Công ước viên 1969 về luật điều ước quốc tế


PHẦN V VIỆC MẤT HIỆU LỰC, CHẤM DỨT VÀ TẠM ĐÌNH CHỈtải về 208.41 Kb.
Chế độ xem pdf
trang14/27
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2023
Kích208.41 Kb.
#54099
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Công ước Viên 1969 về luật điều ước QT

PHẦN V
VIỆC MẤT HIỆU LỰC, CHẤM DỨT VÀ TẠM ĐÌNH CHỈ
THI HÀNH ĐIỀU ƯỚC
TIẾT 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 42: Hiệu lực và duy trì hiệu lực của các điều ước
1. Hiệu lực của một điều ước hoặc sự thỏa thuận của một quốc gia chịu sự ràng buộc của một điều ước, chỉ có thể bị
page 11 / 23


http://www.hongha.vn/news/pdf/cong-uoc-vien-1969-ve-luat-dieu-uoc-quoc-te-1376.pdf
đặt thành vấn đề trong khi thi hành công ước này.
2. Việc chấm dứt một điều ước, việc hủy bỏ điều ước hoặc rút lui của một bên khỏi một điều ước chỉ có thể được thực
hiện trên cơ sở thi hành những quy định của điều ước hoặc công ước này. Quy tắc này cũng có giá trị đối với việc tạm
đình chỉ việc thi hành một điều ước
Điều 43: Những nghĩa vụ do pháp luật quốc tế áp đặt mà không phụ thuộc vào một điều ước
Sự vô hiệu lực, việc chấm dứt hoặc hủy bỏ một điều ước, việc một bên rút khỏi điều ước, hoặc việc tạm đình chi thi
hành một điều ước, là do kết quả của việc thi hành công ước này hoặc của việc thi hành những quy định của điều ước,
sẽ không ảnh hưởng bằng bất cứ cách nào đến nhiệm vụ của một quốc gia phải thực hiện mọi nghĩa vụ như đã được ghi
trong điều ước mà nghĩa vụ này do pháp luật quốc tế quy định chứ không phụ thuộc vào điều ước đó.
Điều 44: Tính có thể phân chia của các quy định của một điều ước
1. Được quy định trong một điều ước, hoặc theo điều 56, quyền của một bên được hủy bỏ, rút khỏi hoặc tạm đình chỉ
việc thi hành một điều ước chỉ có thể được áp dụng đối với toàn bộ điều ước, trừ khi điều ước có quy định khác hoặc
các bên có thỏa thuận khác.
2. Nguyên nhân của việc làm mất hiệu lực, chấm dứt, rút khỏi của một trong các bên hoặc tạm đình chỉ việc thi hành
một điều ước, được công nhận theo tinh thần của công ước này, chỉ có thể được đặt ra đối với toàn bộ điều ước, trừ
những điều kiện được quy định ở những khoản sau đây hoặc ở điều 60.
3. Nếu nguyên nhân trên đây chỉ nhằm một số điều khoản nhất định thì nó chỉ có thể được đặt ra với những điều
khoản đó khi:
a. Để thi hành các điều khoản đó thì những điều khoản ấy tách khỏi phần còn lại của điều ước
b. Xuất phát từ điều ước hoặc có sự quy định rằng, việc chấp thuận những điều khoản đó không phải là cơ sở chủ yếu
của sự đồng ý của một hay các bên khác tham gia điều ước chịu sự ràng buộc của toàn bộ điều ước; và
c. Không thể coi là bất công trong việc tiếp tục thi hành phần còn lại của điều ước.
4. Trong trường hợp ở các điều 49 và 50, quốc gia có quyền nêu lên sự man trá hoặc tham nhũng có thể làm hoặc đối
với toàn bộ điều ước, hoặc trong trường hợp ghi ở khoản 3, chỉ đối với một số điều khoản nhất định
5. Trong những trường hợp ghi ở điều 51, 52 và 53 thi không cho phép chấp nhậnviệc phân chia các quy định của một
điều ước

tải về 208.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương