Công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn và bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Yên Báitải về 28.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích28.8 Kb.Công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn và

bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất, kinh doanh rượu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Trong quá trình triển khai thực hiện Sở Công Thương đã tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn đến các phòng kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. Tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện đúng các quy định của pháp luật đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Căn cứ vào Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh như sau:1. Số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu:

Theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc 01 giấy phép/100.000 nghìn dân. (theo niên giám thống kê năm 2012 dân số trung bình trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 765.688 người) Do vậy, căn cứ vào dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì tổng số giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu là 7 Giấy phép, tính đến thời điểm này, Sở Công Thương đã cấp 3 giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, còn lại 4 giấy phép chưa cấp.2. Số lượng giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:

Theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, số lượng giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh được xác định theo nguyên tắc 01 giấy phép/1.000 dân, cụ thể số lượng giấy phép như sau:STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Dân số trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

Tổng số lượng giấy phép

Số lượng giấy phép đã cấp cho thương nhân

Số lượng giấy phép còn lại chưa cấp

1

Thành phố Yên Bái

96.344

96

100

Vượt 4

2

Thị xã Nghĩa Lộ

28.684

29

17

12

3

Huyện Lục Yên

105.153

105

52

53

4

Huyện Văn Yên

118.935

119

18

111

5

Huyện Mù Cang Chải

52.047

52

23

29

6

Huyện Trấn Yên

80.905

81

26

56

7

Huyện Trạm Tấu

28.492

29

Chưa cấp cho thương nhân nào

29

8

Huyện Văn Chấn

148.557

149

57

92

9

Huyện Yên Bình

106.571

107

27

80
Tổng

765.688

767

320

462

Sở Công Thương thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

NGƯỜI THỰC HIỆN

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Thị Thu Phương

Tăng Việt Dương

Nguyễn Đình Chiến
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương