Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-ttg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020tải về 14.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.53 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 523/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 05 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 44/TTr-SNN ngày 27/3/2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước, gồm:

1. Tiêu chí áp dụng đối với các huyện, xã hưởng chính sách như các tỉnh Tây Nguyên theo Công văn số 558/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh; Công văn số 2089/TTg-ĐP ngày 03/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hưởng cơ chế chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên, cụ thể:

- Huyện Bù Đăng gồm các xã: Thọ Sơn, Minh Hưng, Đồng Nai, Đoàn Kết, Thống Nhất, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đức Liễu, Đăk Nhau, Đăng Hà, Phước Sơn, Phú Sơn, Bình Minh, Bom Bo;

- Huyện Bù Gia Mập gồm các xã: Bình Sơn, Bình Tân, Phú Văn, Bình Thắng, Bù Gia Mập, Bù Nho, Đa Kia, Đăk Ơ, Đức Hạnh, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Phú Trung, Phước Minh;

- Thị xã Phước Long gồm các xã: Phước Tín, Long Giang;

- Huyện Bù Đốp gồm các xã: Hưng Phước, Phước Thiện, Tân Thành, Tân Tiến, Thanh Hòa, Thiện Hưng;

- Huyện Lộc Ninh gồm các xã: Lộc Hưng, Lộc Hiệp, Lộc Tấn, Lộc Thịnh, Lộc An, Lộc Thành, Lộc Thạnh, Lộc Thuận, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc Phú, Lộc Thái.

2. Tiêu chí áp dụng đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh; phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh; Bộ tiêu chí sẽ được điều chỉnh phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và các điều kiện về kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.Điều 2: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương