Công ước viên 1969 về luật điều ước quốc tế


Điều 3: Những hiệp định quốc tế không thuộc phạm vi của công ước nàytải về 208.41 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/27
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2023
Kích208.41 Kb.
#54099
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Công ước Viên 1969 về luật điều ước QT

Điều 3: Những hiệp định quốc tế không thuộc phạm vi của công ước này
Việc mà công ước này không áp dụng đối với các hiệp định quốc tế ký kết giữa các quốc gia và những chủ thể khác của
pháp luật quốc tế, hoặc giữa các chủ thể khác của pháp luật quốc tế với nhau, cũng như không áp dụng đối với những
hiệp định quốc tế không ghi thành văn bản, sẽ không ảnh hưởng đến:
a. Giá trị pháp lý của những hiệp định đó;
b. Việc áp dụng tất cả các quy tắc nêu trong công ước này đối với các hiệp định nói trên; các hiệp định này sẽ phải tuân
thủ các quy tắc đó theo tinh thần của pháp luật quốc tế mà không phụ thuộc vào công ước này;
page 2 / 23


http://www.hongha.vn/news/pdf/cong-uoc-vien-1969-ve-luat-dieu-uoc-quoc-te-1376.pdf
c. Việc áp dụng công ước này trong quan hệ giữa các quốc gia được những hiệp định quốc tế điều chỉnh, trong đó có cả
sự tham gia của những chủ thể khác của luật pháp quốc tế vào những hiệp định đó
Điều 4: Tính chất không hồi tố của công ước này
Không làm phương hại đến việc áp dụng các quy tắc ghi trong công ước này mà theo đó các điều ước đươc pháp luật
quốc tế điều chỉnh không phụ thuộc vào công ước này. Công ước này chỉ áp dụng đối với những điều ước đươc ký kết
giữa các quốc gia sau khi công ước này có hiệu lực đối với các quốc gia đó
Điều 5: Những điều ước về việc thành lập những tổ chức quốc tế và những điều ước được thông qua trong một tổ chức
quốc tế
Công ước này áp dụng đối với mọi điều ước là văn kiện thành lập một tổ chức quốc tế và đối với mọi điều ước được
thông qua trong một một tổ chức quốc tế, không làm phương hại đến mọi quy tắc riêng của tổ chức đó.
Phần II
VIỆC KÝ KẾT VÀ VIỆC CÓ HIỆU LỰC CỦA CÁC ĐIỀU ƯỚC
TIẾT 1
VIỆC KÝ KẾT CÁC ĐIỀU ƯỚC
Điều 6: Tư cách của các quốc gia ký kết các điều ước
Mọi quốc gia đều có tư cách để ký kết các điều ước.

tải về 208.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương