Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-ubnd ngày 21/08/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 2010tải về 6.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.71 Kb.
#21267
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 453/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 3 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng

và Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> a626c38ca6cb4316472572260016feb3
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> BẢng tổng hợp dự toán chi phí phục vụ BỒi thưỜng dự ÁN ĐƯỜNG: ĐỒng phú BÌnh long dàI 24. 17Km
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
a626c38ca6cb4316472572260016feb3 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC

tải về 6.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương