CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúctải về 96.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích96.04 Kb.
#15657

UBND HUYỆN PHÙ NINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 07 /BC- PGD&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Phù Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2016


BÁO CÁO

S¬ kÕt häc k× I, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô häc k× II

N¨m häc 2015 -2016

N¨m häc 2015- 2016 lµ năm tiếp tục thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø XI cña §¶ng vÒ ®æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam. Trong học kỳ I vừa qua, ngành GD&ĐT Phù Ninh luôn được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, sự chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân của huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Phù Ninh cũng gặp không ít khó khăn như: ngân sách đầu tư cho giáo dục còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn; đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng nhưng chưa đồng bộ về cơ cấu; đội ngũ nhân viên trường học còn thiếu so với quy định...

Song với tinh thần chủ động, tích cực quyết tâm cao, học kỳ 1 năm học 2014-2015 giáo dục Phù Ninh đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Phần I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo:

Chủ động, tích cực tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Mầm non năm 2015; kế hoạch duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; các Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, kiểm tra công tác duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi tại 19 xã, thị trấn, công tác duy trì phổ cập GDTH ĐĐT, giáo dục phổ cập THCS; Quyết định kiểm tra đôn đốc các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015. Thực hiện điều động, luân chuyển đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu cho các trường thực hiện nhiệm vụ dạy học.

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; Tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn dạy thêm, học thêm trên địa bàn; hướng dẫn việc thu và sử dụng các loại quỹ; các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2015-2016.

Củng cố và chỉ đạo hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Chỉ đạo, tổ chức lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ở các xã, thị trấn. Phối hợp với Hội khuyến học, Phòng LĐ-TBXH, hội Chữ thập đỏ huyện để tổ chức tốt Lễ tuyên dương khen thưởng đối với giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới

Tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Đến nay, 100% số trường trên địa bàn đã kết nối Internet và thực hiện tốt việc thông tin báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo trên hệ thống thư điện tử. Tổng số trường triển khai dạy tin học là 17 trường ( tăng so với năm học trước là 10 trường); có 17 phòng học tin học và 20 giáo viên dạy tin; 100% các trường tiểu học và THCS đã trang bị được máy chiếu, máy tính và máy in phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự Pemis trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Phần mềm thống kê Smas trong việc thống kê, báo cáo đầu và cuối năm học; Phần mềm PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, Phần mềm thống kê số liệu tiểu học (EQMS.EOS), sử dụng Wedsite trong việc thông tin báo cáo với các cơ sở giáo dục và cấp trên.

Tổ chức thẩm định, cấp giấy phép và gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình dạy học, thực hiện quy định dạy thêm học thêm, nghiêm cấm cắt xén chương trình để đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm. Kiểm tra được 8 trường về thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm, không phát hiện thấy việc dạy thêm trái quy định.

Việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Phối hợp cùng phòng Nội vụ đề nghị UBND huyện xử lý buộc thôi việc 02 giáo viên mầm non do vi phạm hồ sơ xét tuyển giáo viên mầm non năm 2015.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo báo, thống kê với cấp trên.2. Về tổ chức hoạt động giáo dục:

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học:

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành tổ chức cho 100% cán bộ viên chức giáo viên được tham gia các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Các nội dung chuyên đề được triển khai như: thực hiện Luật an toàn giao thông, thực hiện chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa ... Thông qua đó giáo dục một cách sâu sắc tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giáo dục khác trong các nhà trường.

Tổ chức học tập và triển khai các nội dung mới về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học trong năm học 2015-2016 như: triển khai chương trình Tiếng Anh trung học hệ 10 năm, mô hình trường học mới bậc THCS, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng các nhà trường theo kế hoạch... đảm bảo tiến độ và bước đầu đạt được kết quả tốt.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngay từ đầu năm học, nhiều đơn vị đã tích cực tham mưu với địa phương, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất, tích cực tu sửa khuôn viên nhà trường phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, thực hiện 3 công khai tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDDT ngày 07/5/2009 (công khai thu chi tài chính theo Thông tư số 21/2005/TT- BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính, công khai chất lượng giáo dục đào tạo, công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên). Công tác triển khai việc thu, chi sử dụng các loại quỹ trong các nhà trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục đã tham mưu UBND huyện kịp thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch thu chi và tổ chức họp bàn công khai, dân chủ. Các kế hoạch thu, chi của các đơn vị đều chấp hành nghiêm túc đúng quy định, không có đơn vị nào để xảy ra tình trạng lạm thu trái qui định.

Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, phụ đạo học sinh yếu, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các bậc học. Chỉ đạo các nhà trường chủ động có kế hoạch và phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh vận động học sinh ra lớp, đặc biệt chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu kộm, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Trong học kỳ qua, bậc tiểu học không có học sinh bỏ học, bậc THCS có 08 em bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,14%. Số học sinh bỏ học ở các trường THCS chủ yếu là do nguyên nhân các em có học lực yếu, kém nên không thích đi học. 100% các đơn vị đều xây dựng được kế hoạch chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. Ban giám hiệu các trường đã giao chỉ tiêu chất lượng từng môn đến từng giáo viên giảng dạy các lớp và thường xuyên kiểm tra, khảo sát chất lượng số học sinh yếu, số học sinh giỏi, hàng kỳ theo dõi điểm số để thấy được sự tiến bộ của học sinh từ đó đề ra các biện pháp giáo dục hiệu quả.

Chỉ đạo tốt các đơn vị cơ sở thực hiện công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo viên và học sinh; các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể dục thể thao được triển khai mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đã tổ chức được các câu lạc bộ bóng chuyền hơi dành cho giáo viên...

Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Trong học kỳ vừa qua, toàn huyện không có đơn vị trường học nào vi phạm các tệ nạn xã hội, an ninh trường học được đảm bảo.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm năm học 2015-2016 và chỉ đạo 100% các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Thông qua kiểm tra đó giúp cơ sở điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện tốt việc đảm bảo chế độ đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên; công tác vận động ủng hộ các loại quỹ trên địa bàn, ủng hộ giáo viên, học sinh vùng cao được triển khai có hiệu quả, trong học kỳ 1, toàn ngành đó tổ chức tặng quà cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn với tổng số tiền là 83 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng học tập khác...

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê với UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường xuyên tham gia viết, gửi tin bài cho cổng thông tin điện tử của huyện và Tạp chí Giáo dục đất Tổ.

2.2. Giáo dục mầm non:

Quy mô trường, lớp, học sinh mầm non được duy trì và phát triển, tổng số toàn huyện có 23 đơn vị GDMN, trong đó có 22 đơn vị trường và 1 cơ sở GDMN; Có 221 nhóm lớp. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các độ tuổi đều tăng: Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp là 17,6% tăng 0,3 % so với đầu năm học, tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp là 87,2% tăng 0,4% so với đầu năm học. 100% các đơn vị thực hiện chương trình giáo dục mầm non, 100% các trường tổ chức học 2 buổi trên ngày và tổ chức bán trú, tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động và tăng cường sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.

100% các trường mầm non ký hợp đồng thực phẩm, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về vệ sinh, quy trình chế biến thực phẩm, tổ chức cho trẻ ăn uống tuân thủ theo thực đơn, thực hiện công khai tài chính hằng ngày với phụ huynh. 100% các trường đã tổ chức bán trú, đảm bảo an toàn, không bị xảy ra ngộ độc thực phẩm 22/22 đơn vị trường phối hợp với trung tâm y tế xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. 100% trẻ được theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 279/6825 chiếm 4,1% giảm so với đầu năm học là 2,1%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 368/6825 chiếm 5,4% giảm so với đầu năm học là 1,7%.

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe và giáo dục, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các trường mầm non. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên về tư tưởng, chính trị đạo đức nhà giáo, bồi dưỡng nhận thức về chuyên môn và kỹ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện thiết bị dạy học, phương tiện, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, chỉ đạo các trường tự kiểm tra và đánh giá tại các cơ sở. Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập, nắm vững nội dung quy định để có biện pháp can thiệp sớm, phối hợp các ban ngành có liên quan cùng thực hiện tốt trong việc chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật đảm bảo các chế độ và quyền lợi theo quy định, nâng cao khả năng hoạt động hòa nhập của trẻ trong trường mầm non.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp; huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, của cha mẹ trẻ và cộng đồng với nhà trường.

2.3. Giáo dục phổ thông:

Chỉ đạo 100% các trường Tiểu học và THCS thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn theo quy định của ngành và thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh các nội dung dạy học.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung: tích hợp giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục địa phương, giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vào các môn học phù hợp với nội dung giáo dục; chỉ đạo tổ chức các HĐGDNGLL, dạy học tự chọn, hoạt động hướng nghiệp dạy nghề theo qui định của Bộ GD&ĐT; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác triệt để phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài học; Chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc đổi mới PPDH là tổ chức các hoạt động học cho học sinh theo 04 bước: Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học (kết quả có 4 dự án đạt giải cấp tỉnh: 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải KK), tích cực triển khai Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; kết quả 13/19 xã, thị trấn duy trì đạt PCGDTHĐDT mức độ I; 06 xã đạt PCGDTHĐDT mức độ II, toàn huyện đạt 19/19 xã, thị trấn PCGDTHCS; 94,9% số học sinh tiểu học trên địa bàn học 2 buổi/ngày và trên 5 buổi/tuần; có 3 trường (TH Giấy, TH Phù Lỗ, TH Phú Lộc) đã tổ chức được các lớp học bán trú cho học sinh.

Về đổi mới kiểm tra và đánh giá: Kiên quyết chỉ đạo đổi mới việc ra đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, không sử dụng những câu hỏi bắt học sinh học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc; các môn KHXH sử dụng những câu hỏi mở, các môn KHTN sử dụng các bài tập vận dụng với các cấp độ khác nhau đảm bảo yêu cầu của Chuẩn kiến thức kỹ năng và phân loại được đối tượng học sinh. Tiếp tục tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng (KSCL) các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 6,7,8,9 theo đề chung của Phòng GD&ĐT thông qua bài kiểm tra học kỳ I.

Về quản lý đổi mới PPDH; KTĐG: Chỉ đạo các trường nâng cao hiệu quả quản lý đổi mới PPDH, KTĐG với các nội dung thiết thực: Quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên trường 4 lần/ năm, tăng cường quản lý và đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của giáo viên. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá, tổ chức khoa học, hiệu quả các kỳ thi ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh; tổ chức phân tích, đánh giá, so sánh kết quả các kỳ thi, các bài kiểm tra để có biện pháp, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với tiểu học: thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học và một số văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở GD&ĐT. Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong các nhà trường và giữa các trường tiểu học; đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

Về công tác đánh giá ngoài: Trong năm học 2015 – 2016, Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 12/2015 toàn huyện đã đánh giá ngoài được các đơn vị cụ thể như sau: MN Hạ Giáp; MN Trung Giáp; MN TT Phong Châu; TH Giấy Bãi Bằng; TH Phù Lỗ; THCS Phù Ninh; THCS Giấy Phong Châu; Các trường tiếp tục được đánh giá ngoài tháng 01/2016 gồm: MN Giấy Bãi Bằng; TH Hạ Giáp; THCS An Đạo.

Triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng và trường Tiểu học Phù Lỗ; Chỉ đạo thực hiện nhân rộng toàn phần Mô hình trường học mới VNEN trên tinh thần tự nguyện (ở khối lớp 2 đến khối lớp 4) đối với trường Tiểu học Phú Lộc, tiểu học Tử Đà; nhân rộng toàn phần mô hình VNEN trong năm học 2015 – 2016 đối với khối 2, 3 tại trường TH An Đạo, TH Tiên Du. Tuyên truyền giới thiệu, chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng; tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục tại 100% các trường tiểu học; tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện.

Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học. Bố trí giáo viên đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh, đã được bồi dưỡng về dạy học tiếng Anh tiểu học dạy Chương trình thí điểm với thời lượng 04 tiết/tuần. Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở tiểu học. Về triển khai dạy học làm quen tiếng Anh đối với học sinh lớp 1, 2 tại các trường TH: Giấy Bãi Bằng, Phù Lỗ, Phú Lộc, Phù Ninh, An Đạo được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Số học sinh bỏ học trong Học kỳ I: Tiểu học không ; THCS : 08 hs (Tỷ lệ 0,14%), nguyên nhân : Do điều kiện, hoàn cảnh gia đình hs khó khăn, bố mẹ ly hôn không quan tâm đến con cái, bản thân các em tiếp thu chậm, lực học yếu, kém…

Công tác tổ chức HKPĐ: Chỉ đạo 100 % các trường TH, THCS tổ chức HKPĐ cấp trường, tham gia HKPĐ cấp huyện; Tổng số môn thi đấu cấp huyện: 7 môn; Tổng số vận động viên đăng kí thi đấu tại HKPĐ huyện: 421 VĐV; Hiện đã tổ chức được 4 môn thi đấu: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn và đá cầu. Các môn Điền kinh, Đẩy gậy, Thể dục nhịp điệu sẽ tổ chức đầu tháng 01/2016. Dự kiến thi HKPĐ cấp tỉnh: 7 môn, 80 VĐV.

2.4. Giáo dục thường xuyên:

Công tác chỉ đạo triển khai: Thực hiện các văn bản hướng dẫn số 1034/SGD&ĐT- ĐTBD ngày 17/6/2015; Số 1278/SGD&ĐT-ĐTBD ngày 24/7/2015 và Số 1504/SGD&ĐT-ĐTBD ngày 03/9/2015 của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã chủ động tham mưu với UBND huyện để xây dựng các văn bản về GDTX để hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ GDTX trên địa bàn huyện. Kết quả cụ thể về công tác GDTX trong học kỳ vừa qua như sau:

Tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ngày 02/10/2015, thành phần gồm Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, Hội khuyến học huyện, cán bộ, giáo viên trường THCS Phù Lỗ, cán bộ giáo viên các trường TH Phù Lỗ, TH Giấy Bãi Bằng, THCS Phù Lỗ, tổng số gần 300 người. Nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về ý nghĩa của việc học tập suốt đời đối với bản thân và cộng đồng xã hội; tạo được phong trào thi đua học tập trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng; Có ý thức tham gia, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài của dòng họ và địa phương.

Tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên cho 3 bậc học, cụ thể: Mầm non: Học tập trung 02 đợt; mỗi đợt 02 ngày tổng số 06 lớp, có 234 học viên tham gia; Các trường tổ chức bồi dưỡng tại trường 02 ngày cho 100% cán bộ, giáo viên; Bậc Tiểu học: Tổng số lớp bồi dưỡng: 10 lớp, số học viên: 429/450; THCS: Tổng số lớp bồi dưỡng: 10 lớp, số học viên: 408/411. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng tốt.

Tổ chức tập huấn trải nghiệm sáng tạo cho 60 cán bộ quản lí và giáo viên.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện tốt việc quy hoạch và bổ sung quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn (2012- 2015). Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế toàn huyện là 1.326 người (CBQL 138 người, giáo viên 1.091 người và nhân viên 97 người) , trong đó, số cán bộ quản lý trường học còn thiếu so với quy định là 09 người, trong đó số giáo viên thiếu so biên chế được giao là 08 người, so với quy định (số giáo viên/ lớp của từng cấp học) là 78 người; nhân viên trường học so với biên chế được giao là 01 người. 100% số giáo viên, nhân viên đều đảm bảo trình độ chuẩn và trên chuẩn về đào tạo, cụ thể: Thạc sỹ 8 (0,6%), Đại học 819 (61,48%), Cao đẳng 209 (15,69%), Trung cấp 296 (22,23%), trình độ trên chuẩn 936 (70,27%)….đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tuy nhiên, một số giáo viên do trình độ năng lực chuyên môn còn hạn chế, rất khó khăn trong việc tiếp cận phương pháp giảng dạy mới. TriÓn khai thùc hiÖn chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së, tËp huÊn vµ triÓn khai ®¹i trµ chuÈn HiÖu tr­ëng tr­êng mÇm non, tiÓu häc vµ trung häc c¬ së.

Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn, c¸n bé quản lÝ tr­êng häc trong hÌ 2015 vµ häc kú I theo h­íng dÉn cña së GD&§T: Mở nhiều lớp bồi dưỡng hè cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán, tin học trình độ A và kỹ năng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non. Phối hợp với trường Båi d­ìng Nhµ gi¸o vµ CBQL gi¸o dôc tØnh Phó Thä mở lớp cập nhật QLGD đối với 65 CBQL từ MN đến THCS tại huyện. Trong các năm học, Phòng GD&ĐT luôn cử đủ và vượt chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao cho tham dự các lớp bồi dưỡng cho CBQL, lãnh đạo các trung tâm HTCĐ và Tổng phụ trách đội…. ,cử các giáo viên Tiếng Anh tiểu học và THCS đi tập huấn nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu. 100% CBQL đã qua lớp TCCT lý luận tại TTBDCT huyện, số GV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn là trên 60 người. Tæ chøc cã hiÖu qu¶ sinh ho¹t chuyªn m«n liªn tr­êng (mçi bËc häc ®· tæ chøc ®­îc tõ 2-3 ®ît/ 1häc kú) nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho GV c¸c tr­êng cã c¬ héi ®­îc trao ®æi, giao l­u, häc tËp kinh nghiÖm. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân. Thực hiện n©ng bËc l­¬ng th­êng xuyªn 6 th¸ng cuèi n¨m 2015 cho 217 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn tr­êng häc; t¨ng phô cÊp th©m niªn v­ît khung cho 70 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn; đÒ nghÞ n©ng l­¬ng sím do hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cho 126 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn (chiếm 9,45%); t¨ng phô cÊp th©m niªn nhµ gi¸o cho 496 c¸n bé, gi¸o viªn (trong đó thường xuyên 460 người và tăng PC TNNG lần đầu cho 36 người).

Công tác phát triển Đảng trong trường học được các chi bộ trường học chú trọng. Tính đến thời điểm hiện nay số lượng đảng viên 961/1.326 TS CBGV, NV, tỷ lệ 72,47%, trong đó, nữ chiếm trên 85 %.4. Công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư:

TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn hiÖu qu¶ NghÞ ®Þnh sè 69/2008/N§-CP ngµy 30/5/2008 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§ BGD&§T ngµy 24/6/2005 cña Bé GD&§T; tích cực triÓn khai tuyªn truyÒn, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c XHH Gi¸o dôc, huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc x· héi ®Ó ph¸t triÓn GD&§T nhÊt lµ c«ng t¸c tu söa, n©ng cÊp, x©y míi c¬ së vËt chÊt tr­êng, líp häc, n©ng cÊp th­ viÖn, bæ sung thiÕt bÞ d¹y häc, kết quả các tổ chức, cá nhân đã trao học bổng và ủng hộ hiện vật cho học sinh trên địa bàn với giá trị gần 500 triệu đồng. Phòng GD&ĐT đã phèi hîp víi Phßng Kinh tÕ vµ H¹ tÇng tham mưu cho UBND huyện c¸c giải ph¸p tăng cường cơ sở vật chất, ®Èy nhanh ®Ò ¸n kiªn cè ho¸ tr­êng, líp häc vµ nhµ c«ng vô cho gi¸o viªn. §Õn nay, sè l­îng c¸c phßng häc, phßng chøc n¨ng c¸c ®¬n vÞ c¬ së trên địa bàn huyện tương đối đảm bảo, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập: BËc häc MN cã: 200 Phßng häc (112 Phßng häc kiªn cè; 68 Phßng häc b¸n kiªn cè, 20 Phßng häc t¹m, học nhờ); BËc TiÓu häc cã: 298 Phßng häc, (257 Phßng häc kiªn cè; 35 phßng häc b¸n kiªn cè; 06 phòng học tạm, học nhờ); Sè phßng th­ viÖn lµ: 19 phßng, phßng thiÕt bÞ lµ 20 phßng; BËc THCS cã: 211 Phßng häc (194 Phßng häc kiªn cè; 14 phßng häc b¸n kiªn cè, 03 phßng häc t¹m). Tæng sè phßng th­ viÖn lµ 19 phßng; phßng thiÕt bÞ lµ 17 phßng.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia được triển khai tích cực và có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện có 37/63 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ 58,7%), trong đó bậc mầm non có 11/23 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 47,8% (03 trường đạt chuẩn QG mức độ 2); Bậc tiểu học có 17/20 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 85% (03 trường đạt chuẩn QG mức độ 2); Bậc THCS có 09/20 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 45%.

Chỉ đạo các trường rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn phòng thư viện, thiết bị, có kế hoạch mua sắm, bổ sung các danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học, các loại sách theo quy định. Tích cực kiểm tra việc khai thác, sử dụng và bảo quản các thiết bị dạy học đã được trang bị đối với từng lớp (đặc biệt là số thiết bị đồ dùng dành cho lớp mẫu giáo 5 tuổi) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường.II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc:

- Kịp thời tham mưu UBND huyện bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học cơ bản hợp lý cho các trường thực hiện nhiệm vụ dạy và học; cân đối, phân bổ kinh phí kịp thời để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

- Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và giữ vững, duy trì được kết quả PCGDTHĐĐT ở TH và PCTHCS ở 19/19 xã, thị trấn. Hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi đúng kế hoạch.

- Công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng qui định và hiệu quả.

- Chủ động phân công cán bộ bám sát từng nội dung công việc để đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ các nội dung công việc, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp đồng bộ và hiệu quả để thực hiện nhiêm vụ được giao.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung mới về chuyên môn trong năm học 2015-2016 đến tất cả các đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị đề thực hiện triển khai có hiệu quả, góp phần cho chất lượng giáo dục của huyện được nâng cao.

- Cơ sở vật chất trường, lớp học có nhiều thay đổi theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả.

2. H¹n chÕ, yÕu kÐm:

- TØ lÖ trÎ ra nhµ nhãm trÎ cßn rÊt thÊp so víi mÆt b»ng chung cña tØnh.

- Chất lượng đội ngũ chưa cao, chưa chịu khó học tập nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của nhiều đơn vị chưa chủ động, kịp thời, Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến nhưng chưa xứng với tiềm năng của huyện.

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm, một số trường chưa hoàn thành đúng kế hoạch.

- Việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên thể dục trên địa bàn chưa đầy đủ, kịp thời.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

- Tình trạng thiếu phòng học để đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ ngày càng cao dẫn đến hiện tượng quá tải ở một số nơi (MN Thị Trấn, Liên Cơ, Phú Lộc, Phù Ninh...) ảnh hưởng đến việc huy động trẻ đến trường, đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Việc chủ động trong công tác điều hành công việc, đổi mới phương pháp, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường học còn hạn chế, dẫn đến chất lượng và hiệu quả chưa cao.

- Việc đầu tư cho phát triển giáo dục của một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị còn nhiều hạn chế, dẫn tới hiệu quả công việc không cao.

- Chưa có sự thống nhất trong các văn bản tổ chức thực hiện giữa các ngành trong công tác quản lý nhà nước.Phần II:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục giữ vững, ổn định quy mô trường lớp, học sinh; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông, duy trì tốt PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS .

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện nghiêm túc "3 công khai" trong mỗi cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp kỷ cương, ngăn chặn và khắc phục kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục.

Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm tới giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử giao tiếp cho học sinh, khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi sai lớp, học sinh bỏ học, mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày đối với cả ba cấp học. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, thi giải Toán, Tiếng anh qua mạng, Thi giải toán trên máy tính casio, vanical, thi Olimpic Toán, Tiếng việt tuổi thơ lớp 5, giao lưu nghe, nói tiếng Anh lớp 3 đạt kết quả cao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Tích cực tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý việc khai thác, trao đổi thông tin qua mạng Internet, Website. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục.

Tæ chøc c¸c kú thi gi¸o viªn giái huyÖn, tỉnh bËc Mầm non, THCS vµ thi häc sinh giỏi lớp 9 (cấp tỉnh), HS n¨ng khiÕu líp 4 vµ líp 8 (cấp huyện).

Tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý trong các nhà trường.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào giáo dục phát triển.

3. Về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: . Tiếp tục triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, chuẩn hiệu trưởng MÇm non. TiÓu häc, THCS.

Phối hợp Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát đội ngũ CBQL, giáo viên (về trình độ đào tạo, lý luận chính trị, năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị....) để tham mưu UBND huyện, Huyện ủy trong việc luân chuyển cán bộ, điều chuyển công tác cho phù hợp và hiệu quả.4. Về công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư:

Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện phân bổ ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đảm bảo tính công bằng, khách quan đồng thời ưu tiên nguồn ngân sách địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Trong năm 2016, hoµn thiÖn c¸c tiªu chÝ tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia ®Ó ®Ò nghÞ UBND tØnh c«ng nhËn 12 tr­êng, trong đó : Đạt mức độ I: 8 trường gồm MÇm non (Phú Mỹ), TiÓu häc (Gia Thanh, Phú Mỹ), THCS (Hạ Giáp, Phú Lộc, Phú Nham, Bảo Thanh và Vĩnh Phú ); Đạt mức độ II: 4 trường gồm Mầm non (An Đạo, Tiên Du, Phù Ninh) và Tiểu học Tử Đà ; Các trường công nhận lại sau 5 năm : 4 trường gồm MN Phú Lộc, TH Liên Hoa, TH Giấy BB và THCS Phù Lỗ.

Phần III:

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (xây dựng thêm phòng học cho các trường mầm non) để tránh tình trạng quá tải ở một số trường thuộc khu vực thị trấn và tăng tỉ lệ nhà trẻ ra lớp.

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, đặc biệt là các trang thiết bị về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học.

Trên đây là báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2015-2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Ninh trân trọng báo cáo./.


Nơi nhận :

- Sở GD-ĐT(để báo cáo);

- UBND huyện (để báo cáo);

- LĐ, CĐ, CV Phòng GD;

- Các trường MN,TH,THCS;

- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đã kí

Nguyễn Trọng Hùng

tải về 96.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương