Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-ttg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Namtải về 28.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích28.38 Kb.
#22886

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 540/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 51/ TTr-BVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015 của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam với các nội dung chính như sau :

1. Quan điểm đầu tư phát triển:

a) Xây dựng Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, là nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hoá truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam; dịp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, hoạt động thể thao, văn hoá của nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

b) Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là một mô hình khu kinh tế văn hóa đặc thù, trong đó văn hoá vừa là động lực, vừa là mục tiêu.

c) Tạo cơ chế để đồng bào dân tộc, và địa phương tham gia xây dựng Khu các làng dân tộc từ thiết kế, thi công đến vận hành, khai thác.

d) Kết hợp hài hoà giữa đầu tư, xây dựng với quản lý, khai thác nhằm phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội.

đ) Nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho Khu các làng dân tộc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, trục trung tâm. thực hiện xã hội hoá, huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, xây dựng

2. Mục tiêu đến năm 2015:

Mục tiêu đến năm 2010:

Khai trương Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam với việc hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và đưa vào hoạt động một phần Khu các làng dân tộc và 2 khu chức năng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Mục tiêu đến năm 2015:

Toàn bộ Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam được hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác, vận hành. Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành một trung tâm hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch quốc gia phục vụ khách trong nước và quốc tế.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015 :

a) Giai đoạn 2008-2010:

- Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chung Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Hoàn thành lập và phê duyệt 10 trong tổng số 12 dự án thành phần thuộc Khu các làng dân tộc.

- Hoàn thành xây dựng 34 trong tổng số 54 làng dân tộc thuộc Khu các làng dân tộc và một số dự án thành phần .

Hoàn thành xây dựng Dự án Hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và một số hạng mục thuộc dự án Trục trung tâm.

Kêu gọi đầu tư, lấp đầy 2 khu chức năng: Khu Trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và Khu Dịch vụ, du lịch và khách sạn

b) Giai đoạn 2011 -2015:

Hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Khu các làng dân tộc.

- Hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng kỷ thuật, trục trung tâm và cảnh quan chung của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động các khu chức năng sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả toàn bộ dự án.

Đến năm 2013 hoàn thành các nội dung quan trọng của dự án để đưa vào hoạt động, gồm: 54 làng dân tộc, hạ tầng kỹ thuật chung của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

4. Nguồn vốn:

a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008-2015 là 3.256.826 triệu đồng, trong đó.

- Năm 2008: 328.114 triệu đồng.

- Năm 2009: 604.778 triệu đồng.

- Năm 2010: 657.722 triệu đồng.

- Năm 2011 : 418.250 triệu đồng.

- Năm 2012: 447.700 triệu đồng.

- Năm 2013 : 358.200 triệu đồng.

- Năm 2014: 268.400 triệu đồng.

- Năm 2015: 155.662 triệu đồng.

b) Bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện xã hội hoá. huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, xây dựng, hoàn thành mục tiêu phát triển Làng Ván hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

5. Nguồn nhân lực.

Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể của từng giai đoạn, Ban quản lý làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, các cơ chế đặc thù về tiền lương, thu hút khuyến khích nguồn nhân lực trình độ cao, các chính sách về nhân sự khác trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định, đảm bảo phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển, quản lý, khai thác của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

6. Cơ chế, giải pháp thực hiện kế hoạch:

a) Cho phép để lại các nguồn thu từ việc cho thuê quỹ đất, mặt nước, nguồn thu khai thác, sản xuất kinh doanh tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến, 2015. Giao Ban quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam quyết định việc sử dụng nguồn thu này theo quy định của pháp luật.

b) Cho phép Ban quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam áp dụng và quyết định lựa chọn các đơn vị tham gia xây dựng Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo các hình thức xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT), Xây dựng-Chuyển giao Kinh doanh- (BOT) Xây dựng-Chuyển giao (BT) trong việc đầu tư xây dựng và hoà trả nhà đầu tư sau khi bố trí ngân sách nhà nước.

c) Giao vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch trung hạn (3 năm) trong giai đoạn tử năm 2008 đến 2015 để chủ động điều hành kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015 theo các nội dung nêu tại Điều 1 Quyết đinh này; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù phục vụ cho đầu tư, phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ, cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015 .

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Giao thông Vận tải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào dự án làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam (dự án ổn định mức nước hồ Đồng Mô, dự án đường Hoà Lạc kéo dài).Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải. Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Ban quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 28.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương