phần diện tích khu đất quy hoạch đất thương mại dịch vụ ký hiệu TM20 sang đất ở hiện trạng ký hiệu OHT46 (hiện trạng dân cư thôn Tiến Bào) và một phần diện tích lô đất ký hiệu OHT47 chuyển sang đất thương mại dịch vụ cho phù hợp hiện trạng thực tế (khu đất thương mại dịch vụ do Công ty Đại An làm chủ đầu tư).

2. Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Điều chỉnh mặt cắt ĐT.277 đoạn qua Đồng Kỵ (khu vực có trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Kỵ) theo Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 28/2011/QĐ/UBND ngày 24/2/2011.

- Hệ thống thoát nước: Bổ sung một số tuyến cống thoát nước mặt: Trên đoạn ĐT.295 (từ giao ĐT.295B đến kênh B2); đoạn từ đầu cụm công nghiệp Dốc Sặt đến hết khu công nghiệp Hanaka và đến kênh B2; tuyến cống từ trung tâm thị xã đến kênh B2.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh.Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND thị xã Từ Sơn tổ chức thực hiện quy hoạch được điều chỉnh theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; UBND thị xã Từ Sơn; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP;- Lưu: HCTC, NNTN, CN. XDCB.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến NhườngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương