Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014tải về 75.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích75.6 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1642/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014

­­­­

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 91/HĐND-CTHĐND ngày 16/6/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến công bố hết hiệu lực 04 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 205/STP-TDKTTHPL ngày 07/4/2015 của Sở Tư pháp,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014. (Có danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-CT ngày 17/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 )

  1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lựcNghị quyết

03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009

Về số lượng và các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố

20/12/2014Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố

20/12/2014Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố

20/12/2014Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc sửa đổi một số điểm Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng và các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố

20/12/2014

Tổng số: 04 văn bản


II. Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNGQuyết định

2082/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng

08/12/2014Quyết định

473/QĐ-UBND ngày 17/12/2005

Ban hành Quy chế “Doanh nhân trẻ đất cảng”

Được thay thế bởi Quyết định số 2706/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng

14/12/2014

II. LĨNH VỰC NỘI VỤQuyết định

2378/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007

Về việc ban hành quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Giám đốc Doanh nghiệp tiêu biểu”

Được thay thế bởi Quyết định số 2706/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng

14/12/2014Quyết định

706/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012

Ban hành quy định tạm thời về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Được thay thế bởi Quyết định số 2111/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ

17/10/2014

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGQuyết định

130/2010/QĐ-UBND ngày 22/1/2010

Ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

13/12/2014Quyết định

1263/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định kèm theo Quyết định 130/2010/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được thay thế bởi Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

13/12/2014Quyết định

2610/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014

Văn bản được thực hiện trong năm 2014. Đã hết thời hạn thi hành.

31/12/2014

IV. LĨNH VỰC THANH TRAQuyết định

871/QĐ-CT ngày 19/5/2009

Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Được thay thế bởi Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng

01/6/2014

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNHQuyết đinh

1777/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014

Điều 3 Quyết định 1777/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 quy định: “Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này thực hiện đến hết ngày 31/12/2014

31/12/2014

VII. LĨNH VỰC TƯ PHÁPQuyết đinh

2045/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Ban hành quy chế xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bởi Quyết định 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

16/9/2014Quyết định

2159/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Được thay thế bởi Quyết định số 700/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

06/4/2014

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNGQuyết định

2059/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố

15/9/2014

Tổng số: 16 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN


STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung,

quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực (một phần)

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.

Quyết định

258/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 về việc ban hành Quy chế huy động vốn góp của cộng đồng dân cư hưởng lợi từ Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng.

Điều 3, Điều 5, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Quyết định 258/2007/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 1330/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế huy động vốn góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 258/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

04/7/2014

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2.

Quyết định

647/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010- 2015

Điều 3, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Quyết định 647/2010/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 690/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

05/4/2014

3.

Quyết định

2118/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng

Khoản 2, Điều 5 Quyết định 2118/2008/QĐ-UBND

Được thay thế bởi Quyết định số 941/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tổng số: 03 văn bản

: Upload -> website -> congbao -> vanban
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
vanban -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòNG
vanban -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
vanban -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
vanban -> Ủy ban nhân dân thành phố hải phòng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vanban -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004
vanban -> Ban chỉ ĐẠO 799 thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương