CÔng an tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 53.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích53.32 Kb.


BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-CAHN-PV19

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính,

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016


Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-BCA-V19 ngày 29/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; Quyết định số 365/QĐ-BCA-V19 ngày 29/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định số 7172/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; Công an Thành phố xây dựng


kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU


1. Mục tiêu

1.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác


cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2016.

1.2. Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý


nhà nước của Bộ Công an và trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân.

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân; Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 22/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; Quyết định số 1726/QĐ-BCA ngày 07/4/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả.

1.4. Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo từng vị trí, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của Thành phố.

2. Yêu cầu

2.1. Thủ trưởng các Phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã quán triệt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố và Công an Thành phố về công tác CCHC, KSTTHC đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2016.

2.2. Phấn đấu 100% các TTHC được công khai, minh bạch theo quy định. Duy trì, củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về các TTHC do Công an Thành phố cung cấp đạt từ 80% trở lên.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ


1. Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1.1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2015 - 2016 (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ); tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách TTHC (Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

1.2. Tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BCA ngày 14/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trong Công an Thành phố.

1.3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Đề án xác định Chỉ số CCHC” năm 2016 trong Công an Thành phố bảo đảm chính xác, khách quan.

1.4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC, KSTTHC tại các đơn vị trực thuộc.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

2.1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thực hiện TTHC; cập nhật, công khai đầy đủ kịp thời về TTHC, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, tình hình, kết quả thực hiện CCHC nhằm tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý và giám sát của người dân đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước; đồng thời lồng ghép tuyên truyền CCHC với phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố. Hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm kiếm giải pháp về cải cách TTHC do UBND Thành phố phát động.

2.2. Duy trì các tin bài về CCHC trên Trang thông tin điện tử của Công an Thành phố, báo in, báo điện tử An ninh Thủ đô và kênh Truyền hình ATV. Kịp thời đưa tin biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện phiền hà, sách nhiễu với thời lượng thích hợp.

3. Cải cách thể chế

3.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Công an năm 2016. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các Luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi năm 2015); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ tạm giam, Luật Căn cước công dân (năm 2014). Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (năm 2013) trong Công an nhân dân.

3.2. Chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự để từ đó đề xuất với các cấp sửa đổi, bổ sung những quy định còn chưa phù hợp. Tiến hành thanh tra, kiểm tra các chuyên đề chấp hành pháp luật trong quản lý giam giữ, xử lý vi phạm hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, công tác cải cách tư pháp…

4. Cải cách thủ tục hành chính

4.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ TTHC thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân đã được cập nhật, chỉnh lý.

4.2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao thi hành Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020” và “Đề án CCHC trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2013 - 2020” của Bộ Công an.

4.3. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án, Quy trình liên thông TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết:

(1) Khai tử - xóa đăng ký thường trú;

(2) Cải chính hộ tịch - đăng ký thường trú;

(3) Lý lịch tư pháp - cấp thẻ lao động.

4.4. Tổ chức sơ kết 01 năm phối hợp thực hiện liên thông TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4.5. Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm xây dựng Quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết một số TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an qua dịch vụ bưu điện.

4.6. Công khai, minh bạch tất cả các TTHC theo quy định tại Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19 ngày 24/01/2014 của Bộ Công an quy định chế độ kiểm tra, báo cáo công tác CCHC và hướng dẫn niêm yết công khai TTHC. Cập nhật đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên Trang thông tin điện tử của Công an Thành phố.

4.7. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp về thống kê, công bố, cập nhật TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an giữa các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Quy chế phối hợp giữa Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an với Công an các đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

5. Cải cách tổ chức bộ máy

5.1. Căn cứ Luật Công an nhân dân, Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 22/10/2015 của Chính phủ, Quyết định số 1726/QĐ-BCA ngày 07/4/2015 của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn thực hiện: Tập trung hoàn thiện xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng với quy định và tình hình thực tiễn công tác, chiến đấu.

5.2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; phân bổ và sử dụng biên chế hợp lý khoa học. Rà soát, đề xuất thành lập đồn Công an tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Ưu tiên tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC.

5.3. Xây dựng phương án củng cố, kiện toàn và chuẩn bị nhân sự Công an tham gia HĐND các cấp (2016 - 2020) kết hợp luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; phân công, phân cấp quản lý cán bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, kịp thời, bảo đảm cơ cấu 03 độ tuổi.

5.4. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án “Tăng cường nguồn lực cho lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; “Đề án tổ chức cơ quan tư pháp và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân”;
“Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân”;
Dự án “Kiện toàn tổ chức, tăng cường biên chế, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát đường thủy khu vực Bắc bộ và Trung bộ”.

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ

6.1. Cải tiến công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn vào Công an Thành phố đảm bảo nhanh gọn, khách quan, minh bạch, đúng quy định; tiếp tục xét tuyển ngành ngoài theo hướng đề cao trình độ, khả năng chuyên môn thực tế, ưu tiên các trường hợp tốt nghiệp đại học, cao đẳng loại khá, giỏi. Đẩy mạnh việc mở các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho từng lực lượng.

6.2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy trình, quy chế công tác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 100 của Giám đốc CATP ban hành quy định tạm thời chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ chiến sỹ; phấn đấu giảm tỷ lệ sai phạm bị kỷ luật dưới 0,5% biên chế.

7. Cải cách tài chính công

7.1. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 189 của Bộ Công an về triển khai đơn vị dự toán cấp III đối với Công an cấp huyện và một số đơn vị Công an cấp tỉnh. Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm chi ngân sách của Chính phủ, cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết thực hoặc không hiệu quả. Đi đôi với thực hành tiết kiệm là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tài chính, tài sản đối với các đơn vị dự toán.

7.2. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ thuật theo hướng tập trung, chuyên sâu, coi trọng công tác quy hoạch, tránh đầu tư dàn trải, thống nhất quản lý các dự án.

8. Hiện đại hóa nền hành chính

8.1. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng CNTT vào tất cả các lĩnh vực. Mở rộng ứng dụng hệ thống SAMS trên các lĩnh vực công tác Công an và kết nối với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND phường để khai thác, sử dụng chung. Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin liên lạc của Công an Thành phố, mở rộng các điểm có kết nối truyền hình trực tiếp.

8.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào trong hoạt động của các đơn vị. Triển khai Dự án hộ chiếu điện tử Việt Nam và nghiên cứu kết nối dữ liệu cấp CMND với cấp hộ chiếu.

8.3. Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội tổ chức “Đánh giá công tác tích hợp dữ liệu các lĩnh vực quản lý nhà nước phục vụ xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”.

8.4. Tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà tạm giữ, kho vật chứng… đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và công năng sử dụng, rút ngắn thời gian, giảm giá thành.

9. Kiểm soát thủ tục hành chính

9.1. Tiến hành niêm yết, công khai và tổ chức thực hiện các TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Công an Thành phố theo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 ban hành Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (Công an Thành phố có 156 thủ tục).

9.2. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch của Công an Thành phố và đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định chưa hợp lý.

9.3. Công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng thực hiện tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị. Tự tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chiến sỹ làm công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC đảm bảo thực hiện đúng quy định.

9.4. Cập nhật và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa nhóm TTHC, quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi có hướng dẫn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm, tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác sau:1. Phòng PV19

1.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Công an Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung: II.1.Chỉ đạo, điều hành CCHC; II.3.Cải cách thể chế; II.4.Cải cách TTHC; II.9.Kiểm soát TTHC và các nội dung công tác khác. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trong Công an Thành phố.

1.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Thành phố và Bộ TTHC thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân tại Công an Thành phố.

1.3. Dự thảo Kế hoạch và thành lập đoàn tổ chức kiểm tra công tác CCHC, KSTTHC tại các đơn vị trực thuộc; Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2016 của Công an Thành phố báo cáo Bộ Công an theo quy định.2. Phòng PX13 tham mưu, giúp Giám đốc Công an Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện công tác: II.5.Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; II.6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ.

3. Phòng PX15 tham mưu, giúp Giám đốc Công an Thành phố làm tốt công tác: II.2.Thông tin, tuyên truyền CCHC; Duy trì những tiêu chí chấm điểm trong công tác CCHC phục vụ việc phân loại, xếp hạng thi đua hàng năm của các đơn vị.

4. Phòng PX21 phối hợp với các đơn vị xây dựng các tin, bài đăng trên báo in và báo điện tử An ninh Thủ đô những kết quả đạt được trong công tác CCHC, KSTTHC của Công an Thành phố và các đơn vị trực thuộc.

5. Phòng PH41, PH41B tham mưu, giúp Giám đốc Công an Thành phố làm tốt công tác: II.8.Hiện đại hóa nền hành chính. Tổ chức trang cấp trang thiết bị, phương tiện, máy móc, thiết bị kỹ thuật và công tác hậu cần phục vụ công tác CCHC.

6. Phòng PC64

6.1. Tiếp tục triển khai “Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020” và “Đề án CCHC trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2013 - 2020”.

6.2. Đóng góp ý kiến xây dựng Đề án, Quy trình liên thông TTHC: Khai tử - xóa đăng ký thường trú; Cải chính hộ tịch - đăng ký thường trú. Tổ chức sơ kết 01 năm phối hợp thực hiện liên thông TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

6.3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính.


Mở rộng ứng dụng hệ thống SAMS trên các lĩnh vực Công an. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc nghiên cứu kết nối dữ liệu cấp CMND với cấp hộ chiếu. Triển khai cấp Căn cước công dân khi Luật Căn cước công dân có hiệu lực.

7. Phòng PC67 nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực: Quản lý phương tiện giao thông đường bộ - đường sắt; công tác tuần tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; phân cấp công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông… Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ, đường sắt bằng nhiều hình thức phong phú. Đẩy mạnh xử lý các vi phạm về TT, ATGT qua hệ thống camera giám sát.

8. Phòng PV22 Tham mưu, giúp Giám đốc Công an Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác: II.7.Cải cách tài chính công. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, chi và thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác CCHC, KSTTHC đầy đủ, kịp thời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của Công an Thành phố, các đơn vị xây dựng
Kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Công an Thành phố trước ngày 15/3/2015 (qua Đội 3 - PV19).

2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công an Thành phố (qua Đội 3 - PV19, SĐT- máy Fax: 3939.6175 trước ngày 01 tháng cuối cùng của kỳ báo cáo).

3. Phòng PV19 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Công an Thành phố báo cáo Bộ Công an, UBND Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bùi Văn Nam - Thứ trưởng BCA;

- Đ/c Lê Hồng Sơn - PCT UBND TP;

- Đ/c Giám đốc CATP;

- V11, V19 - Bộ Công an;

- Văn phòng UBND TP;(Để báo cáo)

- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;(Để phối hợp)

- Các đơn vị trong CATP;- Lưu VT, PV19.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng Lưu Quang Hợi
: DesktopModules -> THUTUCHANHCHINH -> Thu%20muc%20tai%20lieu
Thu%20muc%20tai%20lieu -> Mẫu (Form) na6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/tt-bca ngày 05-01-2015 (1)
DesktopModules -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
DesktopModules -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
DesktopModules -> HỌc viện quản lý giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> ĐỊa chỉ CÔng an thành phố HÀ NỘi và CÔng an 29 quận huyệN, thị XÃ trêN ĐỊa bàn hành phố HÀ NỘI
Thu%20muc%20tai%20lieu -> PHẦn III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương