Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-bgđT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thôngtải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.6 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố 971/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 8 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dụcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường tiểu học;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tại tờ trình số 20/TTr-SGD&ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường tiểu học xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Điều 2. Trường tiểu học xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn có trách nhiệm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, Hiệu trưởng trường tiểu học xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- TT. HĐND tỉnh;

- Phó Chủ tịch Văn xã UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Phòng CNTT-Công báo;- Lưu: VT, XV.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Ngô Thị Chinh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương