CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúctải về 53.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích53.22 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúcQUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Yên Bái


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1181/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng7 năm 2008 của UBND tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này qui định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hoá, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ngày càng phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có kế hoạch hoạt động cụ thể, thường xuyên, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO,

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO


Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào.

3. Đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.

5. Tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở cơ sở.

6. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp làm trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và Ban Tuyên giáo làm phó trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng ban công tác Mặt trận làm Trưởng ban vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; thành viên gồm các ban, ngành, đoàn thể: Dân vận; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công an; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Liên đoàn Lao động; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban chỉ đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố.

3. Triệu tập chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; các hội nghị tổng kết phong trào hàng năm.

4. Chỉ đạo xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

5. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện phong trào.Điều 7. Nhiệm vụ của Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo để đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào khi được Trưởng ban uỷ quyền; chỉ đạo các hoạt động đột xuất, quan trọng cấp bách theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra các hoạt động phong trào theo định kỳ 6 tháng và 1 năm đối với Ban Chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các huyện, thị xã, thành phố.

4. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo, báo cáo định kỳ với UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.Điều 8. Nhiệm vụ của Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị; phối hợp với Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban Chỉ đạo giữa 2 kỳ họp.

3. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.Điều 9. Nhiệm vụ của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơ quan thành viên được quy định tại điều 5 và điều 10 của Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo hệ thống sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".Điều 10. Nhiệm vụ cụ thể của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo

1. Sở Văn hoá, Thể Thao và Du Lịch: Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo. Chủ trì phong trào xây dựng gia đình, làng, bản, tổ dân phố văn hoá, xã, phường, thị trấn văn hoá và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; hướng dẫn, quản lý công tác xây dựng gia đình văn hoá; chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Trực tiếp hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và Trung ương về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong toàn tỉnh; chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Phân công trách nhiệm vận động, xây dựng đơn vị văn hoá trong cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết tham gia hưởng ứng phong trào. Chủ trì cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Chịu trách nhiệm triển khai vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

4. Hội Nông dân tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh tỉnh; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá theo hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến đến cơ sở; tham gia xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hoá.

5. Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đặc biệt quan tâm phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, tổ dân phố văn hoá ở vùng cao, vùng dân tộc ít người và đồng bào công giáo.

6. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma tuý, mại dâm và phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội; xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm, chăm sóc người có công, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

7. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, triển khai công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá sức khoẻ.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong các trường học, xây dựng kế hoạch phòng chống ma tuý học đường; hướng dẫn, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào.

9. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh lồng ghép các hoạt động của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", chịu trách nhiệm vận động xây dựng đơn vị văn hoá trong lực lượng công an từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố.

10. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động của Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn kiểm tra việc cấp, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

11. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo xây dựng môi trường văn hoá trong lực lượng vũ trang tỉnh gắn với phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Chịu trách nhiệm vân động xây dựng các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt chuẩn văn hoá.

12. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từ tỉnh đến cơ sở. Đề nghị khen thưởng, bãi miễn các danh hiệu thi đua của các làng, bản, tổ dân phố, gia đình đơn vị văn hoá, đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

13. Hội Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với các đoàn thể làm tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, vận động hội viên tham gia hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với các phong trào khác của Hội.

14. Tỉnh Đoàn thanh niên: Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Đoàn Thanh niên các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phong trào thanh niên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

15. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Chỉ đạo các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và làm nòng cốt trong phong trào của hội, gắn với cuộc vận động.

16. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá và phong trào lao động sáng tạo, người tốt việc tốt trong công nhân viên chức.

17. Báo Yên Bái: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến. Mở chuyên trang, chuyên mục hàng quý và thường xuyên tuyên truyền trên các báo địa phương và Trung ương.

18. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh: Chịu trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin của tỉnh và Trung ương. Mở chuyên mục phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên Đài Phát thanh- Truyền hình. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể để có chương trình, nội dung tuyên truyền phong phú.

19. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng và chưa xếp hạng của các làng, bản, tổ dân phố văn hoá. Quy hoạch quỹ đất cho các xã, phường, thị trấn, các thôn, làng, bản, tổ dân phố xây dựng nhà văn hoá, sân bãi hoạt động văn nghệ, thể thao.

Chương III


CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 12. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh danh sách thành viên, bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Điều 13. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 14. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành lập phòng chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo gồm: trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 15. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 16: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo dự toán theo ngân sách của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hàng năm.

Điều 17. Họp Ban Chỉ đạo

1. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 3 tháng một lần.

2. Họp Ban Chỉ đạo: 6 tháng một lần.

3. Họp sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 2 năm một lần.

4. Hội nghị tổng kết phong trào toàn tỉnh: 5 năm 1 lần.

Điều 18. Kiểm tra phong trào

1. Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Ban Chỉ đạo, một số ngành thành viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá 1 năm một lần.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở 1 năm một lần.

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở với Ban Chỉ đạo tỉnh (Phòng Nếp sống văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) theo quý, 6 tháng và 1 năm.


2. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản tình hình phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương, 6 tháng và 1 năm.

Chương IV


TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Trà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương