Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đứctải về 35.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích35.7 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨCSố: 725/QĐ-ĐHHĐ

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 5 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ trường Đại học Hồng Đức
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định 1376, 1377/QĐ-ĐHHĐ, ngày 23/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Ban ISO cấp trường và Trưởng ban ISO cấp đơn vị;

Căn cứ yêu cầu của QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Xét đề nghị của Ban ISO trường Đại học Hồng Đức,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ trường Đại học Hồng Đức gồm 22 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn đánh giá nội bộ trường Đại học Hồng Đức có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đánh giá nội bộ kết quả vận hành QMS ISO 9001:2008 của các đơn vị trong trường; được tổ chức thành các tổ đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ; được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, TK Ban ISO.
Nguyễn Mạnh An

DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-ĐHHĐ ngày 07 tháng 5 năm 2014của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH ĐOÀN

1

TS. Hoàng Nam

Phó Hiệu trưởng

Trưởng đoàn

2

ThS. Nguyễn Hữu Tân

PTP. ĐBCL&KT

Ủy viên trực

3

ThS. Nguyễn Đình Mai

PTP. ĐBCL&KT

Tổ trưởng tổ 1

4

ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

CV. P ĐBCL&KT

Thành viên tổ 1

5

KS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

CV. P ĐBCL&KT

Thư ký tổ 1

6

TS. Hoàng Văn Thi

TP. Đào tạo

Tổ trưởng tổ 2

7

ThS. Đậu Bá Thìn

PTP. Đào tạo

Thành viên 2

8

CN. Nguyễn Xuân Tài

CV. P Đào tạo

Thư ký tổ 2

9

TS. Nguyễn Bá Thông

TP. QLKH&CN

Tổ trưởng tổ 3

10

TS. Nguyễn Văn Thế

PTP. P QLKH&CN

Thành viên 3

11

ThS. Lê Đức Liên

CV. P QLKH&CN

Thư ký tổ 3

12

ThS. Phạm Anh Đức

TP. CT HSSV

Tổ trưởng tổ 4

13

ThS. Phạm Văn Hiền

PTP. CT HSSV

Thành viên 4

14

ThS. Lê Hồng Sinh

CV. phòng CT HSSV

Thư ký tổ 4

15

TS. Hoàng Dũng Sĩ

Trưởng khoa Tại chức

Tổ trưởng tổ 5

16

ThS. Hoàng Văn Hóa

Cán bộ khoa Tại Chức

Thành viên 5

17

ThS. Hoàng Ngọc Hùng

Cán bộ khoa Tại Chức

Thư ký tổ 5


(Ấn định danh sách gồm 17 thành viên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương