Công ước viên 1969 về luật điều ước quốc tếtải về 208.41 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/27
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2023
Kích208.41 Kb.
#54099
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Công ước Viên 1969 về luật điều ước QT

Điều 7: Thư Ủy quyền
1. Một người được coi là đại diện cho một quốc gia thông qua hoặc để xác thực văn bản của một điều ước hay để bày tỏ
sự đồng ý của quốc gia đó chịu sự ràng buộc của một điều ước:
a. Nếu người đó xuất trình thư ủy quyền thích hợp
b. Nếu theo thực tiễn của những quốc gia hữu quan hoặc theo những hoàn cảnh khác, những quốc gia này có ý định coi
người đó là đại diện của quốc gia đó nhằm đạt những mục đích trên và không đòi hỏi xuất trình thư ủy quyền
2. Chiểu theo chức vụ của học và không cần xuất trình thư Ủy quyền, những người sau đây được coi là đại diện của
quốc gia họ:
a. Các nguyên thủ quốc gia, người đừng đầu chính phủ, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong mọi hành động liên quan
đến việc ký kết điều ước;
b. Các trưởng đoàn ngoại giao trong việc thông qua văn bản của một điều ước giữa quốc gia cử và quốc gia nhận đại
diện
c. Những đại diện của các quốc gia được Ủy quyền tại một hội nghị quốc tế hoặc tại một tổ chức quốc tế hoặc tại một
cơ quan của tổ chức này, trong việc thông qua văn bản của một điều ước trong hội nghị đó, trong tổ chức đó hay trong
cơ quan của tổ chức đó
Điều 8: Việc xác nhận đối với một hành động được thực hiện mà không có sự ủy quyền
Một hành động liên quan đến việc ký kết một điều ước của một người mà theo Điều 7 thì người đó không thể được coi
là có thẩm quyền đại diện cho một quốc gia trong việc ký kết thì không có giá trị pháp lý, trừ khi được quốc gia họ xác
nhận sau đó, hành động ký kết này.
page 3 / 23


http://www.hongha.vn/news/pdf/cong-uoc-vien-1969-ve-luat-dieu-uoc-quoc-te-1376.pdf
Điều 9: Việc thông qua văn bản
1. Việc thông qua văn bản của một điều ước được thông qua với sự đồng ý của tất cả các quốc gia soạn thảo điều ước
đó, trừ những trường hợp được quy định trong khoản 2,
2. Việc thông qua văn bản của một điều ước của một tổ chức quốc tế được thông qua bằng số phiếu hai phần ba những
quốc gia có mặt và bỏ phiếu trừ trường hợp những quốc gia này quyết định áp dụng quy tắc khác theo đa số như trên

tải về 208.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương