Công ước viên 1969 về luật điều ước quốc tế


Điều 14: Việc đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước biểu thị bằng việc phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệttải về 208.41 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/27
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2023
Kích208.41 Kb.
#54099
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Công ước Viên 1969 về luật điều ước QT

Điều 14: Việc đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước biểu thị bằng việc phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt
1. Một quốc gia đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước biểu thị bằng việc phê chuẩn:
page 4 / 23


http://www.hongha.vn/news/pdf/cong-uoc-vien-1969-ve-luat-dieu-uoc-quoc-te-1376.pdf
a. Khi điều ước quy định là sự đồng ý này biểu thị bằng việc phê chuẩn;
b. Khi có sự quy định rằng các quốc gia tham gia đàm phán đã thỏa thuận làsẽ phải dùng hình thức phê chuẩn
c. Khi đại diện của quốc gia đó đã ký điều ước bắt buộc là phải có phê chuẩn; hoặc:
d. Khi quốc gia đó có ý định ký điều ước bắt buộc phải có sự phê chuẩn, thì ý định này được thể hiện trong thư ủy
quyền của đại diện quốc gia đó hoặc được bày tỏ trong quá trình đàm phán.
2. Việc một quốc gia đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước biểu thị bằng việc chấp thuận hoặc phê duyệt trong
những điều kiện tương tự như đối với việc phê chuẩn
Điều 15: Việc đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước biểu thị bằng việc gia nhập
Một quốc gia đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước biểu thị bàng việc gia nhập:
a. Khi điều ước quy định rằng quốc gia này có thể biểu thị sự đồng ý của mình bằng việc gia nhập
b. Khi có sự quy định rằng những quốc gia tham gia đàm phán đã thoả thuận là sự đồng ý có thể được quốc gia này
biểu thị bằng con đường gia nhập; hoặc:
c. Khi sau này tất cả các bên thỏa thuận là sự đồng ý của quốc gia có thể được biểu hiện bằng con đường gia nhập
Điều 16: Việc trao đổi hoặc lưu chiểu những văn kiện phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập
Trừ khi điều ước có quy định khác, các văn kiện phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập một điều ước xác
định sự đồng ý của một quốc gia chịu sự ràng buộc của điều ước đó vào lúc:
a. Trao đổi các văn kiện giữa các quốc gia ký kết;
b. Lưu chiểu các văn kiện ấy ở cơ quan lưu chiểu; hoặc
c. Thông báo những văn kiện ấy cho các quốc gia ký kết hoặc cho cơ quan lưu chiểu, nếu có thỏa thuận như vậy.

tải về 208.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương