CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập  Tự do  Hạnh phúctải về 116.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích116.43 Kb.UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc


Số: 700/PGD&ĐTPT

V/v: Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
Phan Thiết, ngày 10 tháng 10 năm 2013Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Phan Thiết hướng dẫn như sau:I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC CẤP PHÉP DẠY THÊM, HỌC THÊM

- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về vệ sinh trường học;

-Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

II. YÊU CẦU

- Đối tượng xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải đủ điều kiện được quy định tại các văn bản nêu trên.

- Các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục (cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng), các cán bộ, giáo viên và các tổ chức cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động tham gia dạy thêm, học thêm nắm được thủ tục, quy trình xin và cấp phép dạy thêm, học thêm.

- Đảm bảo cấp giấy phép đúng các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.III. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.

- Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các đơn vị tổ chức dạy thêm, học thêm cho các đối tượng sau:

+ Các trường tiểu học (để bồi dưỡng các môn nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống); trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học nhưng có cấp học cao nhất là chương trình trung học cơ sở; trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố.

+ Các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường xin đăng ký tổ chức dạy thêm, học thêm theo chương trình tiểu học (để bồi dưỡng các môn nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống), chương trình trung học cơ sở.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố thanh tra, kiểm tra về nội dung dạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

- Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Đối với các cơ sở giáo dục

- Quán triệt tinh thần Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

- Trên cơ sở thực hiện kế hoạch năm học, dựa vào điều kiện thực tiễn của nhà trường về cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng học tập của học sinh mà xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; thiết lập hồ sơ tổ chức dạy thêm trong nhà trường trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm của đơn vị.3. Nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

- Quán triệt tinh thần Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Thiết lập hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

VI. HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM, HỌC THÊM

1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường

1.1 Hồ sơ thủ tục

- Đơn xin học thêm của học sinh. (Mẫu số 1a)

- Đơn xin tham gia dạy thêm của giáo viên. (Mẫu số 2a)

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường (Mẫu số 3a). Có kèm theo: Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung chương trình dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Danh sách giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm.

- Hợp đồng thuê địa điểm dạy thêm (nếu có).1.2 Quy trình thực hiện

Bước 1:

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng học sinh và đội ngũ giáo viên hiện có các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, đồng thời thông báo công khai nội dung kế hoạch dạy thêm, học thêm trong nhà trường đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.Bước 2:

- Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường (thông qua giáo viên chủ nhiệm); cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về các quy định tham gia học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện nội dung cam kết.

- Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm làm đơn đăng ký tham gia dạy thêm; trong đơn có ghi cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Bước 3: Xét duyệt của nhà trường.

- Tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, theo môn học và theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

- Lập kế hoạch chi tiết tổ chức hoạt động dạy thêm trong nhà trường:

+ Phân công giáo viên dạy thêm, xếp lớp và thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh và nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

+ Thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh theo kế hoạch đề ra.

Bước 4: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm về Phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm 02 bộ hồ sơ của các loại sau: (đóng thành tập)

- Tờ trình xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường.

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung chương trình dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Danh sách trích ngang người đăng ký tham gia dạy thêm đảm bảo các yêu cầu theo quy định (mẫu 4a)

- Hợp đồng thuê địa điểm dạy thêm (nếu có).

Bước 5: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra và cấp phép

- Tiếp nhận hồ sơ dạy thêm của đơn vị;

- Thành lập tổ kiểm tra và tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Cấp giấy phép dạy thêm nếu đủ điều kiện theo quy định.2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

2.1 Hồ sơ thủ tục

* Đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

- Đơn xin thành lập Cơ sở bồi dưỡng văn hóa, trong đó có cam kết với UBND phường (xã) về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT; có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm. (Mẫu 1b)

- Sơ yếu lý lịch của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp.

- Hợp đồng thuê địa điểm dạy thêm (nếu có).

- Danh sách người tham gia tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người tham gia dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. (Mẫu 3b)

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, bản kê khai cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm (Mẫu 2b), mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm học thêm.

- Giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy.

* Đối với giáo viên tham gia dạy thêm tại Cơ sở bồi dưỡng văn hoá:

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của luật giáo dục).

- Có đơn xin phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường có dán ảnh của người đăng ký tham gia dạy thêm được Hiệu trưởng nhà trường cho phép tham gia dạy thêm theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Có xác nhận của đơn vị đang công tác về phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác. (Mẫu 4b)2.2 Quy trình thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin mở Cơ sở bồi dưỡng văn hoá, làm thủ tục hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn tại mục 2.1, đóng thành tập (gồm 02 bộ) và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thành lập tổ kiểm tra và tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và cấp phép nếu có đủ điều kiện theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn này được niêm yết công khai tại các cơ sở giáo dục, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường trong thành phố.

2. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc:

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu, kỹ nội dung Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Quyết định này thay thế Quyết định 75/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh) trong toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường.

Hiệu trưởng quản lý nghiêm việc tổ chức dạy thêm, học thêm của đơn vị mình, đồng thời phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh của đơn vị được biết đầy đủ nội dung Hướng dẫn này.

Trên đây là hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình xin cấp phép dạy thêm, học thêm, đề nghị các cơ sở giáo dục, các tổ chức tham gia hoạt động dạy thêm, học thêm triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận THCS) để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GD&ĐT (báo cáo)

- UBND thành phố (báo cáo);

- UBND các xã, phường;

- Lãnh đạo PGDĐT;

- Lưu: VT, PT (H - 72b).


TRƯỞNG PHÒNG

( đã kí và đóng dấu)Lê Minh Trí


C
Mẫu 1a
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Dùng cho học sinh đăng ký học thêm)


Kính gửi: Hiệu trưởng trường:

Thầy (Cô) giáo chủ nhiệm lớp:

Em tên là: Lớp:

Họ tên cha, mẹ (hoặc người giám hộ): Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Qua quá trình học tập của bản thân và sau khi nghiên cứu những nội dung kế hoạch về tổ chức dạy thêm, học thêm của nhà trường, nay em làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng trường cho em được đăng ký tham gia học thêm tại trường với các môn học sau:Ghi tên môn đăng ký và tự đánh giá năng lực học tập bộ môn để xếp lớp

Stt

Tên môn học

Tự xếp loại
Stt

Tên môn học

Tự xếp loại

1


2...Em xin cam kết sẽ thực hiện tốt những quy định của nhà trường về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Em xin chân thành cám ơn!Phụ huynh học sinh

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện những yêu cầu

phối hợp của nhà trường về hoạt động dạy thêm, học thêm.

(Ký và ghi rõ họ tên)......................,ngày........tháng.....năm 20....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

C
Mẫu 2a
ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN XIN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Dùng cho giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm)

Kính gửi: Ban giám hiệu trường:
Tên tôi là:

Đơn vị công tác:

Trình độ, chuyên ngành đào tạo:

Môn giảng dạy:

Tình trạng sức khỏe:

Phẩm chất đạo đức:

Xếp loại năm học 20…-20…:   - Chuyên môn:

- Cán bộ công chức:

Sau khi nghiên cứu thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh và kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, nay tôi viết đơn này kính xin Ban giám hiệu trường cho phép tôi được tham gia dạy thêm trong nhà trường.

Nếu được bố trí dạy thêm trong trường tôi xin cam kết với nhà trường các nội dung sau:

+ Hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Ngày tháng năm 20…

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)            


C
Mẫu 3a
ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………………, ngày ……… tháng…… năm 20......


TỜ TRÌNH
xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường

(Dùng cho cơ sở giáo dục đăng ký tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường)
Kính gửi :
Trường:

Địa chỉ :

Số điện thoại liên lạc:

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường với những nội dung sau1. Địa điểm và cơ sở vật chất


Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Số phòng học

Ghi chú

1

2


Điều kiện cơ sở vật chất và phòng học phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu2. Biên chế giáo viên giảng dạy

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Dạy môn

Năm vào ngành

12
3. Biên chế tổ chức lớp học (dự kiến theo đăng ký)


Stt

Môn

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1
2
Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành.Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 4a

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG :…………………………………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG


T

T


Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Trình độ

CM


Năm vào

ngành


Đơn vị công tác

Dạy thêm

môn


Ghi

chú


Nam

Nữ

1
2
3

Danh sách này gồm……. GV

Phan Thiết, ngày….. tháng ….. năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên và đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương