CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 84.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích84.04 Kb.
#306


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỒ SƠ

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ……….

Họ và tên: ……................................. Sinh ngày ……….............

Đơn vị công tác: …………………………………………………

Hå s¬ gåm cã

………………………………….. …………………………………….

………………………………….. …………………………………….

………………………………….. …………………………………….

………………………………….. …………………………………….

………………………………….. …………………………………….

………………………………….. …………………………………….

………………………………….. …………………………………….
Mẫu 01/TNQS
BẢNG KÊ CHI TIẾT

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

1. Họ tên: ................................. Sinh ngày: .../.../.... Điện thoại: ...........................

2. Chức danh, địa chỉ công tác, nghỉ việc hiện nay: ......................................................

3. Thời gian giữ chức vũ tính phụ cấp thâm niên: từ ngày: .../.../.... đến ngày:.../.../..... Tổng số: .... năm,.... tháng

4. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên: từ ngày: .../.../.... đến ngày: .../.../.....

Tổng số: .... thángI. Thời gian công tác, phụ cấp thâm niên được hưởng

TT

Thời gian tính phụ cấp thâm niên

Phụ cấp thâm

niên được hưởng

Từ ngày

Đến ngày

Tổng

Tổng cộng

1

01/01/2005

31/12/2010

6 năm

6 năm

5%

2

01/01/2011

21/12/2011

1 năm

1 năm

6%

3

01/01/2012

31/12/2011

1 năm

1 năm

7%

4

01/01/2013

31/05/2013

05 tháng

8 năm 5 tháng

8%

II. Số tiền phụ cấp thâm niên được lĩnh

TT

Thời gian tính phụ cấp thâm niên

Phụ cấp thâm niên được hưởng

Tổng số lương và

các khoản phụ cấp

Mức lương tối thiểu theo thời điểm

Số tiền được lĩnh

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

Số tháng

Tổng số

Lương

Chức vụ

Vượt khung

Loại xã

Khu vực

Kiêm nhiệm

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
CộngTổng số tiền được lĩnh:

(Bằng chữ:...............................................................................)


Người lập bảng


.........., ngày tháng năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
Mẫu số 02/TNQS

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Danh sách chi trả tiền, phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy trưởng, Chính trị viên,

Chính trị viên phó và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Đơn vị: UBND huyện.........

TT


Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh hưởng thâm niên

Nơi công tác hưởng thâm niên

Tổng thời gian công tác tính thâm niên (tháng)

Tổng thời gian hưởng thâm niên

Tổng số tiền được hưởng

Ghi chú

(hiện đang công tác, nghỉ việc, chuyển công tác)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Nguyễn Văn A

01/01/1961

Chính trị viên phó

UBND xã..

8 năm 5 tháng

35 tháng

5.3333.2222

Đang công tác


NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG NỘI VỤ

……., ngày…..tháng .....năm

TM.UBND

tải về 84.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương