CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc


- Loại công trình và chức năngtải về 1.01 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
- Loại công trình và chức năng:
+ Loại công trình: giao thông.

+ Cấp công trình: cấp IV.

- Quy mô và các đặc điểm khác: xây dựng hệ thống giao thông và nâng đỉnh kè hiện trạng.

- Phát triển cơ sở hạ tầng: giao thông, hệ thống cống thoát nước giúp cho người dân vùng tái định cư có cuộc sống mới, ổn định và bền vững.

- Từng bước cụ thể hoá chủ trương của tỉnh về việc chỉnh trang, sắp xếp lại đô thị, cải tạo điều kiện sống cho người dân.

- Ổn định, cải thiện môi trường nâng cao chất lượng khu dân cư hiện có theo từng bước. Làm cơ sở quản lý và kiểm soát việc xây dựng trong khu vực giúp cho công tác quản lý đô thị có hiệu quả.

2. Giới thiệu về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu:

a.1. Xây dựng đường giao thông:

+ Tổng chiều dài tuyến đường số 1 (từ Quốc lộ 49B đấu nối sang phía sau chợ Vinh Hiền) có chiều dài 366,93m. Nền đường rộng: 6,0m, đắp bù đất cấp phối đầm chặt K95; mặt đường rộng: 3,5m, kết cấu bằng bêtông đá 2x4, M200, dày 18cm, phía dưới có trải bạt niloong và đệm cát 5cm. Lề đường mỗi bên rộng 1,25m, đắp đất đầm chặt K90. Phần lề đường giáp kè hiện trạng được đổ bêtông đá dăm 2x4 M200, dày 16cm.

+ Tuyến đường số 2 có chiều dài 290,55m, tuyến số 3 dài 254,27m, tuyến số 4 dài 69,56m; Nền đường rộng: 5,0m, đắp bù đất cấp phối đầm chặt K95; mặt đường rộng: 3.5m, kết cấu bằng bêtông đá 2x4, M200, dày 18cm, phía dưới có trải bạt niloong và đệm cát 5cm. Lề đường mỗi bên rộng 0,75m, đắp đất đầm chặt K90.

a.2.Nâng cao đỉnh kè +0,3m, dày 0,4m, chiều dài 312m. Kết cấu bằng beetoong đá dăm M200, giằng BTCT M200 đá 1x2. Lắp đặt cọc tiêu cốt thép M200 đá 1x2 kích thước 20cmx20cm cao 0.9m. Số lượng: 68 cái.b) Thời hạn hoàn thành: 120 ngày .

Chương V

BẢNG TIÊN LƯỢNG

Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu.
TT

H¹ng môc c«ng t¸c

§¬n
Khèi l­îng

­îng

GGhi chó


1

*\1- NÒn ®­­êng:

 

 

 

1

§µo thay ®Êt kh«ng phï hîp ®æ ®i b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3, §Êt cÊp III

1 m3

1.496,716

 

2

VËn chuyÓn ®Êt KPH b»ng « t« tù ®æ

1 m3

1.496,716

 

3

§µo nÒn ®­­êng lµm míi, ®Êt cÊp 3

1 m3

6,900

 

4

§µo khu«n ®­­êng b»ng nh©n c«ng

1 m3

104,578

 

 

ChiÒu s©u >30 cm, ®Êt cÊp III

 

 

 

5

§µo khu«n ®­­êng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3

1 m3

418,312

 

 

§Êt cÊp III

 

 

 

6

§¾p nÒn ®­­êng b»ng m¸y ®Çm 25T

1 m3

3.157,450

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.95 (®Êt mua)

 

 

 

7

§Êt ®¾p cÊp phèi tù nhiªn

M3

3.567,919

 

8

VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ

1 m3

3.567,919

 

9

Trång cá kªnh m­­¬ng, ®ª, ®Ëp

1 m2

919,380
 

m¸i taluy nÒn ®­­êng

 

 

 

10

Lu t¨ng c­­êng nÒn ®­­êng ®µo

1 m3

529,790

 

 

b»ng m¸y ®Çm 25T

 

 

 

2

*\2- MÆt ®­­êng:

 

 

 

11

Bª t«ng mÆt ®­­êng, Dµy 18cm

1 m3

765,390

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4 M200

 

 

 

12

§¾p c¸t nÒn mãng c«ng tr×nh

1 m3

171,770

 

13

Tr¶i b¹t niloong xanh ®á

1 m2

4.354,250

 

14

V¸n khu«n nÒn,s©n b·i,mÆt ®­­êng BT...

1 m2

589,350

 

3

*\3- N©ng ®Ønh kÌ hiÖn tr¹ng vµ cäc tiªu

 

 

 

15

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

2,270

 

 

cäc, cét, v÷a BT ®¸ d¨m 1x2 M250

 

 

 

16

Cèt thÐp cét, cäc,cõ, xµ dÇm,gi»ng

1 tÊn

0,402

 

 

§­­êng kÝnh cèt thÐp <=18mm

 

 

 

17

Cèt thÐp cét, cäc,cõ, xµ dÇm,gi»ng

1 tÊn

0,462

 

 

§­­êng kÝnh cèt thÐp <=10mm

 

 

 

18

S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì

1 m2

55,940

 

 

v¸n khu«n cäc, cét

 

 

 

19

L¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc

C¸i

63,000

 

 

s½n b»ng thñ c«ng, Pck<=50 Kg

 

 

 

20

S¬n cäc tiªu (hai mµu)

1m2

47,880

 

21

Bª t«ng t­­êng th¼ng, Dµy<= 45 cm

1 m3

38,400

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 1x2 M250

 

 

 

22

Gia c«ng cèt thÐp t­­êng

TÊn

1,510

 

 

§/kÝnh cèt thÐp d<=10 mm,cao<=4m

 

 

 

23

V¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng

1 m2

187,200

 

24

§µo mãng cèng chiÒu réng mãng <= 3m

1 m3

14,320

 

 

,chiÒu s©u <=3m §Êt cÊp III

 

 

 

25

§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng

1 m3

8,460

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.95

 

 

 

26

Lµm líp s¹n ngang ®Öm mãng

1 m3

1,160

 

27

X©y mãng ®¸ héc,Dµy <=60 cm

1 m3

3,650

 

 

V÷a XM c¸t vµng M 100

 

 

 

28

X©y t­­êng th¼ng,Dµy <= 60 cm

1 m3

5,420

 

 

Cao <= 2 m ,v÷a xi m¨ng M100

 

 

 

29

Tr¸t t­­êng ngßai, bÒ dµy 2 cm

1 m2

10,580

 

 

V÷a XM M75

 

 

 

30

L¸ng nÒn, sµn kh«ng ®¸nh mµu

1 m2

6,750

 

 

Dµy 2 cm , V÷a M100

 

 

 

31

Bª t«ng dÇm b¶n cèng, xµ mò, thanh chèng

1 m3

1,710

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M250

 

 

 

32

V¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng

1 m2

4,520

 

33

V¸n khu«n mò mè, mò trô cÇu

1 m2

5,640

 

34

Gia c«ng cèt thÐp xµ, dÇm, gi»ng

TÊn

0,072

 

 

§/kÝnh cèt thÐp d<=10 mm,cao<=4m

 

 

 

35

Gia c«ng cèt thÐp xµ, dÇm, gi»ng

TÊn

0,032

 

 

§/kÝnh cèt thÐp d<=18 mm,cao<=4m

 

 

 
Stt

Hạng mục, nội dung công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Ghi chú

1


(Có thể nêu yêu cầu kỹ thuật tham chiếu)

2Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Ví dụ minh họa về Bảng tiên lượng được nêu ở ví dụ 2, Phụ lục Mẫu HSMT này.

Ghi chú:

(1) Không nên lấy toàn bộ danh mục công việc trong dự toán thiết kế để cấu trúc thành bảng tiên lượng, nên rút gọn, đưa danh mục theo tiêu chí cần kiểm soát, giám sát nghiệm thu. Đối với các khối lượng liên quan tới biện pháp thi công mà nhà thầu có thể chủ động cải tiến nhằm tăng năng suất, hiệu quả thì không nên nêu chi tiết.

(2) Danh mục và khối lượng công việc phải phù hợp với nguyên tắc thanh toán sau này (trọn gói/nghiệm thu theo bản vẽ thi công, theo thực tế,...)

(3) Những công việc tương tự hoặc trong chu trình thi công liên tục để hình thành sản phẩm xây lắp thì nên cấu trúc để nhà thầu chào dưới dạng đơn giá tổng hợp.

(4) Khi lập Bảng tiên lượng đối với gói thầu lớn, nên phân thành nhóm công việc tương tự, như công tác chuẩn bị, công tác đất đá, công tác ngầm, công tác bê tông, công tác kết cấu thép,...

Ví dụ: Đối với công tác bê tông, thường lập dự toán phần vữa, biện pháp đổ cầu, thủ công, hoặc bơm, công tác cốp pha riêng nhưng Bảng tiên lượng chỉ nên đưa thành một mục là bê tông. Trong trường hợp này, trong cột Ghi chú có thể nêu: “Thuyết minh tại mục ... trong Chương VII - Yêu cầu về mặt kỹ thuật” hoặc “Phạm vi công việc bao gồm toàn bộ các chi phí vữa, biện pháp thi công, chi phí cốp pha để hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật”.

Chương VI

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Chương này nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.


Stt

Hạng mục công trình

Ngày bắt đầu

Ngày hoàn thành

1

Nền đường2

Mặt đường3

Nâng đỉnh kè hiện trạng và cọc tiêu4


Chương VII

YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

1. Vấn đề tổ chức bộ máy quản lý công trường của Nhà thầu:

Nhà thầu sẽ phải lập ra một Ban quản lý công trường bao gồm các nhân sự chủ chốt liên quan đến gói thầu trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng. Ban quản lý này phải có sự chấp thuận của Tổ chức tư vấn QLDA, Chủ đầu tư và sẽ tồn tại trong suốt thời gian xây dựng.

Nhà thầu phải cử người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp có năng lực và kinh nghiệm, có trách nhiệm điều phối mọi hoạt động liên quan tới các công việc dân sự, kể cả việc tổ chức nhân lực, điều khiển việc xây dựng, thiết bị và theo dõi chất lượng của các hoạt động xây dựng. Mọi sự thay thế nhân vật này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần có sự chấp thuận của Ban QLDA hoặc tổ chức Tư vấn QLDA.

Cùng với Chủ đầu tư và Ban QLDA, người đại diện hợp pháp của Nhà thầu và Ban quản lý công trường nêu trên sẽ có giao ban định kỳ mỗi tháng 2 lần vào các ngày 01 và 16 của mỗi tháng để đánh giá các hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của Nhà thầu.Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFiles -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương