Căn cứ Thông tư số 377/ttlb, ngày 21/3/1977 của Liên Bộ Lao động- thương binh và Xã hội Bộ y tể về việc kiện toàn hệ thống tổ chức giám định y khoa ở địa phươngtải về 13.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.57 Kb.
#23152

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 567/QĐ-UBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v kiện toàn Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 • Căn cứ Thông tư số 377/TTLB, ngày 21/3/1977 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Y tể về việc kiện toàn hệ thống tổ chức giám định y khoa ở địa phương;

 • Căn cứ Quyết định số 4212/1999/QĐ-B YT, ngày 30/12/1999 của Bộ trướng Bộ Y tế về việc ban hành văn bản "Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Giảm định y khoa thuộc Sở Y tế, thành phố trực thuộc Trung ương";

 • Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 82/TTR-SYT ngày 27/01/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điu 1: Kiện toàn Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Nguyễn Dung - Giám đốc Sở Y tế: Chủ tịch hội đồng;

 2. Ông Nguyễn Ninh - Trưởng phòng Giám định Y khoa: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

 3. Ông Võ Văn Chinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng;

 4. Bà Trần Thị Thu, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng;

 5. Ông Lê Viết Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng;

 6. Ông Phạm Như Thế - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế: Uỷ viên;

 7. Ông Nguyễn Hữu Kỳ - Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Huế: Uỷ viên;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyêt định số 77/QĐ-UB ngày 24/7/1989 của UBND tỉnh;

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Thủ trường các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyẽt định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3:
- Thường vụ Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;


- VP: LĐ và CV XH

- Lưu VT, XH

TM. UBND TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

NGÔ HÒAКаталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 13.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương