Căn cứ Thông tư số 74/2007/tt-btc ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ sốtải về 72.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích72.34 Kb.
#22559

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 518/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng

Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyệnỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1578/TTr-STC-TCDN ngày 13/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyện.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu LộcỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ-UBND

ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết bao gồm Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyện do UBND tỉnh quyết định thành lập để giám sát các hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thành phần Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.

1. Thành phần Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng và đại diện Văn phòng UBND tỉnh (01 người), Sở Tài chính (01 người), Công an tỉnh (02 người), Sở Tư pháp (02 người), Thanh tra tỉnh (02 người), mời UBMT Tổ quốc tỉnh (02 người) làm Ủy viên; Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh làm Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

2. Thành phần Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết các huyện bao gồm: Lãnh đạo UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Chủ tịch Hội đồng và đại diện Công an huyện, Thanh tra huyện làm Ủy viên; Lãnh đạo Chi nhánh Công ty Xổ số kiến thiết làm Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

3. Việc thay đổi các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Sở Tài chính đối với Hội đồng cấp tỉnh và UBND các huyện đối với Hội đồng các huyện.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.

1. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp có các ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề thì xử lý như sau:

- Quyết định được thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng nhất trí;- Trường hợp số ý kiến thành viên tán thành và không tán thành ngang nhau thì phía biểu quyết có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) là quyết định.

2. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh và đại diện Chi nhánh Công ty Xổ số kiến thiết tại các huyện.

3. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết mỗi quý họp một lần để xem xét, giải quyết các việc của Hội đồng. Trường hợp cần thiết Hội đồng họp bất thường theo đề nghị của Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hoặc Trưởng các Chi nhánh Công ty Xổ số kiến thiết tại các huyện (đối với Hội đồng cấp huyện) hoặc trên 50% số thành viên của Hội đồng đề nghị.

4. Việc giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa các loại vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của cuống vé số lô tô theo quy định tại mỗi điểm thu hồi vé phải có tối thiểu 03 thành viên tham gia trở lên, nếu vắng mặt phải báo cáo trước cho Phó Chủ tịch Hội đồng biết để điều phối thành viên khác thay thế. Riêng tại trụ sở của Công ty XSKT tỉnh Bình Định, trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên không thể tham gia đầy đủ thì ngoài đại diện lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết, tối thiểu phải có 03 thành viên là đại diện của Sở Tài chính, Công an tỉnh và Sở Tư pháp tham dự.

Điều 4. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyện có con dấu riêng để giải quyết các công việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Điều 5. Chức năng của Hội đồng Giám sát xổ số.

1. Giám sát các hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát bước 1 việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết của Hội đồng giám sát xổ số các tỉnh khác ủy quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.

1. Giám sát tổ chức quay số mở thưởng.

a. Kiểm tra về số lượng; xuất xứ các thiết bị quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng); các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất.

b. Kiểm tra về số lượng và thỏa mãn các điều kiện cử người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty Xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định.

c. Giám sát việc kiểm tra quá trình vận hành của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng; giám sát việc kiểm tra khối lượng, kích thước của bóng trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ theo chế độ quy định.

d. Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.

đ. Thực hiên việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị để đo kích thước của bóng).

e. Giám sát việc đảo vé trước khi quay số mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).

g. Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng.

h. Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng.

i. Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng.

k. Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty Xổ số kiến thiết công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết.

2. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé số lô tô thu hồi.

a. Đối với xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông);

- Giám sát việc kiểm đếm, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

- Giám sát việc niêm phong vé số đã thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định và trước khi đưa vào lưu trữ;

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số vé tiêu thụ và doanh thu bán vé trong kỳ của Công ty Xổ số kiến thiết. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giám sát xổ số ký biên bản xác nhận kết quả kỳ phát hành xổ số truyền thống.

b. Đối với xổ số lô tô:

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, đối chiếu giữa cuống vé hoặc phần lưu của vé thu hồi với bảng kê số dự thưởng của từng đại lý;

- Giám sát việc niêm phong lại cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô trước khi đưa vào lưu trữ;

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa xổ số lô tô bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi);

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô đã thu hồi; việc tổng hợp lập bảng kê cuống vé hoặc phần lưu của vé lô tô trúng thưởng; xác định số vé đã bán và doanh thu bán vé trong kỳ; số vé lô tô trúng thưởng từng loại giải và giá trị trả thưởng của đợt phát hành. Trên cơ sở đó ký biên bản tổng hợp các số liệu về kết quả phát hành xổ số lô tô.

c. Đối với xổ số biết kết quả ngay:

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành;

- Giám sát việc vô hiệu hóa tờ vé đã thu hồi theo đúng quy định;

- Xác nhận số liệu vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu (sê-ry) vé số phát hành.Điều 7. Nhiệm vụ của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết các huyện.

1. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của xổ số lô tô thu hồi:

a. Đối với xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông);

- Giám sát việc đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

- Giám sát việc niêm phong vé số đã thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định.b. Đối với xổ số lô tô:

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, đối chiếu giữa cuống vé hoặc phần lưu của vé thu hồi với bảng kê số dự thưởng của từng đại lý;

- Giám sát việc niêm phong lại cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô trước khi đưa vào lưu trữ;

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa xổ số lô tô bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi);

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô đã thu hồi; việc tổng hợp lập bảng kê cuống vé hoặc phần lưu của vé lô tô trúng thưởng; xác định số vé đã bán và doanh thu bán vé trong kỳ; số vé lô tô trúng thưởng từng loại giải và giá trị trả thưởng của đợt phát hành. Trên cơ sở đó ký biên bản tổng hợp các số liệu về kết quả phát hành xổ số lô tô.

Điều 8. Quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.

1. Khi giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh có quyền:

a. Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng.

b. Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trường hợp xét thấy cần thiết).

c. Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng làm việc;

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số;

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo;

- Có biểu hiện gian lận khi quay số mở thưởng.

d. Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

- Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;

- Trong khi quay số mở thưởng, bóng rơi ra khỏi lồng cầu;

- Nhiều lần quay chỉ ra một kết quả ở một hạng giải.đ. Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

2. Khi Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của xổ số lô tô thu hồi, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh có quyền:

a. Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết không thu hồi vé của các đại lý xổ số trong các trường hợp sau:

- Vé xổ số bán không hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi hồi không đúng ngày mở thưởng, không bảo đảm thủ tục thu nộp theo chế độ quy định;

- Cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô không có số dự thưởng;

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay khi nhận vé bán.b. Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

c. Nhận ủy quyền và ủy quyền cho Hội đồng Giám sát xổ số các tỉnh khác thực hiện việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết.

d. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Hội đồng Giám sát xổ số các huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Điều 9. Quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết các huyện.

Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết các huyện có quyền:a. Yêu cầu Chi nhánh Công ty xổ số kiến thiết không thu hồi vé của các đại lý xổ số trong các trường hợp sau:

- Vé xổ số bán không hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không bảo đảm thủ tục thu nộp theo chế độ quy định;

- Cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô không có số dự thưởng;

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay khi nhận vé bán.b. Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.

1. Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết là người lãnh đạo và điều hành Hội đồng, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

2. Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng giám sát; điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

c. Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như các thành viên khác, Phó chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền thực hiện các công việc sau:1. Trực tiếp điều hành thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10.

2. Chủ trì họp Hội đồng để xử lý hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xử lý những công việc đột xuất do Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng.

3. Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên khác của Hội đồng Giám sát xổ số.

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quá trình giám sát hoạt động quay số mở thưởng và thu hồi kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết, cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thu hồi.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Giám sát phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện.

3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng Giám sát về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng Giám sát xem xét, quyết định biện pháp xử lý.

4. Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh theo quy định của Quy chế này và những quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan chịu sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyện theo quy định của Quy chế này và những quy định hiện hành của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xổ số.

3. Đối với các đơn vị có cán bộ tham gia thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng phân công theo quy định trong Quy chế này; đồng thời cử người thay thế thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết khi điều chuyển cán bộ thuộc quyền quản lý đang tham gia thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ khác hoặc nghỉ việc.

4. Các cơ quan, các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao sẽ được Hội đồng xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng. Đối với các thành viên vi phạm những quy định tại Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết có văn bản đề nghị cơ quan quản lý cán bộ công chức đó xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này được áp dụng thực hiện đối với hoạt động giám sát xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết các huyện và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quy chế này đều được bãi bỏ.

2. Những nội dung có liên quan đến giám sát hoạt động xổ số kiến thiết không quy định cụ thể trong Quy chế này thì được thực hiện theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện theo Quy chế này nếu phát sinh vướng mắc hoặc có những nội dung trong Quy chế không còn phù hợp với quy định của Nhà nước thì Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh có trách nhiệm báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc


tải về 72.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương