CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do Hạnh phúctải về 15.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.11 Kb.
#23115


UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN CẨM LỆ

Số: 436/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Lệ, ngày 17 tháng 7 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

quận Cẩm Lệ năm học 2014-2015


Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 và thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND quận Cẩm Lệ về việc Tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2014-2015. Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thông báo tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục quận Cẩm Lệ năm học 2014-2015, như sau:I. TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: Xem tại Phụ lục số I kèm theo Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 07/7/2014 của UBND quận Cẩm Lệ.

2. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, hình thức xét tiếp nhận:

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, hình thức xét tiếp nhận thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND quận tại địa chỉ www.camle.danang.gov.vn và trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tại địa chỉ www.pgdcamle.edu.vn; đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường và trụ sở của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ số 359, đường Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ.3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 18 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2014. Riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng.

4. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ, số 40, đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ.

II. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Xem tại Phụ lục số II kèm theo Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 07/7/2014 của UBND quận Cẩm Lệ.

2. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, hình thức tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Mục IV của Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 07/7/2014 của UBND quận Cẩm Lệ.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 18/7 đến hết ngày 09/8 năm 2014. Riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng.

4. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận quận Cẩm Lệ, số 40, đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ.

5. Lệ phí xét tuyển: 60.000 đồng/hồ sơ.

III. ĐĂNG TẢI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN KỲ XÉT TUYỂN

Tất cả các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cẩm Lệ năm học 2014 - 2015 đều được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của UBND quận Cẩm Lệ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ, vì vậy các ứng viên dự tuyển thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử trên để cập nhật các thông tin liên quan.

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thông báo tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2014 - 2015./.


Nơi nhận:

- Ông Trần Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND quận; - Văn phòng UBND quận; (đăng tải lên website của UBND quận;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; (niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên Website của phòng);

- Lưu: VT, PNV.CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Lê Văn Sơn

tải về 15.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương